Đề cương ôn tập lí thuyết học tập kì 1 môn tiếng Anh 10 bắt đầu tổng hợp tổng thể kiến thức bám sát SGK và chương trình Tiếng Anh của cục Giáo dục, giúp học sinh hiểu và nắm vững kiến thức đang học


REVIEW: THE PRESENT SIMPLE & THE PRESENT CONTINUOUS

I. PRESENT SIMPLE TENSE (Thì bây giờ đơn) 

1. Form :

 

Động từ to lớn BE 

Động tự thường

(+) 

- I am + Noun/Adjective... - You/We/They + are ... - She/he/it + is ... Eg: + I am tall. / I am a teacher.  + We are students.  + She is my mother. 

I/You/We/They + V + O... - She/he/it + V(s/es) + O... Eg: + I love coffee.  + She teaches at a primary school.

Bạn đang xem: Ôn thi tiếng anh lớp 10 hk1

Ngoại lệ: She has 3 sons. (have ---has)

 (-)

I"m not (am not) + Noun / Adjective.  - You/We/They + aren"t (are not)... - She/He/It + isn"t (is not) ... Eg: + I am not a student. / I"m not hard working. + They are not my uncles. / They are not friendly.  + She isn"t beautiful. 

I/We/They + don"t (do not) + V - She/He/It + doesn"t (does not) + V  Eg: + I don"t like green.  + He doesn"t love shopping. 

(?)

Am I + Noun/Adjective...? + Yes, I am + No, I"m not.  - Are you/they/we...? + Yes, I am/ We/they are... + No, I"m not / We/they aren"t... - Is she/he/it...? + Yes, she/he/it is + No, she/he/it isn"t ... Eg: + Is she a doctor? - Yes, she is.  + Are you busy now? - No, I"m not.  + Is he a rich man? - No, he isn"t. 

Do + you/they/we... + V...? + Yes, I/we/they do.  + No, I/we/they don"t.  - Does + she/he/it + V...? + Yes, she/he/it does.  + No, she/he/it doesn"t.  Eg: + Does your mother cook well? -Yes, she does.  + Does he own a villa? - No, he doesn"t. 

 2. Usage:

- Thói quen thuộc ở hiện tại tại. 

Eg: I watch TV every night. - Diễn tả sở thích, năng lực bản thân. Eg: I love shopping. / He plays tennis very well.  - Sự thật hiển nhiên, chân lí bắt buộc phủ nhận . Eg: The sun rises in the East & set in the West. - Diễn tả hành vi xảy ra theo định kỳ trình, thời hạn biểu đã định sẵn, đặc biệt là các động từ di chuyển. Eg: The train leaves at 7.00 am in the morning.3. Adverb


- everyday/week/month/year...: mọi ngày/tuần/tháng/năm *** Các trạng từ tần suất đi kèm: 

-always: luôn luôn luôn - usually: thường xuyên thường 

-often = regularly: thường xuyên - sometimes = occasionally: thỉnh thoảng 

- never: ko bao giờ 

Note: (các trạng từ này đứng trước hễ từ hay và thua cuộc động trường đoản cú TOBE)

Eg: - I often go to school on Monday.  - She is sometimes lazy. 

II. PRESENT CONTINUOUS (Thì hiện tại tiếp diễn)

1. Form

(+)

I + am +V-ing 

You/We/They + are V-ing 

She/He/It + is + V-ing

(-)

I + am not +V-ing 

You/We/They + aren’t (are not) +V-ing

She/He/It + isn’t (is not) +V-ing

(?)

Am + I + V-ing ?

-Yes, I am. / No, I amn’t

Are + you/we/they + V-ing? - Yes, we/they are. - No, we/they aren’t.

Is+ She/He/It + V-ing...?

- Yes, she/he/it is.

- No, she/he/it isn"t. 


