A.H3SbO4> H3AsO3> H3PO4> HNO3.B.HNO3> H3PO4> H3AsO3> H3SbO4.C.H3SbO4> H3AsO3> HNO3> H3PO4.D.HNO3> H3PO4> H3SbO4> H3AsO3.

Câu 4:Mã câu hỏi:19880

Chọn mệnh đề sai ? trong một chu kì của bảng tuần hoàn, đi từ bỏ trái sang phải


A.tính sắt kẽm kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần.B.độ âm điện sút dần.C.hóa trị cao nhất với oxi tăng dần từ là một đến 7.D.hóa trị trong hợp chất với hiđro tăng dần từ là 1 đến 4 rồi giảm sút 1.

Câu 5:Mã câu hỏi:19881

Dãy nào không được xếp theo quy cơ chế tính kim loại tăng mạnh ?


A.3Li,11Na,19K,37Rb.B.9F,17Cl,35Br,53I.C.13Al,12Mg,11Na,19K.D.5B,6C,7N,8O.

Câu 6:Mã câu hỏi:19883

Cho các kim loại: 11Na, 12Mg, 26Fe, 13Al; kim loại mạnh nhất là


A.AlB.NaC.MgD.Fe

Câu 7:Mã câu hỏi:19895

Các ion hoặc nguyên tử sau đều phải sở hữu 18 electron : P3-, S2-, Cl-, Ar, K+, Ca2+. Chiều giảm dần cung cấp kính của các tiểu phân bên trên là


A.P3-> S2-> Cl-> Ar > K+> Ca2+.B.Ca2+> K+> Ar > Cl-> S2-> P3-.C.Cl-> S2-> P3-> Ar > K+> Ca2+.D.Ca2+> K+> Ar > P3-> S2-> Cl-.

Câu 8:Mã câu hỏi:19900

Cho những ion sau: 3Li+, 11Na+, 17Cl-, 19K+, 35Br-, 53I- Chiều tăng cao bán kính của các ion là:


A.Li+++---.B.Li++-+--.C.K+---++.D.Na++---+.

Câu 9:Mã câu hỏi:19902

Cho những nguyên tử: X (Z = 17), Y (Z = 11), R (Z = 19), T (Z = 9), U (Z = 13), V (Z = 16). Có các tóm lại sau:

(1) Tính kim loại: U
A.2.B.5.C.4.D.3.

Câu 10:Mã câu hỏi:19904

Ion X2+ có thông số kỹ thuật e ở phân lớp ngoài cùng là 3d6. Nguyên tử Y gồm số e bằng số e của X2+. Cho một số trong những phát biểu sau:

1. X,Y hồ hết là sắt kẽm kim loại chuyển tiếp thuộc chu kỳ luân hồi 4.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 2 hóa 10 trắc nghiệm

2. X, Y đầy đủ bền trong ko khí cùng nước do bao gồm lớp oxit bảo vệ.

3. X, Y đều phải sở hữu 2 e lớp ngoài cùng.

4. X, Y phần đông phản ứng cùng với dd HCl theo cùng tỉ lệ về số mol.

5. X bao gồm tính khử yếu hơn Y.

Chỉ ra số tuyên bố đúng về X cùng Y


A.1, 3, 4B.1, 3 , 5C.3, 4, 5D.1, 4, 5.

Câu 11:Mã câu hỏi:19906

Dãy sắp xếp các chất theo hướng tính bazơ tăng dần:


A.NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4.B.Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2.C.Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3.D.Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.

Câu 12:Mã câu hỏi:19908

Các yếu tố từ Natri đến Clo, theo hướng tăng của điện tích hạt nhân thì:

(1) nửa đường kính nguyên tử tăng;

(2) độ âm điện giảm;

(3) tích điện ion hoá thứ nhất tăng dần.

(4) tính bazơ của oxit cùng hiđroxit bớt dần;

(5) tính kim loại tăng dần;

(6) tính phi kim sút dần.

Số nhận định đúng là:


A.2.B.3.C.1.D.4.

