Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là
Bạn đang xem: Nguyên tử khối của bo

Ta có: (ar M = fracx_1.A_1 + x_2.A_2100 )

=> xác suất số lượng của (_5^11B)

+) Tính tỉ lệ số nguyên tử (frac_5^11B_5^10B)

=> số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử


Ta có: (ar M = fracx_1.A_1 + x_2.A_2100 = fracx_1.10 + (100 - x_1).11100 = 10,812,, = > ,,x_1 = 18,8\% )

=> phần trăm số lượng của (_5^11B) là: 100% - 18,8% = 81,2%

=> tỉ lệ số nguyên tử (frac_5^11B_5^10B = frac81,218,8)

=> số nguyên tử (_5^11B) khi tất cả 94 nguyên tử (_5^10B) là: (94.frac81,218,8 = 406) nguyên tử


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; trọng lượng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là bao nhiêu gam?


Agon bóc ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng bao gồm 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi có 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị có số khối mức độ vừa phải 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối bé dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro tất cả nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ có 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, cân nặng riêng của nước là một trong những g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Phần trăm đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 với MO = 16) là


Một láo hợp có hai đồng vị có số khối vừa đủ 31,1 và có tỉ lệ phần trăm các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số hạt trong nhì đồng vị là 93 cùng tổng số phân tử không có điện bởi 0,55 lần toàn bô hạt với điện. Số nơtron của đồng vị gồm số khối lớn hơn là
Xem thêm: #Đánh Giá Trường Đông Dương, Trường Trung Cấp Bách Khoa Việt Mỹ

Nguyên tố X gồm 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% cùng X3 chiếm phần 3,1%. Tổng thể khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong trường đoản cú nhiên, nhân tố Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có tỷ lệ số lượng tương ứng là 75% và 25%. Yếu tắc Cu tất cả 2 đồng vị trong đó 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo ra hợp hóa học CuCl2 trong số ấy Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là