2. Usage 

-Diễn tả hành động đang xảy ta tại thời khắc nói.  Eg: + Listen! She is singing now.  + Sorry, I"m doing my homework so I can"t go out with you.  - diễn tả hành đụng xảy ra thường xuyên gây khó chịu cho những người khác Cấu trúc: S + am/is/are + always/continually/constantly + Ving  Eg: + That dog is always barking. (Con chó lúc nào cũng sủa) + My son is constantly making noise, so I can"t focus on my work at home. (Con trai tôi lúc nào thì cũng náo động cần tôi ko thể triệu tập giải quyết công việc ở nhà) - Diễn tả kế hoạch trong tương lai, có dự tính từ trước với được chuẩn bị, lên kế hoạch cụ thể Eg: + I’m going to lớn the cinema tomorrow evening. (Tối mai tôi vẫn đi xem phim) + My daughter is studying in nhật bản next month. (Tháng sau phụ nữ tôi đã đi du học tập Nhật Bản)


Note: Không dùng thì bây giờ tiếp diễn với các rượu cồn từ tri giác như: SEE, HEAR, LIKE, LOVE, WANT, NEED, NOTICE, SMELL, TASTE...

 

REVIEW: THE FUTURE SIMPLE WITH WILL VS. BE GOING TO

I. FUTURE SIMPLE TENSE (Thì tương lai đơn)

1. Form:

(+)

S + will + V 

(-)

S + won’t (will not) + V

(?)

Will + S + V...? - Yes, S + will - No, S + won"t

2. Usage: 

- diễn đạt hành động, ý định nảy ra ngay tại thời gian nói.

Eg: + I’m so tired. I’ll go to bed right now. (Tôi thấy mệt quá. Tôi đang đi ngủ tức thì bây giờ.)

+ Where are you going? Wait, I will go with you. (Cậu đã đi đâu thế? Đợi chút, tớ sẽ đi thuộc cậu.)

- Đưa ra lời yêu cầu, đề nghị, lời mời, lời hứa.

Eg: + Will you turn off the TV? (Anh tắt TV giúp tôi được không?) --> Lời yêu cầu

+ Will you please bring me a cup of tea? (Anh làm ơn mang đến tôi 1 bóc trà được không?) --> Lời đề nghị


+ I won’t tell anyone this. (Tôi sẽ không còn kể cho ai chuyện này đâu.) --> Lời hứa

- Diễn đạt dự đoán không có căn cứ.

Eg: + It will rain. (Trời sẽ mưa.)

+ I guess she won’t come khổng lồ the party. (Tôi đoán cô ta sẽ không đến bữa tiệc.)

3. Adverb:

- tomorrow: mai sau

- next day / week / month / year / century: ngày/tuần/tháng/năm tiếp theo.

- in + thời gian (in 2 minutes, in 3 days…): trong 2 phút/3 ngày tới.  

II. NEAR FUTURE TENSE. ( Thì sau này gần)

1. Form:

(+)

I + am + going + to-V

You/We/They + are going + to-V 

She/He/It + is + going + to-V

(-)

I + amn’t (am not) + going + to-V 

You/We/They + aren’t (are not) + going + to-V

She/He/It + isn’t (is not) + going + to-V

(?)

Am + I + going + to-V?

-Yes, I am. / No, I amn’t.

Are + you/we/they + going + to-V? - Yes, we/they are. - No, we/they aren’t.

Is+ She/He/It + going + to-V...? - Yes, she/he/it is. - No, she/he/it isn"t. 


 2. Usage:

- dùng để biểu đạt một dự định, chiến lược trong tương lai.

Eg: + He is going khổng lồ get married this year.

 (Anh ta dự tính sẽ kết hôn những năm nay.)

+ We are going khổng lồ take a trip to hồ chí minh city this weekend. 

(Chúng tôi dự tính sẽ làm một chuyến tới tp. Hcm vào vào ngày cuối tuần này.)

- sử dụng để biểu đạt một dự đoán có căn cứ, có dẫn chứng cụ thể.

Eg: + Look at those dark clouds! It is going to lớn rain. 

(Hãy nhìn đa số đám mây cơ kìa! Trời sắp mưa đấy.)

+ Are you going to cook dinner? I have seen a lot of vegetables on the table. 

(Bạn sẵn sàng nấu ban đêm à? Tớ vừa trông thấy không hề ít rau trái cây ở bên trên bàn.)

