Câu hỏi :

Một cá thể có vẻ bên ngoài gen AB//ab DE//de. Nếu những cặp gen liên kết trọn vẹn trong bớt phân thì qua thụ phấn hoàn toàn có thể tạo ra về tối đa từng nào loại loại gen ở nạm hệ sau?


*