Câu 13:Mã câu hỏi:19911

Hai yếu tố X cùng Y và một chu kì vào bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học, X thuộc nhóm IIA, Y thuộc đội IIIA ( ZX + ZY = 51). Tuyên bố nào sau đây đúng?


A.Kim nhiều loại X ko khử được ion Cu2+trong dung dịchB.Hợp chất với oxi của X tất cả dạng X2O7C.Trong nguyên tử nguyên tố X tất cả 25 protonD.Ở ánh nắng mặt trời thường X ko khử được H2O

Câu 14:Mã câu hỏi:19913

Cho X, Y, Z là bố nguyên tố liên tiếp nhau trong một chu kì của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Tổng số những hạt có điện vào thành phần cấu trúc nguyên tử của X, Y, Z bởi 72. Phát biểu nào sau đây không đúng?


A.Các ion X+, Y2+, Z3+có cùng cấu hình electron 1s22s22p6.B.Bán kính của nguyên tử theo máy tự bớt dần là X > Y > Z.C.Bán kính ion theo thiết bị tự tăng nhiều là X+2+3+.D.Bán kính ion theo thứ tự sút dần là X+> Y2+> Z3+.

Câu 15:Mã câu hỏi:19914

Phần trăm khối lượng của thành phần R trong hợp chất khí cùng với hiđro (R tất cả số thoái hóa thấp nhất) và trong oxit cao nhất tương ứng là a% với b%, với a : b = 15 : 8, biết R có thông số kỹ thuật electron ở lớp bên ngoài cùng là ns2np2. Giá trị a là:


A.Điện tích hạt nhân bằng số proton và bằng số electron bao gồm trong nguyên tửB.Nguyên tử thành phần M có cấu hình e lớp bên ngoài cùng là 4s1vậy M ở trong chu kì 4, team IAC.X có cấu hình e nguyên tử là ns2np5(n > 2) cách làm hiđroxit ứng cùng với oxit tối đa của X là HXO4.D.Hạt nhân của tất cả các nguyên tử đều có proton cùng nơtron.

Câu 17:Mã câu hỏi:19920

X, Y là 2 nguyên tố kim loại thuộc cùng nhóm A. Biết ZX Y với ZX + ZY = 32. Tóm lại nào đúng ?


A.X, Y đều phải sở hữu 2 electron lớp bên ngoài cùng.B.Bán kính nguyên tử của X > Y.C.Tính sắt kẽm kim loại của X > Y.D.Năng lượng ion hóa thứ nhất của X

Câu 18:Mã câu hỏi:19922

X Y là 2 nguyên tố thuộc chu kì 3, ở trạng thái cơ bạn dạng nguyên tử của bọn chúng đều có 1 electron đơn chiếc và tổng thể electron trên phân lớp phường của phần bên ngoài cùng của chúng bởi 6. X là kim loại và Y là phi kim. Z là nguyên tố ở trong chu kì 4, nghỉ ngơi trạng thái cơ bạn dạng nguyên tử Z bao gồm 6 electron độc thân. Kết luận không đúng về X, Y, Z


A.Hợp chất củaYvới hiđro trong nước có tính axit mạnh.B.Hiđroxit củaXZlà hồ hết hợp chất lưỡng tính.C.Oxit cao nhất củaX, Y, Zđều tác dụng được với dung dịch NaOH.D.XZđều tạo ra hợp hóa học vớiY.

Câu 19:Mã câu hỏi:19924

Thành phần xác suất về trọng lượng của thành phần R trong oxit cao nhất và trong hợp hóa học khí với hiđro tương xứng là a% và b%, cùng với a : b = 0,425. Tổng số electron trên những phân lớp phường của nguyên tử R là


A.8.B.10.C.9.D.11.

Câu 20:Mã câu hỏi:19941

Cho những hạt vi mô: O2-, Al3+, Al, Na, Mg2+, Mg. Hàng nào sau đây được xếp theo chiều chào bán kính những hạt tăng dần?


