Hoàn thành chuỗi phản bội ứng chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6 chuỗi phản bội ứng chất hóa học hidrocacbon, được trung học phổ thông Sóc Trăng biên soạn, chuỗi phản ứng giúp các bạn học sinh ghi nhớ tính chất của những hidrocacbon đã được học để xong chuỗi làm phản ứng một cách giỏi nhất. Mời các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Hoàn thành chuỗi phản ứng


1) 2CH4

*
C2H2 + 3H2

2) 2C2H2

*
C4H4

Bạn đã xem: kết thúc chuỗi phản ứng hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6


3) CH≡C-CH=CH2 + 2H2

*
CH2=CH-CH=CH2

4) C4H10

*
C3H6 + CH4

Một số chuỗi bội phản ứng hữu cơ hay gặp


CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh)

C2H2 + H2 → C2H4 (Pd/PbCO3, to)

C2H4 + Br2 → C2H4Br2


2CH4 → C2H2 + 3H2 (t = 1500 độ С, làm lạnh nhanh)

2C2H2 → C4H4

C4H4 + H2 → C4H6

n(CH2=CH−CH=CH2 )→ (CH2−CH=CH−CH2−)n


C4H8 + H2

*
C4H10

C4H10

*
CH4 + C3H6

2CH4

*
C2H2 + 3H2

2C2H2

*
C4H4

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 → C2Ag2 + 2NH4NO3

Câu hỏi trắc nghiệm vận dụng liên quan 

Câu 1. Ankan X tất cả công thức phân tử C5H12. Clo hóa X, chiếm được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2- metylbutan

C. Pentan

D. 2- đimetylpropan

Câu 2. Ankan X tất cả công thức phân tử C6H14. Clo hóa X, nhận được 4 sản phẩm dẫn xuất monoclo. Tên thường gọi của X là

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3- metylpentan

C. Hexan

D. 2,3- đimetylbutan

Câu 3. Một hiđrocacbon X cộng phù hợp với axit HCl theo xác suất mol 1 : 1 tạo thành phầm có thành phần cân nặng clo là 45,223 %. Cách làm phân tử của X là

A.C4H8

B. C3H6

C. C3H8

D. C2H4

Câu 4. mang đến Hiđrocacbon X phản ứng với brom(trong dung dịch) theo tỷ lệ mol 1 : 1 thì được hóa học hữu cơ Y(chứ 74,08% brom về khối lượng). Lúc X phản ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ khác nhau. Tên gọi của X là

A. But-1-en

B.etilen

C. But-2-en.

D. Propilen

Câu 5. hóa học nào sau đây công dụng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3 chế tạo ra kết tủa?

A. CH3 – CH = CH2

B. CH2 – CH – CH = CH2.

C. CH3 – C ≡ C – CH3

D. CH3 – CH2 – C ≡ CH2

Câu 6. Chất nào tiếp sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2 = CH – CH2 – CH3

B. CH3 – CH – C(CH3)2.

C. CH3 – CH = CH – CH2 – CH3

D. (CH3)2 – CH – CH = CH2

Câu 7. bố hiđrocacbon X, Y, Z kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, vào đó trọng lượng phân tử Z gấp đôi cân nặng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y,sản phẩm khi hấp thụ trọn vẹn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, nhận được số gam kết tủa là

A.30 gam

B. 10gam

C. 40 gam

D. Trăng tròn gam

Câu 8. Dẫn thanh nhàn 6,72 lit (đktc) hỗn hợp X tất cả etilen và propilen với dung dịch brom, hỗn hợp brom bị nhạt màu, và không tồn tại khí bay ra. Trọng lượng dung dịch sau phản ứng tắng 9,8 gam. Thành phần phần trăm theo thể tích của etilen trong X là

A.50,00%

B. 66,67%

C. 57,14%

D. 28,57%

Câu 9. hỗn hợp X có H2 với C2H4 gồm tỷ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y có khối lượng so cùng với He là 5. Hiệu xuất của phẩn ứng hiđro hóa la

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Câu 10. hóa học nào dưới đây có đồng phân hình học?

A. But-1-en

B. But-2-en.

C. 1,2-dicloetan

D. 2-clopropen

…………….

Xem thêm: Khi Gặp Hiệu Lệnh Của Người Điều Khiển Giao Thông Dang Ngang Hai Tay Hoặc Một Tay

Đáp án lý giải giải bỏ ra tiết

1B2B3B4A5D
6C7A8B9C10B

Câu 7. 

Phân tử Z hơn phân tử X 2 nhóm CH2 → MZ = MX + 28

→ MZ = 2MX → 2MX = MX + 28 → MX = 28 → X là C2H4

Câu 8. 

C2H4: x mol; C3H6: y mol

⇒x + y = 0,3 mol (1)

mdung dịch sau làm phản ứng tăng = mX

⇒ 28x + 42y = 9,8 (2)

Từ (1)(2) ⇒ x = 0,2 mol; y = 0,1 mol

%VC2H4 = 0,2 : 0,3. 100% = 66,67%

Câu 9. 

MX = 15 ⇒ nH2 : nC2H4 = 1 : 1 (Hiệu suất tính theo một trong các 2)

Giả sử X có 1mol H2 cùng 1 mol C2H4

H2 + C2H4

*
C2H6

Bảo toàn khối lượng: mX = mY

⇒ CnH2n-2

⇒ nY = 2 : 4/3 = 1,5 mol

Ta tất cả n khí bớt = nX – nY = nH2 pư = 2 – 1,5 = 0,5 mol

⇒ H% = 0,5 : 1. 100% = 50%

THPT Sóc Trăng đang gửi tới chúng ta phương trình hóa học hoàn thành chuỗi bội nghịch ứng chất hóa học CH4→ C2H2→ C4H4→ C4H6→ C3H6, khi phân bỏ CH4 tạo nên C2H2, hoàn toàn có thể thấy đó là phản ứng điều chế axetilen tự metan các các bạn sẽ rất hay chạm mặt trong những dạng bài bác tập điều chế cùng chuỗi bội nghịch ứng hóa học. Hi vọng với tư liệu này sẽ cung ứng các thông tin quan trọng cho các bạn.