a) (dfrac46) ; (dfrac128); (dfrac1525);(dfrac1122) ; (dfrac3610) ; (dfrac7536.)

b) (dfrac510); (dfrac1236); (dfrac972); (dfrac75300); (dfrac1535); (dfrac4100.)

Phương pháp giải:

Cách rút gọn phân số:

- Xét coi tử số và mẫu mã số cùng chia hết cho số tự nhiên nào bự hơn (1.)

- chia tử số và mẫu số mang đến số đó.

Bạn đang xem: Giải toán lớp 4 trang 114

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận được phân số về tối giản (phân số bắt buộc rút gọn được nữa).

Lời giải chi tiết:

a) (dfrac46 = dfrac4 : 26 : 2 = dfrac23) (dfrac128=dfrac12 : 48 : 4 = dfrac32)

(dfrac1525 =dfrac15 : 525 : 5 = dfrac35) (dfrac1122 = dfrac11: 1122 : 11 = dfrac12)

(dfrac3610 =dfrac36: 210 : 2 = dfrac185) (dfrac7536= dfrac75: 336 : 3 = dfrac2512)

b) (dfrac510 = dfrac5: 510 : 5 = dfrac12) (dfrac1236 = dfrac12: 1236 : 12 = dfrac13)

(dfrac972= dfrac9: 972 : 9 = dfrac18) (dfrac75300 = dfrac75: 75300 : 75 = dfrac14)

 (dfrac1535= dfrac15: 535 : 5 = dfrac37) (dfrac4100 = dfrac4: 4100 : 4 = dfrac125)


Bài 2


Video giải đáp giải


Trong những phân số: (dfrac13;;dfrac47; ; dfrac812;; dfrac3036;; dfrac7273) :

a) Phân số nào về tối giản ? do sao?

b) Phân số như thế nào rút gọn gàng được? Hãy rút gọn gàng phân số đó.

Phương pháp giải:

a) Phân số buổi tối giản là phân số mà lại tử số và mẫu số quan yếu cùng chia hết cho một số trong những tự nhiên nào lớn hơn 1 (hay phân số quan trọng rút gọn được nữa).

b) biện pháp rút gọn gàng phân số :

- Xét xem tử số và mẫu số cùng chia hết mang lại số tự nhiên nào to hơn (1).

- phân tách tử số và mẫu số đến số đó.

Cứ làm cho như thế cho đến khi nhận được phân số về tối giản.

Lời giải đưa ra tiết:

a) những phân số buổi tối giản là : (dfrac13;dfrac47; dfrac7273)

Vì tử số và mẫu mã số của từng phân số trên không cùng chia hết cho một vài tự nhiên nào khác (1).

b) các phân số rút gọn gàng được là: (dfrac812;dfrac3036.)

(dfrac812= dfrac8 : 412 : 4 = dfrac23) ; (dfrac3036= dfrac30 : 636 : 6 = dfrac56)


Bài 3


Video gợi ý giải


Viết số tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Chia cả tử và chủng loại của phân số đã cho với cùng một vài rồi điền hiệu quả thích vừa lòng vào ô trống.

Lời giải đưa ra tiết:

Rút gọn những phân số ta gồm :

(dfrac5472 = dfrac54:272:2 =dfrac2736 );

(dfrac2736 = dfrac27:336:3 =dfrac912 );

(dfrac912 = dfrac9:312:3 =dfrac34 ).

Vậy ta có kết quả như sau : 

*


Lý thuyết

2. Rút gọn phân số

Có thể rút gọn gàng phân số và để được một phân số bao gồm tử số và chủng loại số nhỏ xíu đi mà lại phân số bắt đầu vẫn bởi phân số vẫn cho.

Ví dụ 1: Rút gọn phân số: (dfrac68) .

Ta thấy: (6) với (8) đa số chia hết mang lại (2) nên

(dfrac68 = dfrac6:28:2 = dfrac34).

(3) và (4) không cùng phân chia hết cho một trong những tự nhiên nào to hơn (1), nên phân số (dfrac34) không thể rút gọn gàng được nữa. Ta nói rằng: (dfrac34) là phân số tối giản cùng phân số (dfrac68) đã có rút gọn thành phân số tối giản (dfrac34).

Ví dụ 2: Rút gọn gàng phân số: (dfrac1854) .

Ta thấy: (18) và (54) phần đa chia hết cho (2) nên

(dfrac1854 = dfrac18:254:2 = dfrac927).

(9) với (27) cùng chia hết mang đến (9) nên

(dfrac927 = dfrac9:927:9 = dfrac13)

(1) và (3) không cùng chia hết cho một trong những tự nhiên nào lớn hơn (1), đề nghị (dfrac13) là phân số về tối giản.

Vậy (dfrac1854 = dfrac13).


Khi rút gọn gàng phân số rất có thể làm như sau:

- Xét coi tử số và mẫu mã số cùng phân chia hết đến số thoải mái và tự nhiên nào lớn hơn (1).

- phân tách tử số và mẫu số mang lại số đó.

Cứ có tác dụng như thế cho đến khi nhận ra phân số tối giản.

Xem thêm: Giải Toán 10 Bài 1 Chương 2 Đại Số, Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai


Lưu ý: Phân số buổi tối giản là phân số bao gồm tử số và chủng loại số ko cùng phân chia hết cho một số tự nhiên nào lớn hơn (1), tuyệt phân số buổi tối giản là phân số không thể rút gọn được nữa.