3. Adverb: dấu hiệu nhận biết thì sau này gần bao hàm các trạng tự chỉ thời gian trong tương lai hệt như dấu hiệu nhận biết thì sau này đơn, tuy thế nó tất cả thêm những căn cứ hay những vật chứng cụ thể.


- in + thời gian: trong … nữa (in 2 minutes: trong 2 phút nữa)

- tomorrow: ngày mai

- Next day: ngày hôm tới

- Next week/ next month/ next year: Tuần tới/ mon tới/ năm tới

Eg: + Tomorrow I am going lớn visit my parents in New York. I have just bought the ticket

(Ngày mai tôi vẫn đi thăm cha mẹ tôi ở New York. Tôi vừa mới sắm vé rồi.)

Ta thấy “Ngày mai” là thời hạn trong tương lai. “Tôi vừa mới mua vé” là dẫn chứng cụ thể cho câu hỏi sẽ “đi thăm cha mẹ ở New York”.

 

THE PASSIVE

Muốn đổi câu từ thể dữ thế chủ động sang thể thụ động, ta thực hiện công việc sau:

Active (chủ động): Subject + Verb + Object

Passive (bị động): Subject + be + Past Participle + by Object

Lưu ý: Động từ khổng lồ be ở thì nào thi câu thụ động ở thì đó.

Thể bị động được sử dụng khi:

a) phân vân hay không nên biết đến tác nhân tiến hành hành động.

Ex: This house was built in 1999.


Ngôi nhà này được xây vào năm 1999.

b) Muốn nhấn mạnh vấn đề người hoặc vật tiến hành hành động.

Ex: This house was designed by Hung.

Căn nhà này có thiết kế bởi Hùng.

 

1. Câu bị động cơ phiên bản với các thì thường xuyên gặp

Tenses

Active

Passive

Examples

Simple present tense

Vs/ es

am/ is/ are + Ved/ V3

I clean my room everyday.

-> My room is cleaned by me every day.

Present continuous lease

am/ is/ are + V- ing

am/ is/ are + being + Ved/ V3

Lan is helping her mother with housework.

—> Her mother is being helped with housework by Lan.

Simple past tense

v-ed/ v2

was/were+ Ved/ V3

I called him last night.

—> He was called by me last night.

 

Tenses

Active

Passive

Examples

Past continuous tense

was/ were+ V-ing

was/ were + being + Ved/ V3

They were watching al soccer match at 7 o’clock last night.

—> A soccer match was being watched at 7 o’clock last night.

Simple future tense

will/ shall+

V nguyên thể

will/ shall + be + Ved/ V3

I will help her.

—> She will be helped by me. 1

Present perfect tense

have/ has + Ved/ V3

have/has + been + Ved/ V3

They have seen this film 1 many times.

->This film has been seen! Many times.

Modal verbs

modal verb + V nguyên thể

modal verb + be + Ved/ V3

I can use this machine.

—>This machine can be used by me.


 2. Câu tiêu cực nâng cao

 Để kị dùng những danh từ tốt đại trường đoản cú nhân xưng như they hoặc people, ta cần sử dụng thể bị động với hầu như động trường đoản cú tường thuật (reporting verbs): say, believe, understand, know.

Ex: People say that this girl lives in Australia.

—> This girl is said to live in Australia. (Người ta nói rằng cô bé này sống nghỉ ngơi úc.)

Ta hoàn toàn có thể tóm tắt như sau:

People/ They + say/ believe... + that + S + V + ...

Cách 1: It + be + said/ believed... + that + S + V +...

Cách 2: S+ be+ said/ believed... + to-infinitive

To + have + Ved/ V3

Note:

Ta dùng to have + Ved/ V3 khi hễ từ trần thuật và rượu cồn từ trong mệnh đề chính chênh lệch về thì.

Ex: People say that he was given a scholarship.

—> He is said lớn have been given a scholarship.

 

COMPOUND SENTENCES

- Câu ghép (Compound sentence) được cấu trúc bởi 2 hay những mệnh đề chủ quyền (Independent clause). Các mệnh đề này thường xuyên được nối với nhau bởi liên tự (conjunction), hoàn toàn có thể thêm dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy trước liên trường đoản cú đó, hoặc những trạng từ nối.


