- nguyên lý 1: những nguyên tố được xếp theo chiều tăng cao của điện tích hạt nhân nguyên tử.

Bạn đang xem: Nhóm nguyên tử là gì

- bề ngoài 2: các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành một hàng.

- cơ chế 3: những nguyên tố gồm cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được thu xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là phần lớn electron có tác dụng tham gia hình thành link hóa học tập (electron phần ngoài cùng hoặc phân lớp kế ngoại trừ cùng chưa bão hòa).

II. CẤU TẠO CỦA BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

1. Ô nguyên tố

- từng nguyên tố hóa học được xếp vào một trong những ô của bảng call là ô nguyên tố.

- Số thiết bị tự của ô nhân tố đúng thông qua số hiệu nguyên tử của nhân tố đó.

*

2. Chu kì

a) Định nghĩa

- Chu kì là dãy các nguyên tố nhưng mà nguyên tử của chúng bao gồm cùng số lớp electron, được thu xếp theo chiều năng lượng điện hạt nhân tăng dần.

b) giới thiệu các chu kì

- Chu kì 1: tất cả 2 yếu tắc $H,(Z=1)$ đến $He,(Z=2)$.

- Chu kì 2: có 8 yếu tắc $Li,(Z=3)$ mang đến $Ne,(Z=10)$.

- Chu kì 3: có 8 thành phần $Na,(Z=11)$ cho $Ar,(Z=18)$.

- Chu kì 4: có 18 nhân tố $K,(Z=19)$ cho $Kr,(Z=36)$.

- Chu kì 5: bao gồm 18 yếu tắc $Rb,(Z=37)$ cho $Xe,(Z=54)$.

- Chu kì 6: có 32 yếu tố $Cs,(Z=55)$ mang đến $Rn,(Z=86)$.

- Chu kì 7: bắt đầu từ yếu tố $Fr,(Z=87)$ đến nguyên tố có $Z=110$, đó là một chu kì không hoàn thành.

c) Phân một số loại chu kì

- Chu kì $1,, 2,, 3$ là các chu kì nhỏ.

- Chu kì $4,, 5,, 6,, 7$ là các chu kì lớn.

$ Rightarrow$ nhận xét:

- các nguyên tố trong cùng chu kì có số lớp electron cân nhau và thông qua số thứ từ bỏ của chu kì.

- mở đầu chu kì là sắt kẽm kim loại kiềm, ngay sát cuối chu kì là halogen (trừ chu kì 1); cuối chu kì là khí hiếm.

- 2 hàng cuối bảng là 2 chúng ta nguyên tố có cấu hình electron đặc biệt: Lantan và Actini.

+ chúng ta Lantan: tất cả 14 nguyên tố che khuất $La,(Z=57)$ thuộc chu kì 6.

+ bọn họ Actini: có 14 yếu tắc sau $Ac,(Z=89)$ ở trong chu kì 7.

3. Team nguyên tố

a) Định nghĩa

- team nguyên tố là tập hợp các nguyên tố mà lại nguyên tử có cấu hình electron tương tự nhau, cho nên vì thế có tính chất hóa học gần giống nhau với được bố trí thành một cột.

b) Phân loại

- Bảng tuần hoàn chia thành 8 đội A (đánh số trường đoản cú IA đến VIIIA) và 8 team B (đánh số từ bỏ IB đến VIIIB). Mỗi nhóm là một trong những cột, riêng đội VIIIB bao gồm 3 cột.

- Nguyên tử các nguyên tố trong cùng một nhóm có số electron hóa trị bằng nhau và thông qua số thứ tự của tập thể nhóm (trừ hai cột cuối của group VIIIB).

* nhóm A:

- team A có 8 nhóm từ IA mang lại VIIIA.

- các nguyên tố team A bao gồm nguyên tố $s$ và nguyên tố $p$:

+ yếu tố $s$: nhóm IA (nhóm sắt kẽm kim loại kiềm, trừ $H$) với nhóm IIA (kim các loại kiềm thổ).

+ nhân tố $p$: team IIIA mang lại VIIIA (trừ $He$).

- STT nhóm = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị

+ thông số kỹ thuật electron hóa trị tổng quát của nhóm A:

$ longrightarrow ns^a,,np^b$

$ longrightarrow ĐK: 1 le a le 2 ;,, 0 le b le 6$

+ Số thiết bị tự của tập thể nhóm $A = a + b$

$ longrightarrow$ ví như $a+b le 3$ $Rightarrow$ Kim loại

$ longrightarrow$ trường hợp $5 le a+b le 7$ $Rightarrow$ Phi kim

$ longrightarrow$ giả dụ $a+b = 8$ $Rightarrow$ Khí hiếm

+ Ví dụ:

$ longrightarrow Na,(Z=11): 1s^2,,2s^2,,2p^6,,3s^1 ,Rightarrow ,IA$

$ longrightarrow O,(Z=8): 1s^2,,2s^2,,2p^4 ,Rightarrow ,VIA$

* nhóm B:

- đội B bao gồm 8 nhóm được đánh số từ IIIB đến VIIIB, rồi IB cùng IIB theo chiều từ trái sang nên trong bảng tuần hoàn.

- team B chỉ gồm các nguyên tố của những chu kỳ lớn.

Xem thêm: Nhà Máy Điện Nào Sau Đây Không Chạy Bằng Tuốc Bin Khí, Tiếp Thêm Năng Lượng Cho Việt Nam Với Tuabin 9Ha

- team B gồm những nguyên tố $d$ và nguyên tố $f$ (thuộc 2 mặt hàng cuối bảng).

- STT đội = Số $e$ lớp bên ngoài cùng = Số $e$ hóa trị (Ngoại lệ: Số $e$ hóa trị = 9, 10 thuộc nhóm VIIIB)