*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 cấp 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; khối lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Trọng lượng của Be là bao nhiêu gam?


Agon bóc tách ra từ bầu không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối mức độ vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị gồm số khối trung bình 40,08 đvC. Nhì đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), mang lại M = 18, khối lượng riêng của nước là 1 g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Xác suất đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một lếu hợp tất cả hai đồng vị bao gồm số khối vừa đủ 31,1 và bao gồm tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số hạt trong nhị đồng vị là 93 và tổng số hạt không sở hữu điện bằng 0,55 lần toàn bô hạt mang điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối to hơn là
Xem thêm: Tập Đọc Lớp 5 Quang Cảnh Làng Mạc Ngày Mùa Lớp 5 Trang 11, Trả Lời Câu Hỏi Bài Quang Cảnh Làng Mạc Ngày Mùa

Nguyên tố X có 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% với X3 chiếm 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, nhân tố Clo có 2 đồng vị 35Cl cùng 37Cl có phần trăm số lượng khớp ứng là 75% và 25%. Yếu tắc Cu gồm 2 đồng vị trong các số đó 63Cu chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo nên hợp hóa học CuCl2 trong các số ấy Cu chỉ chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là