A.Al3+2+2-.B.Al3+2+2-C.O2-2+3+D.Na 2+3+2-.

Câu 21:Mã câu hỏi:19944

X, Y, Z là những nguyên tố thuộc và một chu kì của bảng hệ thống tuần hoàn. Oxit của X tung trong nước chế tạo thành dung dịch làm hồng giấy quỳ tím. Y làm phản ứng cùng với nước tạo ra dung dịch làm xanh giấy quỳ tím. Z làm phản ứng được với tất cả axit lẫn kiềm. Nếu những nguyên tố được xếp theo sản phẩm tự tăng đột biến số hiệu nguyên tử thì thiết bị tự đúng sẽ là:


A.Y, X, Z.B.Y, Z, X.C.X, Y, Z.D.X, Z, Y.

Câu 22:Mã câu hỏi:19947

Chọn tuyên bố đúng trong các các tuyên bố sau:


A.Nguyên tử những nguyên tố trong một đội nhóm B bao gồm số electron bên cạnh cùng như nhau.B.Các nguyên tử Ca (Z = 20); Sc (Z = 21) với K (Z = 19) rất có thể có thuộc số nơtron.C.Trong bảng tuần hoàn, mỗi chu kì đều bước đầu là một kim loại kiềm và xong là một khí hiếm.D.Trong một chu kì, theo hướng tăng Z, nửa đường kính nguyên tử các nguyên tố tăng dần.

Câu 23:Mã câu hỏi:19950

Có những nhận định sau đây:

(1). Cl-, Ar, K+, S2- được bố trí theo chiều tăng dần nửa đường kính là: S2- - +.

(2). Có 8 nguyên tử có kết cấu electron lớp vỏ bên cạnh cùng là 4s2 sống trạng thái cơ bản.

(3). Nitơ gồm hai đồng vị khác nhau. Oxi gồm 3 đồng vị không giống nhau: số phân tử N2O được tạo nên có thành phần không giống nhau từ các đồng vị trên là 12.

(4). Những nguyên tố: F, O, S, Cl những là hầu như nguyên tố p.

(5). Nhân tố phi kim X tạo ra hợp hóa học với hiđro bao gồm công thức HX. Vậy oxit ứng với hóa trị cao nhất của nguyên tố này có công thức X2O7.

Số đánh giá và nhận định không đúng


A.4.B.2.C.5.D.3.

Câu 24:Mã câu hỏi:19959

X cùng Y là nhị nguyên tố ở trong cùng một nhóm và nhì chu kỳ tiếp nối nhau. Biết ZX Y với ZX + ZY = 32. Tóm lại nào dưới đây không đúng đối với X với Y?


A.Nguyên tử của X và Y đều có 2e ở phần ngoài cùng.B.Bán kính nguyên tử và bán kính ion của Y đều to hơn X.C.Chúng đều có oxit cao nhất và hợp chất khí với hiđro.D.Chúng đa số là sắt kẽm kim loại mạnh và đều sở hữu hóa trị II.

Câu 25:Mã câu hỏi:19960

Ở tâm lý cơ bản:

- Phân lớp electron xung quanh cùng của nguyên tử nguyên tố X là np2n+1.

- toàn bô electron trên các phân lớp phường của nguyên tử yếu tắc Y là 7.

- Số hạt với điện vào nguyên tử thành phần Z nhiều hơn thế số hạt với điện vào nguyên tử yếu tố X là 20 hạt.

Có những nhận định sau về X, Y, Z:

(a) nguyên tố X bao gồm tính phi kim táo bạo nhất.

(b) yếu tố X cùng Y nằm trong 2 chu kì kế tiếp.

(c) Độ âm điện sút dần theo vật dụng tự X, Y, Z.

(d) Oxit và hiđroxit của Y tất cả tính lưỡng tính.

