Toán lớp 4 tính cực hiếm của biểu thức là bài xích toán học viên vận dụng nhiều kiến thức của phép nhân, chia, cộng, trừ để đo lường giá trị.Bài học tập toán lớp 4 tính quý giá của biểu thức hôm nay, pragamisiones.com sẽ nhắc lại các kiến thức nên nhớ và các dạng bài xích tập vận dụng để học viên luyện tập.

Bạn đang xem: Ôn tập tính giá trị biểu thức lớp 4

1. Trình làng về bài học tính quý giá của biểu thức

1.1. Lấy ví dụ 1: Tính quý hiếm biểu thức sau: 2747 + 174951

Đặt tính với tính có:

*

Thực hiện nay phép tính theo vật dụng tự từ yêu cầu qua trái ta có:

1 cộng 7 bằng 8, viết 8

5 cộng 4 bằng 9, viết 9

9 cùng 7 bằng 16, viết 6 lưu giữ 1

2 cộng 4 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Hạ 17 xuống được 177696

Vậy quý hiếm của biểu thức 2747 + 174951 = 177698

1.2. Lấy ví dụ 2: Tính quý giá biểu thức sau: 15 x 7 + 45 - 19

Thực hiện phép tính theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau ta có:

15 x 7 + 45 - 19 = 105 + 45 - 19 = 150 - 19 = 131

Vậy giá trị của biểu thức: 15 x 7 + 45 - 19 = 131

2. Tính quý giá của biểu thức

a) vào một biểu thức, ví như chỉ gồm phép nhân và phép phân chia hoặc phép trừ cùng phép cộng, ta thực hiện giám sát và đo lường từ trái qua phải.

Nếu trong biểu thức, tất cả cả phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ, ta tiến hành nhân/ chia trước, cộng/ trừ sau.Nếu vào biểu thức, gồm dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính nghỉ ngơi trong ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

b) thực hiện biểu thức có phép cộng

Nhóm các số hạng vào biểu thức đã mang lại thành nhóm gồm tổng là các số tròn chục/ tròn trăm/ tròn nghìn.Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng: Khi đổi chỗ những số hạng trong một tổng thì tổng không ráng đổi.Công thức tổng quát: a + b + c = a + c + b = c + a + b

3. Bài tập áp dụng tính quý hiếm biểu thức

3.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 16 + 4748 + 142 -183

b) 472819 + 174 - 19 x 98

c) 5647 - 18 + 1874 : 2

d) 87 x 192 - 216 : 6

Bài 2: Tính quý giá biểu thức theo cách dễ ợt nhất.

a) 103 + 91 + 47 + 9

b) 261 + 192 - 11 + 8

c) 915 + 832 - 45 + 48

d) 1845 - 492 - 45 - 92

Bài 3: search Y biết:

a) y x 5 = 1948 + 247

b) y : 3 = 190 - 90

c) y - 8357 = 3829 x 2

d) y x 8 = 182 x 4

Bài 4: Tính quý hiếm của phép tính sau:

a) 1245 + 2837

b) 2019 + 194857

c) 198475 - 28734

d) 987643 - 2732

Bài 5: nhì ngày siêu thị bán được 5124 lít dầu, biết ngày thứ hai bán được ít hơn ngày trước tiên 124 lít. Hỏi từng ngày bán được từng nào lít dầu.

Bài 6. Tú gồm 76 viên bi, số bi của An vội 7 lần số bi của Tú. An đến Hùng 24 viên. Hỏi tổng thể bi của 3 các bạn là bao nhiêu?

Bài 7: mang lại dãy số sau: 1, 5, 9, 13, …,65, 69

a) Tính con số các số hạng trong hàng số.

b) Tính tổng của hàng số.

3.2. Bài bác giải

Bài 1:

Thực hiện nay theo nguyên tắc của phép nhân, chia, cùng trừ. Ta có:

a) 16 + 4748 + 142 - 183 = (4748 + 142) - 183 + 16 = 4890 - 167 = 4723

b) 472819 + 174 - 19 x 98 = 472819 + 174 - 1862 = 471131

c) 5647 - 18 + 1874 : 2 = 5629 + 937 = 6566

d) 87 x 192 - 216 : 6 = 16704 - 36 = 16668

Bài 2:

Thực hiện tại theo nguyên tắc của biểu thức có chứa phép cộng, trừ ta có:

a) 103 + 91 + 47 + 9 = (103 + 47) + (91 + 9) = 150 + 100 = 250

b) 261 + 192 - 11 + 8 = (261 - 11) + (192 + 8) = 250 + 200 = 450

c) 915 + 832 - 45 + 48 = (915 - 45) + (832 + 48) = 870 + 880 = 1750

d) 1845 - 492 - 45 - 8 = (1845 - 45) - (492 +8) = 1800 - 500 = 1300

Bài 3:

a) y x 5 = 1948 + 247

y x 5 = 2195

y = 2195 : 5

y = 439

b) y : 3 = 190 - 90

y : 3 = 100

y = 100 x 3

y = 300

c) y - 8357 = 3829 x 2

y - 8357 = 7658

y = 7658 + 8357

y = 16015

d) y x 8 = 182 x 4

y x 8 = 728

y = 728 : 8

y = 91

Bài 4:

