Chất dẫnđiện:axit, bazơ, muối nghỉ ngơi dạng hỗn hợp hoặc rét chảy là đa số chất có chức năng dẫn điện.

Bạn đang xem: Mg oh 2 là chất điện li mạnh hay yếu

Chất ko dẫn điện:

+ hóa học rắn khan (NaCl, NaOH,.. Rắn)

+ dung dịch rượu,đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muốikhi chảy trong nước phân li ra những ion đề xuất dung dịch của bọn chúng dẫn điện.

Sự năng lượng điện li: quá trình phân li những chất trongnước ra ion

+Chất năng lượng điện li:Những hóa học tan trongnước phân li thành các ion.

Vậy axit, bazơ, muối hạt là các chất điện li.

2. Phương trình điện li:

– với axit: phân li ra cation H+ cùng anion nơi bắt đầu axit

VD: HCl→H++ Cl-

– cùng với bazơ: phân li ra cation kim loại và anion OH-

VD: NaOH→Na++ OH–

– cùng với muối: phân li ra cation sắt kẽm kim loại và anion nơi bắt đầu axit

VD: NaCl→Na++ Cl-

Na2SO4→2Na++ SO42-

Lưu ý: Phương trình điện li phải bảo đảm an toàn cân bởi điện tích giữa 2 vế

II. Phân loại những chất điện li:

1. Chất điện li mạnh:

– Khái niệm:Chất điện li mạnhlà hóa học khi rã trong nước, những phân tử hoà tan phần đông phân li ra ion.(Quá trình điện li là không thuận nghịch)

– các chất điện li mạnh:

+ các axít bạo gan HCl, HNO3, H2SO4…

+ các bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ba(OH)2, Ca(OH)2,...

+ số đông các muối.

- Phương trình năng lượng điện li: H2SO4→2H++ SO42-

Al2(SO4)3→2Al3++ 3SO42-

2. Chất điện li yếu:

– Khái niệm:Chất điện li yếulà chất khi rã trong nước, chỉ có 1 phần số phân tử hoà rã phân li ra ion, phần còn lại vẫn tồn tại dưới dạng phân tử vào dung dịch. (Quá trình phân li là thuận nghịch – tuân theo nguyên lý Lơ Sa-tơ-li-ê)

– những chất năng lượng điện li yếu:

+ các axít yếu: H2S , HClO, CH3COOH, HF, H2SO3, HNO2, H3PO4, H2CO3, …

+ Bazơ yếu: Mg(OH)2, Bi(OH)3…

– Phương trình điện li: CH3COOH⇔CH3COO–+ H+

Mg(OH)2⇔Mg2++ 2OH–

Lưu ý:Các hóa học AgCl, BaSO4, Fe(OH)2,… thường xuyên được xem là không rã trong nước. Tuy vậy thực tế vẫn có sự kết hợp một lượng vô cùng nhỏ, cùng phần bị hòa tan rất có thể phân li cần chúng vẫn được xếp vào các chât điện li.

B. Bài bác tập:

1. Dạng 1:Xác định chất điện li và chất không năng lượng điện li, chất điện li dũng mạnh và chất điện li yếu.

VD:Nhóm hóa học nào dưới đây chỉ gồm những chất năng lượng điện li mạnh?

A. HBr, Ba(OH)­2, CH3COOH B. HNO3, MgCO3, HF

C. HCl, H2SO4, KNO3 D. NaCl, H2S, (NH4)2SO4

Lời giải:

A. Sai bởi CH3COOH là axit yếu, điện li yếu.

B. Sai vì chưng HFlà axit yếu, điện li yếu.

D. Sai vày H2Slà axit yếu, năng lượng điện li yếu.

Đáp án C.

2. Dạng 2: Viết phương trình điện li.

VD:Phương trình điện li nào dưới đây viết đúng?

A.

*
B.
*

C.

*
D.
*

Lời giải:

A với D sai vìH2SO4và Na2S là chất điện li mạnh, cần sử dụng mũi tên→

C sai vày H2SO3 năng lượng điện li yếu,dùng mũi tên⇔

Đáp án B.

3. Dạng 3:Tính độ đậm đặc ion vào dung dịch

a. Dung dịch hóa học điện li mạnh:

AxBy → xAy+ + yBx-

1 mol → x mol y mol

1 M → x M y M

b. Độ năng lượng điện li α:


α = Số phân tử điện li/ Số phân tử chất chảy

= Số mol chất điện li/ Số mol chất hòa tan

= CMđiện li/ CMchất tan

* α = 1 : hóa học điện li mạnh

* 0


AB ⇔A++ B–

Ban đầu: a (M) 0 0

Điện li: x x x

Cân bằng: a – x x x (M)

Độ năng lượng điện li:

*

c. Những công thức vào dung dịch:

* Khối lượng dung dịch: mdd= mct+ mnước= Vdd.D

* Nồng độ % của dung dịch:

*

* Nồng độ mol:

*

VD:Hòa chảy 14,2 gam Na2SO4 nội địa thu được hỗn hợp A đựng số mol ion SO42- là

A. 0,1 mol B. 0,2 mol C. 0,3 mol D. 0,05 mol.

Lời giải:

Na2SO4→2Na++ SO42-

*

*

Đáp án A.

VD:Trộn 50 ml dung dịch NaCl 2M cùng với 150 ml dung dịch BaCl2x M thu đươc hỗn hợp mới tất cả nồng độ ion Cl-

*
là 1,1M. Giá trị của x là

A. 0,2 B. 0,3 C. 0,4 D. 0,5

Lời giải:

NaCl→Na++ Cl-

BaCl2→ Ba2+ + 2Cl-

*

*
= frac0,1+0,3x0,05+0,15 = 1,1 Rightarrow x = 0,4" />. Đáp án C.

4. Dạng 4:Định luậtbảo toàn điện tích

Nội dung định luật:Trong hỗn hợp chứa những chất năng lượng điện li, tổng số mol điện tích dương luôn luôn bằng tổng số mol điện tích âm.

nđiệntích dương= nđiện tích âm

VD:Một dung dịch chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, d mol HCO3. Hệ thức contact giữa a, b, c, d là

A.2a+2b = c-d. B.a+b = c+d. C.2a+2b = c+d. D.a+b = 2c+2d.

Lời giải:

Theo định nguyên lý bảo toàn năng lượng điện ta có

*

⇒ Đáp án C.

5. Dạng 5:Định lý lẽ bảo toàn khối lượng

Theo ĐLBTKL:tổng khối lượng các chất tan = tổng khối lượng các ion trong dung dịch.

VD:Dung dịch A chứa các ion Al3+= 0,6 mol, Fe2+= 0,3 mol , Cl–= a mol, SO42-= b mol . Cô cạn hỗn hợp A thu được 140,7 gam . Quý hiếm của a cùng b theo lần lượt là

A.0,6 ; 0,9B.0.9 ; 0,6C.

Xem thêm: Phương Pháp Giải Bài Toán Hiệu Tỉ, Hiệu Tỉ Lớp 4, 5 Dạng Toán Hiệu Tỉ Lớp 4 Cần Biết

0,5 ; 0,3D.0,2 ; 0,3

Lời giải:

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích:3.0,6 + 2.0,3 = a + 2b (1)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:27.0,6 + 56.0,3 + 35,5.a + 96.b = 140,7 (2)