Xem thêm: Đời Là Gì Chuyện Yêu Đương Dĩ Vãng, Hãy Sống Cho Tuổi Trẻ (Say You Will)

Số đánh giá đúng là


A.3.B.2.C.4.D.1.
ban đầu làm bài
MGID

Đề thi rất nổi bật tuần


ADSENSE
ADMICRO

bộ đề thi nổi bật
*

ADSENSE
ADMICRO

XEM nhanh CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10


Toán 10

Lý thuyết Toán 10

Giải bài tập SGK Toán 10

Giải BT sách cải thiện Toán 11

Trắc nghiệm Toán 10

Hình học 10 Chương 3

Đề thi HK2 môn Toán 10


Ngữ văn 10

Lý thuyết Ngữ Văn 10

Soạn văn 10

Soạn văn 10 (ngắn gọn)

Văn mẫu mã 10

Soạn bài Chí khí anh hùng

Đề thi HK2 môn Ngữ Văn 10


Tiếng Anh 10

Giải bài bác Tiếng Anh 10

Giải bài bác Tiếng Anh 10 (Mới)

Trắc nghiệm tiếng Anh 10

Unit 15 giờ đồng hồ Anh lớp 10

Tiếng Anh 10 mới Unit 10

Đề thi HK2 môn giờ Anh 10


Vật lý 10

Lý thuyết đồ vật Lý 10

Giải bài xích tập SGK vật dụng Lý 10

Giải BT sách nâng cao Vật Lý 10

Trắc nghiệm trang bị Lý 10

Vật lý 10 Chương 7

Đề thi HK2 môn thiết bị Lý 10


Hoá học 10

Lý thuyết Hóa 10

Giải bài bác tập SGK chất hóa học 10

Giải BT sách nâng cao Hóa học 10

Trắc nghiệm Hóa 10

Hóa học 10 Chương 7

Đề thi HK2 môn Hóa 10


Sinh học 10

Lý thuyết Sinh 10

Giải bài bác tập SGK Sinh 10

Giải BT sách nâng cao Sinh 10

Trắc nghiệm Sinh 10

Sinh học 10 Chương 3 VSV

Đề thi HK2 môn Sinh 10


Lịch sử 10

Lý thuyết lịch sử dân tộc 10

Giải bài tập SGK lịch sử dân tộc 10

Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10

Lịch Sử 10 Chương 2 LSTG Cận Đại

Đề thi HK2 môn lịch sử hào hùng 10


Địa lý 10

Lý thuyết Địa lý 10

Giải bài bác tập SGK Địa lý 10

Trắc nghiệm Địa lý 10

Địa Lý 10 Địa Lý Dịch Vụ

Đề thi HK2 môn Địa lý 10


GDCD 10

Lý thuyết GDCD 10

Giải bài tập SGK GDCD 10

Trắc nghiệm GDCD 10

GDCD 10 học tập kì 2

Đề thi HK2 môn GDCD 10


Công nghệ 10

Lý thuyết technology 10

Giải bài bác tập SGK công nghệ 10

Trắc nghiệm technology 10

Công nghệ 10 Chương 5

Đề thi HK2 môn công nghệ 10


Tin học 10

Lý thuyết Tin học tập 10

Giải bài bác tập SGK Tin học tập 10

Trắc nghiệm Tin học tập 10

Tin học tập 10 Chương 4

Đề thi HK2 môn Tin học 10


Cộng đồng

Hỏi đáp lớp 10

Tư liệu lớp 10


Xem nhiều nhất tuần

Đề thi thân HK1 lớp 10

Đề thi thân HK2 lớp 10

Đề thi HK1 lớp 10

Đề thi HK2 lớp 10

Đề cương cứng HK2 lớp 10

Video tu dưỡng HSG môn Toán

Lịch sử 10 bài bác 31: bí quyết mạng tư sản Pháp

Trao duyên

Chí khí anh hùng

Đọc tiểu Thanh kí - Ngữ văn 10

Các làm việc nghị luận

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 15

Tiếng Anh Lớp 10 Unit 16


*

Kết nối với chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - lắp thêm 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

pragamisiones.com.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị chủ quản: doanh nghiệp Cổ Phần giáo dục HỌC 247


Chịu nhiệm vụ nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty CP giáo dục Học 247