Đặt tính và tính, những chữ số để thẳng mặt hàng với nhau. Thực hiện phép tính từ yêu cầu qua trái. Ta có:

*

7 cộng 5 bằng 12, viết 2 nhớ 1

3 cùng 4 bằng 7 thêm một bằng 8, viết 8

8 cùng 2 bởi 10, viết 0 nhớ 1

2 cộng 1 bởi 3 thêm 1 bằng 4, viết 4

Vậy 1245 + 2837 = 4082

*

7 cộng 9 bởi 16, viết 6 nhớ 1

5 cộng 1 bằng 6 thêm một được 7, viết 7

8 cùng 0 bởi 8, viết 8

4 cùng 2 bằng 6, viết 6

Hạ 19 xuống được tác dụng 196876

Vậy 2019 + 194857 = 196876

*

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

7 trừ 3 bằng 4, viết 4

4 ko trừ được mang đến 7 mượn 1, 14 trừ 7 bởi 7, viết 7 lưu giữ 1

Mượn 1 được 18 trừ 9 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm 1 bằng 3, 9 trừ 3 bởi 6, viết 6

1 trừ 0 bằng 1, viết 1

Vậy 198475 - 28734 = 169741

*

3 trừ 2 bằng 1, viết 1

4 trừ 3 bằng 1, viết 1

6 ko trừ mang lại 7, mượn 1 được 16 trừ 7 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 1

2 thêm một bằng 3, 7 trừ 3 bởi 4, viết 4

Hạ 98 xuống được kết quả: 987643 - 2732 = 984911

Bài 5:

Mỗi ngày bán tốt số lít dầu là:

(5124 - 124) : 2 = 5000 : 2 = 2500 (lít dầu)

Ngày thứ nhất bán được hơn ngày thứ 2 là:

2500 + 124 = 2624 (lít dầu)

Vậy ngày thứ nhất bán được 2624 lít, ngày trang bị hai bán tốt 2500 lít dầu

Bài 6:

Số bi của An là:

76 x 7 = 532 (viên bi)

Tổng số bi của 3 các bạn là: 532 + 76 = 608 viên bi

Bài 7:

a) bí quyết tính số lượng các số hạng trong dãy số là:

Số số hạng = (Số hạng cuối - Số hạng đầu) : d + 1

(d là khoảng cách giữa 2 số hạng liên tiếp)

Theo bài ra ta tất cả số số hạng là: (69 - 1) : 4 + 1 = 18

Vậy dãy số trên tất cả 18 số hạng

b) các tính tổng trong hàng số:

Tổng = < (số đầu + số cuối) x con số số hạng > : 2

Theo bài xích ra ta bao gồm tổng của hàng số bên trên là: <(69 + 1) x 18> : 2 = 630

Vậy tổng những số hạng trong hàng số bên trên là 630

4. Bài bác tập từ luyện toán lớp 4 tính quý giá biểu thức (Có đáp án)

4.1. Bài xích tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a) 164 x 6 : 3

b) 7685 + 953 + 747 - 85

c) 584 x 14 x 5

d) 9589 - 987 - 246

Bài 2: Tìm bí quyết tính dễ dàng nhất

a) 211 - 111 - 99

b) 324 x 8 + 45 - 152

c) 525 + 917 - 198 + 320

d) 35 x 7 : 5

Bài 3: search y biết

a) y x 15 = 7264 + 5111

b) y + 4763 = 1947 x 3

c) y : 8 = 478 - 98

d) y - 9874 = 1984 x 5

Bài 4: Cho dãy số sau: 1, 3, 5, 7, …, 97, 99

a) Tính con số số hạng của những dãy số.

Xem thêm: Vai Trò Của Thực Vật Đối Với Đời Sống Con Người, Vai Trò Của Thực Vật Là Gì

b) Tính tổng của dãy số sau.

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 328

b) 9300

c) 40880

d) 8356

Bài 2:

a) 1

b) 2485

c) 1564

d) 49

Bài 3:

a) y = 825

b) y = 1078

c) y = 3040

d) y = 19794

Bài 4

a) bao gồm 50 số hạng

b) tổng là 2500

Toán lớp 4 tính quý giá của biểu thứcyêu cầuhọc sinh cần vận dụng nhiều con kiến thức, tài năng để giải. Để con học tập giỏi hơn phụ huynh hoàn toàn có thể tham khảo những khóa học tập toán online tại pragamisiones.com nhé!