- từng 1 mệnh đề có tầm đặc trưng và đều có thể đứng một mình

* bao gồm 3 phương pháp để có thể kết nối các mệnh đề chủ quyền thành câu ghép

1. Thực hiện 1 liên trường đoản cú nối

Trong tiếng Anh, bao gồm 7 liên tự thường dùng để nối vào câu ghép bao gồm: for, and, nor, but, or, yet, so

- Liên từ for: dùng để làm chỉ nguyên nhân

Ví dụ: I never stay in that hotel, for it is really bad. (Tôi không bao giờ ở khách sạn đó bởi nó quá tệ.)

- Liên từ bỏ and: dùng để làm cộng thêm vào

Ví dụ: I like playing the guitar và I often go to the guitar club. (Tôi thích đùa ghi-ta cùng tôi thường mang lại câu lạc bộ ghi-ta)

- Liên từ bỏ nor: dùng để bổ sung cập nhật một ý đậy định vào ý che định đã có được nêu trước đó

Ví dụ: Students don’t bởi homework, nor bởi they learn vocabulary. (Học sinh ko làm bài xích tập về bên cũng không học từ vựng.)

- Liên trường đoản cú but: chỉ sự mâu thuẫn

Ví dụ: I studied hard, but I didn’t pass the exam. (Tôi học hành rất cần mẫn nhưng tôi vẫn thi không đậu.)


- Liên trường đoản cú or: sử dụng để bổ sung một chọn lựa khác

Ví dụ: You should stop smoking, or your health will be worse. (Bạn nên xong xuôi hút thuốc hoặc sức khỏe của các bạn sẽ trở đề xuất tệ hơn.)

- Liên từ bỏ yet: cần sử dụng để diễn đạt ý loài kiến trái ngược đối với ý trước

Ví dụ: He is rich, yet he isn’t mean. (Anh ta giàu cơ mà không keo dán kiệt.)

- Liên từ so: dùng làm nói về một kết quả của sự việc được nói đến trước đó.

Ví dụ: He didn’t bring a map, so he got lost. (Anh ta không với theo bạn dạng đồ với anh ta đã biết thành lạc đường.) 

2. Thực hiện một trạng trường đoản cú nối

- những mệnh đề tự do của một câu ghép cũng hoàn toàn có thể được kết nối bằng một những trạng từ như: Furthermore, However, Otherwise,…

- Cần lưu ý việc lưu lại câu khi áp dụng trạng tự nối.

+ đông đảo trạng từ với nghĩa tương tự “and”: Furthermore; besides; in addition to; also; moreover; 

Ví dụ: My big brother is good at math; moreover, he is excellent at English. (Anh cả tôi giỏi toán, ko kể ra, anh còn rất giỏi tiếng Anh.)


+ phần đa trạng từ mang nghĩa tựa như “but, yet”: However; nevertheless, although; even though; in spite of; despite; ...

Ví dụ: Mary is so fat; however, she keeps eating junk food. (Mary vô cùng mập; mặc dù nhiên, cô ấy vẫn tiếp tục ăn đồ ăn nhanh.)

+ đều trạng từ sở hữu nghĩa tựa như “or”: Otherwise 

Ví dụ: I should be in a hurry; otherwise, you will be late. (Bạn yêu cầu nhanh chân lên, nếu như không bạn sẽ trễ học.)

+ phần đa trạng từ sở hữu nghĩa tương tự “so”:therefore; thus; accordingly; hence; as a result of; 

Ví dụ: He wanted to study late; therefore, he drank another cup of coffee. (Anh ta muốn học khuya; vì chưng thế, anh ta đã thêm một cốc coffe nữa.) 

3. áp dụng dấu chấm phẩy (;)

- những mệnh đề chủ quyền trong một câu ghép cũng rất có thể được kết nối chỉ bởi một vết (;)

- dạng hình câu này được áp dụng khi nhị mệnh đề độc lập có quan hệ giới tính gần gũi


- nếu giữa chúng không tồn tại mối quan hệ giới tính gần gũi, chúng sẽ tiến hành viết tách bóc thành nhì câu đơn, tách biệt hẳn bằng dấu chấm.

