Bài tập đồ vật lý năng lượng điện xoay chiều biểu thức u với i trong mạch năng lượng điện xoay chiều. Các dạng bài tập đồ lý điện xoay chiều biểu thức u cùng i vào mạch điện xoay chiều. Phương thức giải bài bác tập vật dụng lý điện xoay chiều biểu thức u với i trong mạch điện xoay chiều công tác vật lý phổ thông lớp 12 ôn thi Quốc gia.

Chương III: bài xích tập cùng hưởng điện xoay chiều

I/ cầm tắt lý thuyết:
Bạn đang xem: Phương trình điện áp xoay chiều

1/ Viết phương trình u, i vận dụng định hướng về độ lệch pha trong mạch RLC nối tiếp

phương trình của u: u = Uocos(ωt + φu)phương trình của i: i = Iocos(ωt + φi)Viết phương trình của i là đi tìm kiếm các quý hiếm Io, ω, φiViết phương trình của i là đi tìm kiếm các quý giá Uo, ω, φu

Trong đó

Uo = Io.Z = UoR2+(UL−UC)2">√U2oR+(UL−UC)2UoR2+(UL−UC)2Z = R2+(ZL−ZC)2">√R2+(ZL−ZC)2R2+(ZL−ZC)2tan φ = chảy (φu – φi) = ZL−ZCR">ZL−ZCRZL−ZCRφ > 0 => φu > φi => u sớm trộn φ cùng với i (ZL > ZC mạch có tính cảm kháng)φ φu u chậm rãi pha φ cùng với i (ZL φ = 0 => φu = φi => u thuộc pha i => ZL = ZC => cùng hưởng điệnMạch không có L => ZL = 0Mạch không tồn tại C => ZC = 0Mạch không có R => R = 0 => tanφ = ± ∞ => φ = ± π/2

a/ Mạch chỉ bao gồm R (ZL = 0; ZC = 0):


tan φ = tan (φu – φi) = ZL−00">ZL−00ZL−00 = +∞ => φu – φi = π/2 => u sớm pha π/2 với i hoặc i chậm rì rì (trễ) trộn π/2 với u​
*

Bài tập 7. Điện áp chuyển phiên chiều uAM = 120√2.cos(100πt) (V) vào nhị đầu điện trở R = 40Ω mắc thông suốt với tụ điện bao gồm điện dung C = 10-3/4π (F). Biểu thức cường độ loại điện qua mạch A. I = 3cos(100πt + π/6) (A) B. I = 2√2cos(100πt + π/6) (A) C. I = 3cos(100πt + π/4) (A) D. I = 2√2cos(100πt + π/4) (A)


R = 40Ω; ZC = 40Ω phương pháp 1: i = u/<40 + (0 – 40) i > = 3∠π/4 => i = 3cos(100πt + π/4) (A) phương pháp 2: Z2 = R2 + ZC2 => Z = 40√2 =>Io = Uo/Z = 3A tan (φu – φi) = – ZC/R = -1 => φu – φi = – π/4 => φi = π/4 => i = 3cos(100πt + π/4) (A)

Bài tập 8. Đặt năng lượng điện áp u = 100√2cos(100πt – π/2) (V) vào hai đầu một quãng mạch tất cả một cuộn cảm có r = 50Ω cùng độ tự cảm L = 25.10-2/π (H) mắc thông liền với năng lượng điện trở thuận R = 20Ω. Biểu thức cường độ mẫu điện vào mạch là A. I = 2√2cos(100πt – π/4) (A) B. I = 4cos(100πt + π/4) (A) C. I = 4cos(100πt – 3π/4) (A) D. I = 2√2cos(100πt + π/4) (A)


ZL = 25Ω phương pháp 1: i = 100√2 ∠(-π/2)/ = 4∠ (- 3π/4) giải pháp 2: Z2 = (R + r)2 + ZL2 => Z = 25√2Ω Io = Uo/Z = 4A tung φ = ZL/(R + r) = 1 => φ = π/4 => φi = φu – φ = – 3π/4 => i = 4cos(100πt – 3π/4) (A)

