- S, Se, Te quanh đó mức oxi hóa -2 khi liên kết với các nguyên tố có độ âm điện lớn hơn còn có số lão hóa +4; +6.

Bạn đang xem: Oxi lưu huỳnh hóa 10

- các nguyên tố trong team oxi những là nhân tố phi kim táo tợn (trừ Po), chúng bao gồm tính oxi hóa dũng mạnh và tính oxi hóa sút dần từ bỏ O cho Te.

- Hợp chất với H2 (H2X) trừ H2O thì mọi là hóa học khí, mùi khó chịu và độc hại. Dung dịch trong nước của chúng có tính axit yếu.

- Hợp chất hiđroxit (H2XO4) là phần đông axit.


*

II OXI - OZON - LƯU HUỲNH

 

Oxi

Ozon

Lưu huỳnh

Cấu tạo

Cấu hình e của oxi (Z=8): 1s22s22p4

O=O: links cộng hóa trị không cực

 

Cấu hình e của oxi (Z=8): 1s22s22p4


*

Có 1 links cho nhận

S (Z=16): 1s22s22p63s23p4

Số OXH: -2 ; 0 ; +4 ; +6

 

Tính hóa học vật lí

O2 là hóa học khí, ko màu, ít tan vào nước.

 

O3 là chất khí, mùi quánh trưng, màu xanh nhạt.

 

Chất rắn màu vàng, không tan vào nước.

2 dạng thù hình: sulfur tà phương ((S_alpha )) , lưu huỳnh 1-1 tà ((S_eta ))

 

Tính hóa học hóa học

O2 là yếu tắc phi kim hoạt động, bao gồm tính lão hóa mạnh.

- tác dụng với số đông các sắt kẽm kim loại (trừ Ag, Au, Pt…)

- tác dụng với những phi kim (trừ halogen)

$overset0mathopO,_2+Sxrightarrowt^0Soverset-2mathopO,_2$

- tác dụng với những hợp chất

$3overset0mathopO,_2+2H_2Sxrightarrowt^02Soverset-2mathopO,_2uparrow +2H_2overset-2mathopO,$

 

 

O3 tất cả tính oxi hóa siêu mạnh, bạo phổi hơn oxi.

O3 + 2Ag → Ag2O + O2↑

O3 + 2KI + H2O→I2 + 2KOH + O2↑

 

- Vừa trình bày tính OXH, vừa mô tả tính khử

+ Tính oxi hóa:

$overset0mathopS,+Fexrightarrowt^0Feoverset-2mathopS,$

$overset0mathopS,+Hg o Hgoverset-2mathopS,$

=> sử dụng S thu lượm thủy ngân rơi vãi

+ Tính khử:

$oversetmathopO,_2+overset0mathopS,xrightarrowt^0overset+4mathopS,oversetmathopO,_2$

 

Điều chế

- vào công nghiệp

+ Chưng cất phân đoạn bầu không khí lỏng.

+ Điện phân nước:

2H2O

*

2H2↑ + O2↑

- vào PTN: sức nóng phân hợp chất cất oxi

2KClO3$xrightarrowt^0$ 2KCl + 3O2↑

2KMnO4$xrightarrowt^0$K2MnO4 + MnO2 + O2↑

2H2O2$xrightarrowt^0$2H2O + O2↑

 

 

- Khai thác lưu hoàng trong mỏ lưu huỳnh.

- Điều chế từ vừa lòng chất:

SO2 + 2H2S$xrightarrowt^0$ 3S + 2H2O

2H2S + O2(thiếu) $xrightarrowt^0$2S + 2H2O

III. HIĐRO PEOXIT

H2O2 vừa bao gồm tính khử, vừa bao gồm tính oxi hóa.

- Tính oxi hóa: H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH.

