Trong mặt phẳn mang đến điêm O thắt chặt và cố định và góc lượng giác α ko đổi. Phép vươn lên là hình thay đổi mối điểm $M$ thành điểm $M^"$ sao để cho $OM=OM^"$và $left( OM^",OM ight)=alpha $ được điện thoại tư vấn là phép quay chổ chính giữa O góc xoay α

Kí hiệu:

*
, (O là trọng tâm góc quay, α là góc con quay lượng giác ) .

Bạn đang xem: Phép quay 90 độ

*

Nhân xét :

Chiều dương của phép quay là chiều dương của con đường tròn lượng giác ( quay ngược hướng quay của kim đồng hồ) cùng chiều âm là chiều ngược lại.
*
: là phép đồng nhất.

*

*
: là phép đối xứng chổ chính giữa O

*

2. Tính chất

​​​​​​​Tính hóa học 1: Phép quay là một trong phép dời hình ( bảo toàn khoảng cách giữa nhị điểm bất kỳ)

Tính chất 2: Phép quay vươn lên là :

Đường thẳng thành đường thẳng, Đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng với nó, Tam giác thàng tam giác bởi với nó,Đường tròn thành mặt đường tròn có cùng chào bán kính.

*
*

3. Biểu thức tọa độ

Trong phương diện phẳng toạ độ cho điểm và góc lượng giác

Gọi điểm .

*

Đặt : và góc lượng giác

*

B. Bài tập minh họa

Dạng 1: khai thác định nghĩa, tính chất và vận dụng của phép quay

Phương pháp:

Sử dụng có mang hoặc tính chất của phép quayXác định hình ảnh của một điểm hoắc một hình qua phép quayTìm quỹ tích điểm trải qua phép quayCác yếu hèn tố tương quan đến phép tảo là tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông,.. Tự đó ứng dụng phép quay nhằm giải các bài toán hình học khác.

Câu 1: bao gồm bao nhiêu điểm trở thành chính nó qua phép quay trung tâm O, góc con quay $alpha e k2pi ,kin mathbbZ$

A. Không có B. Một C. Nhì D. Vô số

Giải:

Khi

*
 và lúc $Mequiv O$ trọng tâm quay

Chọn B

Câu 2: đến tam giác đều sở hữu tâm O. Phép quay chổ chính giữa O, góc con quay $varphi $biến tam giác gần như thành bao gồm nó thì góc quay $varphi $là góc nào sau đây

A. $frac2pi 3$ B. $fracpi 3$ C. $frac3pi 2$ D. $fracpi 2$

Giải:

*

Chọn A

Câu 3: trên một chiếc đồng hồ đeo tay từ thời điểm 12h đến 15h kim giờ với kim phút vẫn quay một góc từng nào độ?

*

 

A. $-360^circ ,1080^circ $ B. $-90^circ ,-1080^circ $

C.$-45^circ ,-1080^circ $ D. $180^circ ,-1080^circ $.

Giải:

- Kim giờ con quay một góc -900

- Kim phút tảo một góc -3.3600 = -10800

Chọn B

Dạng 2: Xác định hình ảnh của điểm, đường qua phép con quay bằng phương thức tạo độ

Câu 1: Trong phương diện phẳng tọa độ < extOxy>, qua phép quay trung tâm O, goác quay $90^circ $ thay đổi điểm $Mleft( -3;5 ight)$ thành điểm nảo?

A. $left( 3;4 ight)$ B.$left( -5;-3 ight)$ C.$left( 5;-3 ight)$ D. $left( -3;-5 ight)$

Giải:

Cách 1: Dùng biểu thức tọa độ 

*

Cách 2: Vẽ biểu thức chế tạo ra độ của điểm trên hệ trục $OxyRightarrow M^"(-5;-3)$

Cách 3: Ta có:

*

Nhận xét: Độc giả áp dụng cách 1 nhanh hơn, các cách 2 và 3 khá dễ dàng nắm bắt nhưng dài cái và rất dễ gây nên mất thời gian

Chọn B

Câu 2: Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ cho hai đường thẳng $a$ với $b$ bao gồm phương trình theo lần lượt là $4x+3y+5=0$ cùng $x+7y-4=0.$ Nếu bao gồm phép quay biến chuyển đường trực tiếp này thành con đường thẳng tê thì số đo của góc tảo $varphi$ $left( 0le varphi le 180^0 ight)$ là:

A. $45^circ $ B.$60^0$ C.$90^0$ D. $120^0$

Giải:

Đường trực tiếp $a:4x+3y+5=0$ có vectơ pháp đường $overrightarrown_a=left( 4;3 ight).$

Đường trực tiếp $b:x+7y-4=0$ có vectơ pháp đường $overrightarrown_b=left( 1;7 ight).$

Góc $alpha$ là góc tạo vày $a$ và $b$ ta bao gồm

*

Chọn A

Câu 3: mang lại tam giác phần lớn $ABC$ tất cả tâm $O$ và các đường cao $AA", ext BB", ext CC"$ (các đỉnh của tam giác ghi theo hướng kim đồng hồ). Ảnh của mặt đường cao $AA"$ qua phép quay trung tâm $O$ góc cù $240^0$ là:

A. B. C. D.

Giải:

*

Do tam giác $ABC$ đều nên $widehatA"OB"=widehatB"OC"=widehatC"OA"=120^0$.

