Theo các bạn hình chỏm ước là gì? phương pháp tính thể tích chỏm cầu? cách làm tính diện tích xung quanh của chỏm cầu? nếu khách hàng chưa vấn đáp được cầu hỏi thì xem bài viết chi tiết dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu bạn dùng một phương diện phẳng (α) cắt mặt cầu thì ta chiếm được một chỏm cầu như phần tô greed color trong hình vẽ

*

Trong đó:

Phần mặt mong bị cắt được call là dưới mặt đáy chỏm cầu, tất cả có dạng hình tròn trụ và nửa đường kính là a. Trường hợp mặt cắt trải qua tâm thì a có độ khủng bằng bán kính mặt cầu: a = rKhoảng phương pháp từ mặt đáy tới đỉnh là độ cao của chỏm

2. Diện tích

Diện tích chỏm cẩu hay nói một cách khác là diện tích bao quanh của hình chỏm cầu được tính theo công thức

Sdiện tích = Sdiện tích xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích hình chỏm cầur là nửa đường kính mặt cầuh là chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm mong (hình vẽ)

3. Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là chiều cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm cầu (hình vẽ)r là bán kính mặt cầu

Lưu ý: nếu đề cho biết bán kình mặt đáy chỏm ước là a thì cách làm tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight)$

4. Lấy ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính diện tích hình chỏm mong ứng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 cm.

Bạn đang xem: Hình chỏm cầu

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng bí quyết tính diện tích s chỏm cầu: Schỏm mong = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào công thức tính diện tích hình chỏm cầu: Schỏm cầu = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

Ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm ước dựa theo số liệu sau

a) h = 2 cm; r = 4 cm.

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng bí quyết tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23 ight) = 192,68left( cm^2 ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 milimet = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33 ight) = 1260pi left( cm^2 ight)$

c) Theo đề:

h = 15 mm = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu phụ thuộc vào công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53 ight) = 180,78left( cm^2 ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính mặt chỏm ước a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu nhờ vào công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2 ight) = 315,73left( cm^2 ight)$

Qua đa số chia sẻ chi tiết trên đây mong muốn bạn đọc sẽ hiểu được chỏm cầu, bí quyết tính thể tích chỏm cầu cũng giống như diện tích chỏm cầu.

Xem thêm: Phương Pháp Đặt Nhân Tử Chung Lớp 9, Cách Đặt Nhân Tử Chung Lớp 9

Dựa vào những kiến thức và kỹ năng này bạn áp dụng vào giảo những bài toán trong thực tế.


Lần ượt chiếu vào tấm kim loại có công bay 6,625 eV các bước sóng: λ$_1$ = 0,1875 (μm); λ$_2$ = 0,1925 (μm); λ$_3$ = 0,1685 (μm). Hỏi cách sóng nào tạo ra hiện tượng quang quẻ điện?