Câu hỏi :

Khi triển khai phản ứng tách nước so với ancol X chỉ thu được 1 anken duy nhất. Oxi hoá hoàn toàn một lượng hóa học X nhận được 5,6 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam H2O. Có bao nhiêu phương pháp cấu tạo tương xứng với X?


*