Khi kia xét phép quay trọng điểm $O$ góc xoay $240^0:$

$ullet $ đổi thay $A$ thành $B;$

$ullet $ biến chuyển $A"$ thành $B".$

Vậy ảnh của $AA"$ là $BB".$

Chọn B

Câu 4: cho tam giác $ABC$ vuông trên $B$ với góc tại $A$ bởi $60^0$ (các đỉnh của tam giác ghi theo trái chiều kim đồng hồ). Về phía ngoài tam giác vẽ tam giác hồ hết $ACD.$ Ảnh của cạnh $BC$ qua phép quay trung khu $A$ góc cù $60^0$ là:

A. $AD.$

B. $AI$ cùng với $I$ là trung điểm của $CD.$

C. $CJ$ với $J$ là trung điểm của $AD.$

D. $DK$ cùng với $K$ là trung điểm của $AC.$

 

Giải:

*

Từ mang thiết suy ra $ABC$ là nữa tam giác đều, do đó $AC=2AB.$

Xép phép quay trung khu $A$ góc tảo $60^0$, ta có:

$ullet $ biến chuyển $B$ thành $K$

$ullet $ biến $C$ thành $D.$

Vậy hình ảnh của $BC$ là $KD.$

Chọn D

C. Bài xích tập tự luyện

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho . Ảnh của M qua phép quay gồm tọa độ:

A. B. C. D.

Câu 2: chọn 12 giờ làm cho gốc, lúc kim phút chỉ 2 phút thì kim giây vẫn quay một góc:

A. <180^0> B. <360^0> C. <540^0> D. <720^0>

Câu 3: Cho hình vuông vắn ABCD tâm O. Phép quay tâm O góc tảo <-270^0> trở nên thành:

A. B. C. D.

Câu 4: mang lại lục giác số đông ABCDEF trung tâm O. Phép xoay nào thay đổi thành :

A. B. C. D.

Câu 5: Trong mp(Oxy) cho điểm M(1;1). Điểm nào tiếp sau đây là hình ảnh của M qua phép quay trung ương O, góc 450?

A.$(0;sqrt2)$ B. (−1;1) C. (1;0) D. ($sqrt2$;0)

Câu 6: Trong mặt phẳng Oxy mang lại đường thẳng (d):<2xy+1=0>. Search toạ độ của I để phép quay chổ chính giữa I góc quay $2017pi $ biến d thành chủ yếu nó.

Xem thêm: Fis H Ack Fishing Diary (Mod Vô Hạn Tiền) 1 00%, Tai Game Hack Ban Ca

A. (2;1) B. (2;−1) C. (1;0) D. (0;1)

Câu 7: Cho hình vuông ABCD trung khu O. Phép quay nào sau đây biến hình vuông vắn thành bao gồm nó?

A. B. C. D.

Câu 8: đến tam giác phần đa ABC, O là chổ chính giữa đường tròn nước ngoài tiếp. Với cái giá trị nào tiếp sau đây của góc $varphi $ thì phép quay

*
 biến tam giác rất nhiều ABC thành chính nó?

A. $varphi =fracpi 3$. B. $varphi =fracpi 2$. C. $varphi =fracpi 6$. D. $varphi =frac2pi 3$.

Câu 9: mang đến lục giác mọi ABCDEF trọng tâm O. Tìm hình ảnh của tam giác AOF qua phép quay trung khu O, góc tảo 120 độ?

A. Tam giác AOB B. Tam giác BOC C. Tam giác DOC D. Tam giác EOD

Câu 10: vào mp Oxy cho đường trực tiếp d bao gồm phương trình<2x-y+1=0>. Để phép tịnh tiến theo $overrightarrowv$ trở thành đường trực tiếp d thành bao gồm nó thì $overrightarrowv$ đề xuất là vectơ nào sau đây?

$A.,,overrightarrowv=(2;1)B.,,overrightarrowv=(1;2)C.,,overrightarrowv=(-1;2)D.,,overrightarrowv=(2;-1)$