Task 1. Work in pairs. What features are important khổng lồ you in a city? Put the following in order 1-8 (1 is the most important).

Bạn đang xem: Soạn anh 9 unit 1 skills 2

(Làm việc theo cặp. Theo bạn đặc điểm nào quan trọng đặc biệt nhất tại một thành phố? Xếp theo vật dụng tự tự 1-8 ( 1 là cái đặc biệt quan trọng nhất.) 

_____________

transport

_____________

safety

_____________

education

_____________

cost of living

_____________

climate

_____________

entertainment

_____________

culture

_____________

convenvience

Phương pháp giải:

- transport (n): phương tiện giao thông, vận tải

- safety (n): an toàn

- education (n): giáo dục

- cost of living (n.p): ngân sách đời sống

- climate (n): khí hậu

- entertainment (n): sự giải trí

- culture (n): văn hóa

- convenience (n): sự tiện thể nghi


Bài 2


Video trả lời giải


Task 2. Read the passage quickly & find the information to lớn fill the blanks.

(Đọc đoạn văn với tìm tin tức điền vào vị trí trống.)

1. The name of the organisation doing the survey:

2. The year of the survey:

3. The names of the best city and the worst cities: 

Which is the best đô thị in the world to lớn live in? Every year, the Economist Intelligence Unit (EIU) conducts a fascinating survey to determine which cities around the world “provide the best or worst living conditions”. It uses factors such as climate, transport, education, safety, và recreational facilities in cities. It gives scores for each, & ranks the cities in order - from the best to lớn the worst.

For the year 2014, the vị trí cao nhất 10 cities came from Australia, Canada, Europe, and New Zealand. Melbourne in australia had the highest score, which means it is the most ‘liveable’ city. Some famous cities came in the vị trí cao nhất 20, such as Tokyo (19th) & Paris (17th). Perhaps surprisingly, Osaka (13th) had the best score in Asia.

Cities with major conflicts tended khổng lồ score the lowest. In these countries, living conditions were the most difficult or dangerous. Among the worst cities on the list were Dhaka in Bangladesh, Tripoli in Libya, & Douala in Cameroon.

However, some other organisations _ individuals would like to địa chỉ other factors to lớn the index. They say that a city"s green space urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, & pollution should be added to the list.

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Thành phố làm sao là cực tốt trên thế giới? sản phẩm năm, cơ sở Tình Báo kinh tế tài chính (EIU) thực hiện một cuộc khảo sát lôi kéo để xác định thành phố như thế nào trên thế giới "cung cấp đk sống rất tốt hoặc tệ nhất". Người ta reviews dựa vào những yếu tố như khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và những cơ sở vui chơi giải trí tại các thành phố. Điểm số cho từng tiêu chí, với xếp hạng các thành phố theo thứ tự - từ rất tốt đến tệ nhất.

Trong năm 2014, 10 thành phố bậc nhất đến từ Úc, Canada, Châu Âu cùng New Zealand. Melbourne ngơi nghỉ Úc bao gồm số điểm trên cao nhất, có nghĩa là thành phố "đáng sống" nhất. Một trong những thành phố nổi tiếng đứng ở đứng top 20, ví dụ như Tokyo (19) và Paris (thứ 17). Đáng ngạc nhiên, Osaka (thứ 13) gồm điểm số tốt nhất có thể ở châu Á.

Các thành phố có xung bỗng dưng lớn có xu hướng điểm số tốt nhất. Ở phần lớn nước này, điều kiện sống là khó khăn nhất hoặc nguy hiểm. Trong những các tp tồi tệ tốt nhất trong list này là Dhaka ngơi nghỉ Bangladesh, Tripoli ở Libya, cùng Douala ở Cameroon.

Tuy nhiên, một trong những tổ chức khác cá nhân muốn thêm những yếu tố không giống vào những tiêu chí. Họ nói rằng rất cần phải thêm không khí đô thị xanh, sự mở rộng của thành phố, các đặc điểm tự nhiên, những điểm du lịch thăm quan văn hoá, thuận lợi và ô nhiễm.

Lời giải bỏ ra tiết:

1. The name of the organisation doing the survey: The Economist Intelligence Unit (EIU)

(Tên tổ chức triển khai khảo sát: EIU)

2. The year of the survey: 2014

(Năm khảo sát: 20214)

3. The best city: Melbourne

(Tên của thành phố giỏi nhất: Melbourne)

The worst cities: Dhaka, Tripoli, và Douala

(Các thành phố tệ nhất: Dhaka, Tripoli, & Douala)


Task 3. Read the passage again và answer questions.

(Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

1. What factors are used by the EIU lớn rank the world"s cities?

(EIU sử dụng những yếu tố nào để xếp hạng những thành phố trên cầm cố giới?)

2. Where were some famous cities on the list?

(Danh sách những thành phố danh tiếng ở đâu?)

3. Why were Dhaka, Tripoli, and Douala ranked among the worst cities?

(Tại sao Dhaka, Tripoli và Douala lại nằm trong số những tp tồi tệ nhất?)

4. Which was the most "liveable" city in Asia?

(Thành phố nào "đáng sống" nhất ở châu Á?)

5. What are some factors that should be added khổng lồ the index?

(Một số yếu ớt tố cần phải thêm vào chỉ mục là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Climate, transport, education, safety, & recreational facilities in cities (are used).

(Khí hậu, giao thông, giáo dục, an toàn, và những cơ sở vui chơi tại những thành phố (được sử dụng).)

2. Among the top 20.

(Trong đứng top 20.)

3. Because the living conditions there were the most difficult or dangerous.

(Bởi vì điều kiện sống có khá nhiều khó khăn duy nhất hoặc nguy hiểm.)

4. Osaka was.

(Osaka.)

5. They are a city"s green space, urban sprawl, natural features, cultural attractions, convenience, and pollution.

(Đó là không khí xanh của thành phố, sự cách tân và phát triển đô thị, các đặc trưng từ bỏ nhiên, các điểm du lịch tham quan văn hoá, thuận lợi và ô nhiễm.)


Speaking

Task 4a. Work in groups of five or six. Conduct a survey to lớn rank your own town/city or a town thành phố you know. Give from 10 points (the best to lớn 1 point (the worst) khổng lồ each factor.

Xem thêm: Top 6 Bài Phân Tích Vẻ Đẹp Của Vũ Nương Siêu Hay, Phân Tích Vẻ Đẹp Nhân Vật Vũ Nương

(Làm việc theo nhóm 5-6 người. Tiến hành một cuộc khảo sát điều tra để xếp các loại thành phố của người sử dụng hoặc 1 tp mà các bạn biết. Tối đa là 10 điểm ( một điểm là thấp duy nhất với mỗi quánh điểm) 

Ask each student in your group the question: "How many points bởi vì you give lớn factor 1 - safety? "

(Hỏi mỗi chúng ta trong nhóm thắc mắc " chúng ta cho điểm lưu ý 1 từng nào điểm?")

Then write the points in the table.

(Sau đó viết điểm vào bảng.)

*

b. Work out the final result of your group. Then present it lớn the class. Is your group"s result the same or different from that of other groups?

(Tiến hành điều tra khảo sát rồi thuyết trình cho tất cả lớp thuộc nghe. Hiệu quả của nhóm bạn giống tốt khác các nhóm khác.)