Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Lý thuyết, các dạng bài tập Toán 8Toán 8 Tập 1I. Triết lý & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài bác tậpI. định hướng & trắc nghiệm theo bàiII. Các dạng bài tậpToán 8 Tập 1I. Lý thuyết & trắc nghiệm theo bài họcII. Những dạng bài tập
Cách thực hiện hằng đẳng thức để rút gọn gàng biểu thức cực hay
Trang trước
Trang sau

Cách thực hiện hằng đẳng thức nhằm rút gọn gàng biểu thức cực hay

A. Cách thức giải

Với A, B là những biểu thức tùy ý, ta có:

1.Bình phương của một tổng

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

2.Bình phương của một hiệu

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

3.Hiệu nhị bình phương

A2 - B2 = (A - B)(A + B)

4.Lập phương của một tổng

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

5.Lập phương của một hiệu.

Bạn đang xem: Rút gọn biểu thức lớp 8 hằng đẳng thức

(A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

6.Tổng nhì lập phương

A3 + B3 = (A + B)(A2 - AB + B2)

7.Hiệu nhì lập phương

A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)

Chú ý: Ta quy ước A2 + AB + B2 là bình phương thiếu thốn của tổng A + B.

B. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính (a + 3)2

A.a2 + 6a + 9 B. A2 + 3a + 9 C. A2+ 6a + 3 D. A2 +3a + 3

Lời giải

(a + 3)2 = a2 + 2.a.3 + 32 = a2 + 6a + 9

Chọn A.

Ví dụ 2. Viết biểu thức x2 + 4x + 4 bên dưới dạng bình phương của một tổng.

A.(x+ 4)2 B. (x+2)2 C. (x+ 1)2 D. (2x +1)2

Lời giải

Ta tất cả x2 + 4x + 4 = x2 + 2.x.2 + 22 = (x + 2)2.

Chọn B.

Ví dụ 3. Tính (2x – 3y)2

A. 4x2 - 12xy + y2 B. 4x2 + 12xy - 9y2 C. 4x2 - 6xy + 9y2 D. 4x2 - 12xy + 9y2

Lời giải

Ta có:

(2x - 3y)2 = (2x)2 - 2.2x.3x + (3y)2

= 4x2 - 12xy + 9y2

Chọn D.

Ví dụ 4. Tính (2x – 3y)3

A. 8x3 - 36x2y + 54xy2 - 27y3

B. 8x3 - 36x2y + 27xy2 - 27y3

C. 8x3 - 54x2y + 36xy2 - 27y3

D. 8x3 - 27x2y + 54xy2 - 36y3

Lời giải

Ta có:

(2x - 3y)3 = (2x)3 - 3.(2x)2.3y + 3.2x.(3y)2 - (3y)3

= 8x3 - 36x2y + 54xy2 - 27y3

Chọn A.

C. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Tính ( 5x -y)2

A. 10x2 - 10xy + y2

B. 25x2 - 5xy + y2

C. 25x2 - 10xy + y2

D. X2 + 10xy + y2

Hiển thị đáp án

Câu 2. Viết biểu thức 36x2 – 24xy + 4y2 bên dưới dạng bình phương của một hiệu.

A.( 2x- 2y)2

B. (2x – 6y)2

C. (6x – 6y)2

D. ( 6x- 2y)2

Hiển thị đáp án

Câu 3. Đưa biểu thức sau về dạng tích 81 – 25x2

A.(3 – 5x). (3+ 5x)

B. (9+ 5x). (9- x)

C. (9+ 5x).(9- 5x)

D. Đáp án khác

Hiển thị đáp án

Ta có: 81 – 25x2 = 92 – (5x)2 = (9- 5x). ( 9+5x)

Chọn C.


Câu 4 . Tính 56. 64.

A. 3600

B. 2880

C. 3248

D. 3584

Hiển thị đáp án

Ta có:

56.64 = (60 - 5)(60 + 4) = 602 - 42 = 3600 - 16 = 3584

Chọn D.


Câu 5. Viết biểu thức x3 + 6x2 +12x + 8 bên dưới dạng lập phương của một tổng.

A. (x+ 1)3

B. (x+ 2)3

C. (2x +1)3

D. (2x +2)3

Hiển thị đáp án

Câu 6. triển khai ( 4x – y)3

A. 64x3 - 48x2y + 12xy2 - y3

B. 64x3 - 12x2y + 48xy2 - y3

C. 12x3 - 48x2y + 12xy2 - y3

D. Đáp án không giống

Hiển thị đáp án

Câu 7. Viết biểu thức x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3 bên dưới dạng lập phương của một hiệu.

A. (x – 2y)3

B. (2y – x)3

C. ( 2x – 2y)3

D. (x – 4y)3

Hiển thị đáp án

Câu 8. Viết biểu thức (2x+ 4). (4x2 - 8x +16 ) bên dưới dạng tổng hai lập phương.

A. 8x3 + 32

B. 8x3 + 12

C. 8x3 + 64

D. 6x3 +12

Hiển thị đáp án

Câu 9. Viết biểu thức (x - 2y)(x2 + 2xy + 4y2) bên dưới dạng hiệu nhị lập phương

A.x3 - 8y3

B. X3 - 6y3

C. 8x3 – y3

D. 2x3 – 4y3

Hiển thị đáp án

Câu 10. Viết biểu thức sau dưới dạng hiệu của nhị lập phương

*

*

Hiển thị đáp án

Ta có:

*

Chọn C.


Câu 11. Tính

*

*

Hiển thị đáp án

Ta có:

*

Chọn A.

Xem thêm: Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Sở Gd, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2011


Câu 12. Tính (3x + 4y). (- 3x + 4y)

A. 9x2 - 16y2

B. -9x2 – 16y2

C. 9x2 + 16y2

D. 16y2 – 9x2

Hiển thị đáp án

Giới thiệu kênh Youtube pragamisiones.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, pragamisiones.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa đào tạo và huấn luyện lớp 8 đến con, được khuyến mãi ngay miễn giá tiền khóa ôn thi học kì. Bố mẹ hãy đăng ký học test cho nhỏ và được support miễn phí. Đăng ký ngay!