Bài tập 9. Mạch R,L,C ko phân nhánh tất cả R = 100Ω; C = 10-4/2π F; L = 3/π. Cường độ mẫu điện qua mạch bao gồm dạng i = 2cos100πt (A). Viết biểu thức tức thời điện áp thân hai đầu đoạn mạch A. U = 200√2cos(100π + π/4)V B. U = 200√2cos(100πt – π/4) V C. U = 200cos(100πt + π/4) V D. U = 200√2cos(100πt – π/4) V


Bài tập 10. Đặt điện áp u = 220√2cos(100πt) (V) vào nhị đầu mạch RLC tiếp liền có R = 100Ω; C = 10-4/2π F; L = 1/π H. Biểu thức cường độ trong mạch A. I = 2,2√2cos(100πt + π/4) A B. I = 2,2cos(100πt – π/4) A C. I = 2,2cos(100πt + π/4) A D. I = 2,2√2cos(100πt – π/4) A


Bài tập 11. Mạch điện AB, gồm C = 4.10-4/π F; L = 1/2π H, R = 25Ω mắc nối tiếp. Biểu thức năng lượng điện áp giữa hai đầu mạch uAB = 50√2cos(100πt) V. Biểu thức cường độ loại điện vào mạch A. I = 2cos(100πt – π/4) A B. I = 2√2cos(100πt – π/4) A C. I = 2cos(100πt + π/4) A D. I = 1,2√2cos(100πt – π/6) A


Bài tập 12. đồ vật thị cường độ mẫu điện như mẫu vẽ Cường độ cái điện tức thời gồm biểu thức A. I = 4cos(100πt + π/2)A B. I = 4cos(100πt + 3π/2)A C. I = 4cos(100πt)A D. I = 4cos(50πt + π/2)ABài tập 13. Mạch R,L,C không phân nhánh bao gồm R = 10Ω; L = 1/10π (H); C = 10-3/2π (F) điện áp thân hai đầu cuộn cả thuần uL = 20√2cos(100πt + π/2)V. Biểu thức năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là. A. U = 40cos(100πt + π/4) V B. U = 40cos(100πt – π/4) V C. U = 40√2cos(100πt + π/4) V D. U = 40√2cos(100πt – π/4) V


ZC = 20Ω; ZL = 10Ω; Z = 10√2 Ω Io = UoL/ZL = 2√2A => Uo = Io.Z = 40V i trễ trộn π/2 đối với uL => φi = 0 rã φ = -1 => φ = -π/4 => φu = -π/4 => u = 40cos(100πt – π/4) V

Bài tập 14. Đặt điện áp có giá trị hiệu dụng 60V vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc thông liền thì cường độ chiếc điện qua đoạn mạch là i1 = Iocos(100πt + π/4)A. Trường hợp ngắt quăng quật tụ điện C thì cường độ loại điện qua đoạn mạch là i2 = Iocos(100πt – π/12)A. Biểu thức năng lượng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là. A. U = 60√2cos(100πt – π/12) V B. U = 60√2cos(100πt – π/6) V C. U = 60√2cos(100πt + π/12) V D. U = 60√2cos(100πt + π/6) V


Io1 = Io2 = > Z1 = Z2 => ZL = 2ZC chảy φ1 = (ZL – ZC)/R = ZC/R rã φ2 = -ZC/R => tan φ1 = – chảy φ2 = > φ1 = -φ2 => φu – φi1 = -(φu – φi2) => φu = π/12 => u = 60√2cos(100πt + π/12) V

Bài tập 15. đến hiệu điện cầm cố giữa nhì đầu một quãng mạch chuyển phiên chiều chỉ tất cả cuộn cảm thuần L = 1/π H là u = 220√2cos(100πt + π/3) V. Biểu thức cường độ mẫu điện vào mạch là A. I = 3cos(100πt + π/6)A B. I = 2,2cos(100πt + π/6)A C. I = 3cos(100πt + π/4)A D. I = 2,2cos(100πt + π/4)A


Bài tập 16. Đặt điện áp luân chuyển chiều u = Uocos(120πt + π/3)V vào nhị đầu một cuộn cảm gồm độ trường đoản cú cảm 1/6π H. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 40√2V thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 1A. Biểu thức cường độ loại điện qua cuộn cảm là A. I = 3√2cos(100πt + 5π/6)A B. I = 2√2cos(100πt + π/6)A C. I = 3cos(100πt + π/4)A D. I = 3cos(120πt – π/6)ABài tập 17. Mang lại hiệu điện nuốm giữa hai đầu tụ C là uC = 100cos(100πt) viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch biết C = 10-4/π F A. I = cos(100πt)A B. I = cos(100πt + π)A C. I = cos(100πt + π/2)A D. I = 2cos(100πt – π/2)A


