A. Axit

I. KHÁI NIỆM

– thành phần phân tử: có một hay các nguyên tử hiđro liên kết với cội axit (-Cl, =S, =SO4, -NO3,…)

– Phân tử axit gồm có một hay các nguyên tử hiđro links với gốc axit, các nguyên tử hiđro này có thể thay cầm bằng các nguyên tử kim loại.

Bạn đang xem: Muối là gì hóa 8

Ví dụ: HCl, H2S, H2SO4, HNO3, H2CO3, H3PO4.

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– gồm một hay nhiều nguyên tử hiđro và cội axit.

– bí quyết chung: HnA

Trong đó:

H: là nguyên tử hiđro.

A: là gốc axit.

III. PHÂN LOẠI

Axit chia thành 2 loại:

+ Axit không tồn tại oxi: HCl, H2S, HBr, HI, HF,…

+ Axit bao gồm oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3,…

IV. TÊN GỌI

1) Axit không tồn tại oxi :

Tên axit :Axit + tên phi kim + hiđric.

VD :

HCl : Axit + clo + hiđric = Axit clohiđric

H2S : Axit + sunfu + hiđric = Axit sunfuhiđric (lưu huỳnh đem tên giờ đồng hồ La tinh là sunfu)

* Đọc tên cội axit khớp ứng với axit không có oxi: Tên nơi bắt đầu = tên phi kim + ua

Ví dụ: –Cl : clorua ; =S : sunfua

2) Axit gồm oxi:

Axit có oxi được chia thành 2 nhiều loại là axit có rất nhiều oxi và axit tất cả ít oxi

Phương pháp nhận ra axit bao gồm ít oxi cùng axit có khá nhiều oxi:

Bước 1: Axit tất cả oxi bao gồm công thức bao quát dạng HxAyOz => xác định x, y, z tương ứng

Bước 2: xác định giá trị: 

*

Bước 3: đối chiếu a cùng với hóa trị cao nhất của thành phần A

+ nếu a = hóa trị cao nhất của A thì axit đã chỉ ra rằng axit có tương đối nhiều nguyên tử oxi

+ giả dụ a Ví dụ: Xét axit H2SO3

+ Ta có: x = 2; y = 1 và z = 3

+ Tính giá bán trị 

*

+ thành phần phi kim là S có hóa trị tối đa là VI => a => A là axit tất cả ít oxi

* bí quyết gọi tên

a) Axit có khá nhiều nguyên tử oxi: tên axit : Axit + tên phi kim + ic.

VD :

HNO3 : Axit nitric.

H2SO4 : Axit sunfuric.

+ Đọc tên nơi bắt đầu axit tương xứng với axit có tương đối nhiều oxi: Tên cội = thương hiệu phi kim + at

Ví du: –NO3 : nitrat ; =SO4 : sunfat ; ≡PO4 : photphat

b) Axit có ít nguyên tử oxi: thương hiệu axit : Axit + thương hiệu phi kim + ơ.

VD : – H2SO3 : Axit sunfurơ.

+ Đọc tên gốc axit tương xứng với axit có ít oxi: Tên gốc = tên phi kim + it

* đề nghị nhớ hóa trị của một số trong những gốc axit sau:

Gốc axit

Hóa trị

NO3

I

SO4

II

CO3

II

SO3

II

PO4

III

B. BAZƠ

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử bazơ gồm bao gồm một nguyên tử kim loại link với một hay nhiều nhóm hiđroxit (–OH)

– ví dụ : NaOH, Ca(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– yếu tắc phân tử: có một nguyên tử kim loại và một hay các nhóm –OH.

Công thức chung: M(OH)n

Trong đó: M : là nguyên tử kim loại.

n : là số team hiđroxit.

III. TÊN GỌI

Tên bazơ: tên KL (kèm theo hoá trị giả dụ KL có nhiều hoá trị) + hiđroxit.

VD : NaOH : Natri hiđroxit.

Fe(OH)3 : sắt (III) hiđroxit.

IV. PHÂN LOẠI

Chia làm cho 2 loại:

* Bazơ chảy trong nước : NaOH, KOH,…

* Bazơ ko tan vào nước: Cu(OH)2, Mg(OH)2,…

C. MUỐI

I. KHÁI NIỆM

– Phân tử muối bột gồm có một hay những nguyên tử kim loại links với một hay nhiều gốc axit.

– VD: NaCl, CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

II. CÔNG THỨC HOÁ HỌC

– yếu tắc phân tử: một hay những nguyên tử kim loại và một hay những gốc axit.

– bí quyết hóa học tập dạng: MxAy

Trong đó: – M : là nguyên tử kim loại.

A : là nơi bắt đầu axit.

VD : Na2CO3 , NaHCO3

Gốc axit : =CO3 , – HCO3

III. CÁCH GỌI TÊN

Tên muối = thương hiệu KL (kèm theo hoá trị trường hợp KL có nhiều hoá trị) + tên cội axit

VD : – Na2SO4 : Natri sunfat

Na2SO3 : Natri sunfit

ZnCl2 : Kẽm clorua

IV. PHÂN LOẠI

Muối chia thành 2 loại:

* muối bột trung hoà: Là muối nhưng gốc axit không có nguyên tử hiđro rất có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

VD : CuSO4, Na2CO3, CaCO3, NaNO3,…

* muối axit: Là muối hạt mà trong những số ấy gốc axit còn nguyên tử hiđro không được sửa chữa thay thế bằng nguyên tử kim loại.

VD: NaHCO3, NaHSO4, Ca(HCO3)2,…

V. TÍNH chảy CỦA CHẤT

Để xét một chất có tan trong nước tuyệt không, ta đề xuất nhớ các để ý sau:

+ toàn bộ các muối nitrat (NO3) các tan.

Xem thêm: Hình Chiếu Vuông Góc Của Đường Thẳng Lên Mặt Phẳng, Hình Chiếu Vuông Góc Trên Đường Thẳng, Mặt Phẳng

+ muối bột clorua (Cl) : phần nhiều đều rã trừ AgCl ko tan với PbCl2 ít tan

+ muối bột sunfat (SO4) số đông đều tan trừ CaSO4 với Ag2SO4 ít tan, BaSO4PbSO4 không tan.

+ muối cacbonat (CO3) phần lớn đều không tan trừ K2CO3, Na2CO3, Li2CO3 với (NH4)2CO3 tan

+ muối hạt sunfit (SO3) phần nhiều đều không tan trừ K2SO3, Na2SO3, Li2SO3 (NH4)2SO3 tan

+ muối hạt photphat (PO4) hầu hết đều không tan trừ K3PO4, Na3PO4, Li3PO4 với (NH4)3PO4 tan

+ các hiđroxit (OH) hầu như đều không tan trừ KOH, NaOH, LiOH, Ba(OH)2 tan, Ca(OH)2 không nhiều tan

– đề xuất nhớ một số trong những hợp hóa học không tồn tại hoặc bị phân bỏ trong nước: AgOH, Fe2(CO3)3, Al2(CO3)3, Fe2(SO3)3, Al2(SO3)3,…

Ví dụ: 2AgNO3 + 2NaOH → 2NaNO3 + Ag2O + H2O (ban đầu sản xuất thành AgOH, sau đó phân hủy thành Ag2OH2O)