Khối lượng Nguyên tử trung bình của Brom là 79,91. Brom có 2 đồng vị trong số đó đồng vị 79Br chiểm 54,5%. Số khối của đồng vị thứ 2 sẽ là
Bạn đang xem: Nguyên tử khối của brom

Gọi A2 là số khối của nguyên tử dồng vị thứ 2.

Ta có:

(egingatheredfrac79.54,5 + A_2(100 - 54,5)100 = 79,91 hfill \= > 4305,5 + 45,5A_2 = 7991 hfill \= > 45,5A_2 = 7991 - 4305,5 hfill \= > 45,5A_2 = 3685,5 hfill \= > A_2 = 81 hfill \ endgathered )


*
*
*
*
*
*
*
*

Trong các dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần khối lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết trọng lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là từng nào gam?


Agon bóc tách ra từ không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở điều kiện tiêu chuẩn.


Đồng có 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa đủ của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của mỗi đồng vị là


Khối lượng nguyên tử trung bình của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi bao gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị tất cả số khối trung bình 40,08 đvC. Hai đồng vị này còn có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị có số khối nhỏ dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi tất cả bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ tất cả 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), đến M = 18, khối lượng riêng của nước là một g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B và 11B. Xác suất đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một hỗn hợp có hai đồng vị gồm số khối vừa phải 31,1 và gồm tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số hạt trong nhị đồng vị là 93 và tổng số phân tử không với điện bằng 0,55 lần tổng thể hạt có điện. Số nơtron của đồng vị bao gồm số khối lớn hơn là
Xem thêm: Sài Cc Chùa Còn Sống :Những Vụ Án Đình Đám Về Ăn Cắp Thông Tin Thẻ Tín Dụng Ở Vn

Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chỉ chiếm 4,67% và X3 chiếm 3,1%. Tổng cộng khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron trong X2 nhiều hơn thế nữa X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa đủ của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ bỏ nhiên, nhân tố Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có phần trăm số lượng khớp ứng là 75% với 25%. Nhân tố Cu bao gồm 2 đồng vị trong các số ấy 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo nên hợp hóa học CuCl2 trong số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là