Bài tập 18. Mang lại mạch điện gồm RLC mắc nối tiếp. Điện áp nhị đầu mạch u = 120√2cos(100πt)V. Điện trở R = 50√3 Ω, L là cuộn dây thuần cảm gồm L = 1/π H. Điện dung C = 10-3/5π F. Biểu thức cường độ chiếc điện trong mạch A. I = 1,2√2cos(100πt – π/6)A B. I = 1,2cos(100πt – π/6)A C. I = 1,2cos(100πt + π/6)A D. I = 2cos(100πt)A


Bài tập 19. Một quãng mạch điện xoay chiều có một năng lượng điện trở thuần R = 80Ω, cuộn dây thuần cảm gồm L = 64mH với một tụ điện gồm điện dung C = 40µF mắc nối tiếp, tần số của mẫu điện f = 50Hz. Đoạn mạch có hiệu điện nuốm u = 282cos(314t)V. Biểu thức cường độ dòng điện tức thì A. I = 2,82cos(314t – 37π/180)A B. I = 2,82cos(314t + 37π/180)A C. I = 2cos(314t + 37π/180)A D. I = 2cos(314t + 57π/180)ABài tập 20. Mang lại mạch năng lượng điện như mẫu vẽ Biết L = 1/10π H; C = 10-3/4π F, đèn ghi 40V-40W, uAN = 120√2cos(100πt)V. Biểu thức cường độ chiếc điện vào mạch A. I = 3cos(100πt + π/4)A B. I = 4cos(100πt + π/4)A C. I = 3cos(100πt – π/4)A D. I = 4cos(100πt – π/4)ABài tập 21. Cho mạch điện như hình mẫu vẽ R = 50Ω, cuộn dây thuần cảm L = 1/π H; C = 2.10-4/π F, uEF = 200cos(100πt + π/2)V. A/ Viết biểu thức cường độ loại điện qua mạch A. I = 2√2cos(100πt + 5π/6)A B. I = 2cos(100πt)A C. I = 2√2cos(100πt – π/6)A D. I = 2cos(100πt – π/6)A b/ Biểu thức hiệu điện cố kỉnh giữa nhì điểm AB A. UAB = 100√2cos(100πt + π/6)V B. UAB = 100√2cos(100πt + π/3)V C. UAB = 200√2cos(100πt + π/3)V D. UAB = 200√2cos(100πt + π/6)V c/ Biểu thức hiệu điện cố giữa hai điểm EF A. UAE = 100√2cos(100πt + π/4)V B. UAE = 200cos(100πt + π/3)V C. UAE = 100cos(100πt)V D. UAE = 200√2cos(100πt + π/3)V d/ Hiệu điện nỗ lực giữa nhị điểm FB A. UFB = 100√2cos(100πt + π/4)V B. UFB = 100cos(100πt – π/2)V C. UFB = 100cos(100πt)V D. UFB = 200√2cos(100πt + π/3)V


Bài tập 22. Một mạch điện xoay chiều RLC ko phân nhanh tất cả R = 100Ω; C = 10-4/π F; L = 2/π H. Cường độ mẫu điện qua mạch gồm dạng i = 2cos100πt (A). Viết biểu thức tức thời điện áp của hai đầu mạch và hai đầu mỗi thành phần mạch điện


Thảo luận mang lại bài: Chương III: bài bác tập vật lý điện xoay chiều biểu thức u với i vào mạch năng lượng điện xoay chiều.
Xem thêm: 2,1 Triệu Bài Dự Thi “ An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Trẻ Thơ Lớp 5 Năm 2021

Thư viện giáo án, giáo án năng lượng điện tử, Giáo án mẫu, bài giảng, Giáo trình chọn lọc, giáo án mầm non, giáo án tè học, Giáo án trung học, Giáo án đại...Vấn đề phiên bản quyền, truyền bá xin vui lòng liên hệ E-mail: pragamisiones.com