- Tính khử: 5H2O2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 → 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O

IV. HIĐROSUNFUA

1. Tính chất vật lý:

H2S là chất khí ko màu, mùi trứng thối và vô cùng độc

2. đặc thù hóa học

- Tính axit yếu (yếu hơn H2CO3)

- Tính khử mạnh

2(H_2mathop Slimits^ - 2 )+ SO2→ 2(mathop Slimits^0 ) + 2H2O

(Đun rét 2 khí thu được hóa học bột màu sắc vàng)

$2H_2overset-2mathopS,+3O_2xrightarrowt^02overset+4mathopS,O_2+2H_2O$

(H_2mathop Slimits^ - 2 )+4Cl2 + 4H2O→(H_2mathop Slimits^ + 6 O_4) + 8HCl

3. Điều chế vào PTN:

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

H2S không điều chế trong công nghiệp vì không tồn tại ứng dụng thực tế

V. MUỐI SUNFUA

- muối hạt sunfua được phân thành 3 loại:

+ nhiều loại 1. Tan trong nước cùng tan vào axit có Na2S, K2S, CaS cùng BaS, (NH4)2S.

+ loại 2. Không tan trong nước nhưng mà tan trong axit mạnh bạo gồm FeS, ZnS...

+ nhiều loại 3. Không tan vào nước và không tung trong axit HCl, H2SO4 loãng bao gồm CuS, PbS, HgS, Ag2S...

- Màu: CdS (vàng); CuS, FeS, Ag2S, PbS…(đen); HgS (đỏ); ZnS (trắng).

VI. LƯU HUỲNH ĐIOXIT

1. Tính chất vật lí

SO2 là chất khí không màu, mùi hắc cùng độc.

2. đặc thù hóa học

- SO2 là oxit axit

- SO2 vừa biểu lộ tính oxi hóa, vừa biểu lộ tính khử:

Tính OXH: $overset+4mathopS,O_2$ + 2H2S → $overset0mathopS,$ + 2H2O

$overset+4mathopS,O_2$ + 2Mg $xrightarrowt^0$2MgO + $overset0mathopS,$

Tính khử: $overset+4mathopS,O_2$ + Br2 + 2H2O → 2HBr + $H_2overset+6mathopS,O_4$

5$overset+4mathopS,O_2$+2KMnO4 + 2H2O → K2SO4 + 2MnSO4 +2$H_2overset+6mathopS,O_4$

3. Điều chế

- vào công nghiệp:

4FeS2 +11O2 $xrightarrowt^0$ 2Fe2O3+ 8SO2

S + O2 $xrightarrowt^0$SO2

- trong PTN: Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 ↑+ H2O

VII. LƯU HUỲNH TRIOXIT VÀ AXIT SUNFURIC

1. đặc thù vật lí

- SO3 là chất lỏng, hút nước rất mạnh dạn và đưa thành H2SO4 hoặc oleum: H2SO4.nSO3

- H2SO4 sệt là chất lỏng ko màu, sánh như dầu, không bay hơi.

- dễ dàng hút ẩm → làm cho khô một số trong những khí

- H2SO4 đặc tan vào nước, tỏa những nhiệt → mong muốn pha loãng H2SO4 sệt ta phải rót rảnh rỗi axit vào nước và khuấy đều.

2. đặc thù hóa học

- H2SO4 loãng: có rất đầy đủ tính chất của một axit mạnh:

- H2SO4 đặc bao gồm tính thoái hóa mạnh

H2SO4 đặc, nóng oxi hóa được hầu hết các kim loại ( trừ Au,Pt), nhiều phi kim và những hợp chất:

2$H_2overset+6mathopS,O_4$ đặc + (overset0mathopCu,) $xrightarrowt^0$(overset+2mathopCu,)SO4 + (overset+4mathopS,)O2 $uparrow $ +2H2O.

6$H_2overset+6mathopS,O_4$ sệt + 8H$overset0mathopI,$ $xrightarrowt^0$4(overset0mathopI,)2 + H2$overset-2mathopS,$ $uparrow $ +4H2O.

Xem thêm: Số Pi Là Bao Nhiêu Độ Sang Radian, 1 Pi Bằng Bao Nhiêu Đó

H2SO4 đặc, rét oxi hóa sắt kẽm kim loại lên số lão hóa dương cao nhất:

6$H_2overset+6mathopS,O_4$ đặc + 2(overset0mathopFe,) $xrightarrowt^0$(overset+3mathopFe,_2(SO_4)_3) + 3(overset+4mathopS,)O2 $uparrow $ +6H2O.