Ví dụ: I enjoy playing tennis; I hate playing badminton.

 

INFINITIVES

(Hình thức nguyên thể)

Ta thực hiện dạng cồn từ nguyên thể khi trước đó là:

1. Rất nhiều động từ sau đi cùng với “to-V”: begin (bắt đầu), decide (quyết định), ask (đòi hỏi), expect (mong đợi), forget (quên), hope (hy vọng), intend (có ý định), learn (học), plan (kể hoạch), prefer (thích hơn), promise (lời hứa), seem (dường như), try (cố gắng), want (muốn), would lượt thích (muốn), etc.

Eg:

- He promised khổng lồ come back before dinner. 

(Anh hứa sẽ quay trở lại trước bữa tối.)

- My brother wants to lớn study abroad.

(Anh trai tôi mong mỏi đi du học) 

2. đều động từ sau đi với “V-inf”: feel (cảm thấy), hear (nghe), notice (chú ý), see (nhìn), watch (xem), make (bắt làm cho gì), let (cho phép), etc. 


Eg: My quái thú makes us work hard. 

(Ông công ty của tôi bắt shop chúng tôi làm câu hỏi chăm chỉ.)

His mother let him go out with us.

(Mẹ anh ấy chất nhận được anh đi chơi với chúng tôi.)

 

REVIEW THE PAST SIMPLE and THE PAST CONTINUOUS

Chúng ta liên tục sử dụng thì thừa khứ tiếp nối với thì thừa khứ đơn. Thì quá khứ tiếp nối sử dụng nhằm nói về hành động đang xảy ra trong thừa trình, với thì vượt khứ đối chọi để nói về hành động làm gián đoạn hành hễ kia. 

Eg: It was raining when we arrived at school. 

While they were having dinner, the telephone rang. 

PAST SIMPLE (Thì vượt khứ đơn)

I. Form:

 

Động trường đoản cú TOBE

Động trường đoản cú thường 

(+)

- I/She/he/It + was + Noun / Adjective- You/We/They + were + Noun / Adjective Eg: + I was so lazy when I was a girl.  + My mother was a dentist

S + V-edPI-cột 2 vào bảng Động từ bất luật lệ Eg: + I played football when I was 20.  + She had breakfast at 8 a.m yesterday morning. 

(-)

- I/She/he/It + wasn’t + Noun/Adjective - You/We/They + weren"t +  Noun / Adjective Eg: + I wasn"t a lazy student. + They weren"t teachers at a primary school. 

S + didn’t + V ... Eg: + I didn"t play football when I was 20.  + They didn"t learn English when they were young. 

(?)

Were you/we/they + Noun / adjective...? + Yes, I was / Yes, they/we were.  + No, I wasn"t / No, they/we weren"t.  - Was I/she/he/it + Noun / adjective...? + Yes, she/he/it was.  + No, she/he/it wasn"t.  Eg: + Were you a teacher? => Yes, I was + Was she a beautiful girl? 

=> No, she wasn"t. 

Did + S + V...? +Yes, S + did.  +No, S + didn"t  Eg: + Did you play football when you were 20? => Yes, I did. 


II- CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

Dùng để diễn đạt một hành vi đã xẩy ra và kết thúc trong vượt khứ.

Ví dụ:

- They went khổng lồ the concert last night. (Họ sẽ tới rạp hát về tối hôm qua.) 

- The plane took off two hours ago. (Máy bay đã đựng cánh cách đó 2 giờ.)

III- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN.

Trong câu có các trạng từ bỏ chỉ thời hạn trong thừa khứ:

- yesterday (hôm qua)

- last night/ last week/ last month/ last year: về tối qua/ tuần trước/ tháng trước/ năm ngoái

- ago: phương pháp đây. (two hours ago: cách đây 2 giờ/ two weeks ago: từ thời điểm cách đây 2 ngày …)

- when: khi (trong câu kể)

  

THE PAST CONTINUOUS (Thì thừa khứ tiếp diễn)

I. Form

(+)

I + was +V-ing 

You/We/They + were V-ing 

She/He/It + was + V-ing

(-)

I + wasn’t (was not) +V-ing 

You/We/They + weren’t (were not) +V-ing

She/He/It + wasn’t (was not) +V-ing

(?)

