Đáp án và hướng dẫn giải bài ôn tập chương 2 đại số 10. Giải bài bác 1,2,3,4,5,6,7,8,9 trang 50; Bài 10,11,12,13,14,15 trang 51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2. (Gồm cả lời giải phần trắc nghiệm)

Xem lại kiến thức và hướng dẫn giải bài bác tập SGK Đại số 10 chương 2:

Hướng dẫn giải bài tập trang 50, 51 ôn tập chương 2 Đại 10.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 đại số 10

Bài 1.Phát biểu quy mong về tập xác định của hàm số cho bởi công thức. Từ kia hai hàm số

*
 có gì không giống nhau?

Giải: Tập khẳng định của hàm sô cho bởi bí quyết y = f (x) là tập hợp các giá trị của x sao cho biểu thức f (x) có nghĩa.

Với quy ước đó,

Bài 2. Thế như thế nào là hàm số đồng biến, nghịch phát triển thành trên khoảng tầm (a;b)?

Hàm số đồng thay đổi trên khoảng tầm (a;b)

⇔ ∀x1,x2 ∈ (a;b): x1 f(x2)

Bài 3 

Thế làm sao là hàm số chẵn? vắt nào là hàm số lẻ?

Đáp án:

Cho hàm số y =f(x) tất cả tập khẳng định D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D với f(- x)= f(x) thì f là hàm số chẵn bên trên D.

Nếu: x ∈ D => -x ∈ D cùng f(- x)= -f(x) thì f là hàm số lẻ bên trên D.

Bài 4. Chỉ ra khoảng đồng biến, khoảng tầm nghịch trở nên của hàm số y = ax + b, trong từng trường hòa hợp a > 0 ; a Đồng vươn lên là trên (-∞;+∞) trường hợp a > 0;Nghịch trở nên trên (-∞;+∞) nếu a

Bài 5. Chỉ ra khoảng tầm đồng biến, khoảng chừng nghịch trở thành y = ax2 + bx + c, trong những trường hợp a > 0 ; a Quảng cáo


a > 0 hàm số nghịch biến hóa trên (-∞; -b/2a). Cùng đồng biến chuyển trên khoảng (-b/2a; +∞)a

*
Trong đó ∆ = b2 – 4ac.

Bài 6. Xác định tọa độ của đỉnh, phương trình của trục đối xứng của parabol y = ax2 + bx + c

Tọa độ đỉnh (-b/2a; -∆/4a)

Trục đối xứng x = -b/2a

Bài 7 trang 50. Xác định tọa độ giao điểm của parabol y = ax2 + bx + c với trục tung. Tìm điều kiện để parabol này cắt trục hoành tại nhì điểm phân biệt, tại một điểm và viết tọa độ của những giao điểm trong mỗi trường phù hợp đó.

Giải: Tọa độ giao điểm của (P): y = ax2 + bx + c cùng với trục tung là (0;c)

Điều kiện nhằm parabol (P) giảm trục hoành tại nhị điểm phân biệt là phương trình ax2 + bx + c = 0 có ∆ >0; giảm tại một điểm khi ∆ = 0;

*

Bài 8. Tìm tập xác định các hàm số

*

Đáp án bài bác 8:

*

*


Quảng cáo


Bài 9 trang 50 Đại số 10. Xét chiều biến hóa thiên cùng vẽ thiết bị thị những hàm số.

Xem thêm: Chuyên Đề Đổi Mới Kiểm Tra Đánh Giá Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Học Sinh

a) y=1/2x -1; b) y= 4 – 2x; c) y=√x2; d) y =| x +1 |

Đáp án bài bác 9:

*

*

Bài 10. Lập bảng biến đổi thiên cùng vẽ đồ thị những hàm số

a) y = x2 – 2x – 1 b) y = -x2 + 3x + 2

Giải: a) y = x2 – 2x – 1; D = R

Đồ thị là (P) có đỉnh S(1; -2); trục đối xứng x = 1. Giảm Ox tại A(1+√2;0); B(1-√2;0)

Cắt Oy trên C(0;-1) (học sinh từ bỏ vẽ hình)

b) (học sinh tự giải)

Bài 11. Xác định a,b biết mặt đường thẳng y = ax + b trải qua hai điểm A(1;3), B(-1;5)

Đường thẳng d: y = ax + b

A(1;3 )∈ d ⇔ 3 = a + b

B(-1;5) ∈ d ⇔ 5 = -a + b

Giải hệ (1) và (2) ta được a = -1; b = 4

Bài 12 – ôn tập chương 2. Xác định a b c biết parabol y = ax2 + bx + c

a) Đi qua tía điểm a(0;-1), B(1;-1), C(-1;1);

b) có đỉnh I(1;4) và trải qua điểm D(3;0).

*

Phần bài bác tập trắc nghiệm chương 2 Đại 10:

Chọn giải đáp đúng cho các phần bài tập sau