Was + I + V-ing ?

-Yes, I was. / No, I wasn’t.

Were + you/we/they + V-ing? - Yes, we/they were. - No, we/they weren’t.

Was+ She/He/It + V-ing...? - Yes, she/he/it was. - No, she/he/it wasn"t. 


II- CÁCH SỬ DỤNG CỦA THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

1. Sử dụng để diễn đạt một hành vi đang xẩy ra tại 1 thời điểm xác định trong thừa khứ.

Ví dụ:

- At 12 o’clock yesterday, we were having lunch. (Vào cơ hội 12h ngày hôm qua, công ty chúng tôi đang ăn uống trưa.)

Ta thấy “lúc 12h ngày hôm qua” là một giờ ví dụ trong vượt khứ, vào tại thời điểm đó thì vấn đề “ăn trưa” đang diễn ra nên ta sử dụng thì thừa khứ tiếp diễn. 

- At this time 2 days ago, I was travelling in America. (Vào thời hạn này từ thời điểm cách đây 2 ngày, tôi đang du lịch bên Mỹ.) 

2. Dùng để biểu đạt một hành động đang xảy ra thì một hành động khác xen vào.

- hành vi đang xẩy ra chia thì quá khứ tiếp diễn, hành động xen vào phân chia thì quá khứ đơn.

Ví dụ:

- He was chatting with his friend when his mother came into the room. (Cậu ta sẽ tán gẫu với chúng ta khi bà mẹ cậu ta vào phòng.)


Ta thấy gồm hai hành vi đều xẩy ra trong vượt khứ: “tán gẫu cùng với bạn” cùng “mẹ vào phòng”. Vào thời điểm đó hành vi “tán gẫu với bạn” đang ra mắt thì bị xen ngang bởi hành động “mẹ vào phòng”. Vậy hành động đang ra mắt ta sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn.

- They were working when we got there. (Họ đang thao tác làm việc khi công ty chúng tôi tới đó.)

 

3. Biểu đạt hai hành động đồng thời xảy ra tại 1 thời điểm trong thừa khứ, trong câu có “while”.

Tại 1 thời điểm trong quá khứ khi gồm 2 hành động đồng thời đang diễn ra sẽ phân chia cả hai hành vi đó ngơi nghỉ thì vượt khứ tiếp diễn.

Ví dụ:

- My mother was cooking lunch while my father was cleaning the floor at 10 am yesterday. (Mẹ tôi đã nấu ăn trong lúc bố tôi vẫn lau nhà dịp 10h sang hôm qua.)

- I was studying English while my brother was listening lớn music last night. (Tôi vẫn học giờ Anh trong những lúc anh trai tôi đã nghe nhạc buổi tối hôm qua.) 


III- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

+ vào câu có các trạng tự chỉ thời hạn trong vượt khứ kèm theo thời gian xác định.

- at + tiếng + thời hạn trong quá khứ (at 12 o’clock last night,…)

- at this time + thời hạn trong thừa khứ. (at this time two weeks ago, …)

- in + năm (in 2000, in 2005)

- in the past (trong quá khứ)

+ vào câu tất cả “when” khi miêu tả một hành động đang xảy ra và một hành động khác xen vào.

 

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

I- CẤU TRÚC

1. Khẳng định:

S + have/ has + VpII

CHÚ Ý:

- S = I/ We/ You/ They ( công ty ngữ số nhiều)+ have

- S = He/ She/ It ( công ty ngữ số ít)+ + has

Ví dụ:

- I have graduated from my university since 2012.

(Tôi giỏi nghiệp đại học từ thời điểm năm 2012.)

- She has lived here for one year.

(Cô ấy sống ở đây được 1 năm rồi.)

2. Bao phủ định:

S + haven’t / hasn’t + VpII

Câu đậy định trong thì hiện nay tại hoàn thành ta chỉ cần thêm “not” vào sau “have/ has”.


CHÚ Ý:

- haven’t = have not

- hasn’t = has not

Ví dụ:

- We haven’t met each other for a long time.

(Chúng tôi không chạm mặt nhau vào một thời gian dài rồi.)

- He hasn’t come back his hometown since 1991.

(Anh ấy không quay trở lại quê hương của chính bản thân mình từ năm 1991.)

 

3. Câu nghi vấn:

Have/ Has + S + VpII ?

Trả lời: Yes, S + has/ have

No, S + hasn’t/ haven’t

Ví dụ:

- Have you ever travelled khổng lồ America? (Bạn đã từng du ngoạn tới Mỹ khi nào chưa?)

Yes, I have./ No, I haven"t.

- Has she arrived London yet? (Cô ấy vẫn tới Luân Đôn chưa?)

 Yes, she has./ No, she hasn"t.

 

II- CÁCH SỬ DỤNG

1. Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và hoàn toàn có thể tiếp tục xẩy ra trong tương lai.

Ví dụ:

- I have worked for this company since 2010. (Tôi đã thao tác cho doanh nghiệp này từ thời điểm năm 2010)

Ta thấy vụ việc “làm câu hỏi cho doanh nghiệp này” bắt đầu từ năm 2010 là thời hạn trong quá khứ kéo dãn đến lúc này (đến ni vẫn đang thao tác làm việc ở đây) cùng còn có thể tiếp tục trong tương lai.


- She has taught English for 2 years. (Cô ấy đang dạy giờ đồng hồ Anh được 2 năm rồi.)

2. Diễn đạt một hành vi xảy ra trong quá khứ nhưng lại không xác định, và muốn nhấn rất mạnh tay vào kết quả.

Ví dụ:

- I have met her several times. (Tôi gặp cô ấy vài lần rồi.)

Ta khẳng định được việc “gặp cô ấy” đã bước đầu trong vượt khứ nhưng lại không rõ là bao giờ, và biết được hiệu quả là đến lúc này là “gặp được vài lần rồi”. Vì chưng vậy ta sử dụng thì lúc này hoàn thành.

- She has written three letters for her friend. (Cô ấy đã viết được 3 lá thư cho chính mình của mình.)

 

III. DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

- just, recently, lately (gần đây, vừa mới), before (trước đây), already (rồi), ever (đã từng), never (không bao giờ, chưa bao giờ)

- for (trong khoảng), hoặc dùng for trước danh từ chỉ quãng thời gian: for six days (khoảng 6 ngày), for a year (khoảng 1 năm), for a long time (khoảng một thời hạn dài),...


- đông đảo trạng từ như ever, never, already hay đứng trước vượt khứ phân từ.

- những trạng từ bỏ như yet, once, twice, three times, a few minutes, several times, many times, so far, already thường đứng cuôì câu.

 

PASSIVE VOICE WITH MODAL VERB

Nếu vào câu chủ động có phần đông động từ bỏ khiếm khuyết: can, could, may, might, will, would, shall, should, ought to, must, have to, used to,... thì vào câu bị động sẽ tiến hành chuyển như sau:

Câu nhà động: S + modal Verb + V nguyên thể + O

Câu bị động: S+ Modal Verbs + be + Vp2 + (by object)

Eg: Active: I can use this machine.

(Tôi rất có thể sử dụng cái máy này.)

Passive: This machine can be used (by me).

(Cái vật dụng này rất có thể được dùng vị tôi.)

Thể bị động được dùng khi:

a) lừng khừng hay không nên biết đến tác nhân thực hiện hành động.

Eg: This house can be built in 1999.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Của Bộ Xương Người Thích Nghi Với Tư Thế Đứng Thẳng Và Đi Bằng Hai Chân

(Ngôi bên này rất có thể dược xây vào thời điểm năm 1999.)

b) Muốn nhấn mạnh vấn đề người hoặc trang bị thực hiện hành vi bởi một nhiều từ ban đầu với “by”.