c) tính năng với oxit axit: (oxit bazơ gồm: Na2O, K2O, CaO, BaO; oxit axit gồm: CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5,…).

Bạn đang xem: Tài liệu ôn tập hóa 9

 Na2O + CO2 Na2CO3 (CO2 (CO3) hóa trị II)

 CaO + SO2 CaSO3 (SO2 (SO3) hóa trị II)

 BaO + SO3 BaSO4(SO3 (SO4) hóa trị II)

 3K2O + P2O5 2K3PO4 (P2O5 (PO4) hóa trị III)

 Na2O + N2O5 2NaNO3 (N2O5 (NO3) hóa trị I)

2. Oxit axit có những đặc thù hóa học:

a) công dụng với nước: (oxit axit gồm: CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5,…).

 CO2 + H2O H2CO3

 SO2 + H2O H2SO3

 SO3 + H2O H2SO4

 P2O5 + 3H2O 2H3PO4

 N2O5 + H2O 2HNO3

b) tác dụng với bazơ: (oxit axit gồm: CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5,…; bazơ gồm: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2).

 CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

 SO2 + 2KOH K2SO3 + H2O

 SO3 + 2KOH K2SO4 + H2O

 P2O5 + 6NaOH 2Na3PO4 + 3H2O

 N2O5 + 2NaOH 2NaNO3 + H2O

c) chức năng với oxit bazơ (xem bài 1, mục I, phần 1.c).

II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

1. Oxit bazơ: là hầu hết oxit tác dụng với dung dịch axit chế tạo ra thành muối và nước.

2. Oxit axit: là mọi oxit tính năng với dung dịch bazơ sản xuất thành muối với nước.

3. Oxit lưỡng tính: là đông đảo oxit chức năng với dung dịch bazơ và tác dụng với dung dịch axit tạo ra thành muối với nước (như: Al2O3, ZnO,…).

 Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O

 Al2O3 + 2NaOH 2NaAlO2 + H2O

 ZnO + 2HCl ZnCl2 + H2O

 ZnO + 2NaOH Na2ZnO2 + H2O

4. Oxit trung tính: còn gọi là oxit không tạo nên muối là đều oxit không chức năng với hỗn hợp axit, bazơ, nước (như: CO, NO,…).

BÀI 2. MỘT SỐ OXIT quan TRỌNG

LÝ THUYẾT

A. Can xi OXIT

 canxi oxit gồm công thức chất hóa học là CaO, tên thường thì là vôi sống.

 can xi oxit thuộc các loại oxit bazơ.

I. Canxi OXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT

 can xi oxit là chất rắn, màu sắc trắng, lạnh chảy nghỉ ngơi nhiệt độ rất to lớn (khoảng 25850C).

 canxi oxit có khá đầy đủ tính chất hóa học của oxit bazơ.

1. Chức năng với nước

CaO + H2O Ca(OH)2

 Ca(OH)2 tan không nhiều trong nước, phần tan tạo ra thành dung dịch bazơ.

 CaO có tính hút độ ẩm mạnh phải được dùng để triển khai khô những chất.

2. Tác dụng với axit

 CaO + 2HCl CaCl2 + H2O

 CaO + H2SO4 CaSO4 + H2O

3. Tính năng với oxit axit (oxit axit gồm: CO2, SO2, SO3, P2O5, N2O5,…).

 CaO + CO3 CaCO3

 CaO + SO2 CaSO3

 CaO + SO3 CaSO4

 3CaO + P2O5 Ca3(PO4)2

 CaO + N2O5 Ca(NO3)2

II. Can xi OXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ?

Một đa số canxi oxit được sử dụng trong công nghiệp luyện kim và làm vật liệu cho công nghiệp hóa học. Không tính ra, canxi oxit còn được dùng để: khử chua đất trồng trọt, up load nước thải công nghiệp, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trường,…

III. SẢN XUẤT can xi OXIT NHƯ THẾ NÀO?

1. Nguyên liệu

Nguyên liệu để sản xuất can xi oxit là đá vôi. Chất đốt là than đá, củi, dầu, khí từ nhiên,…

2. Những phản ứng chất hóa học xảy ra

 C + O2 CO2

 CaCO3 CaO + CO2

B. LƯU HUỲNH ĐIOXIT

Lưu huỳnh đioxit có cách gọi khác là khí sunfurơ, gồm công thức hóa học là SO2.

I. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG TÍNH CHẤT

 diêm sinh đioxit là hóa học khí không màu, hương thơm hắc, độc (gây ho, viêm mặt đường hô hấp,…), nặng hơn không khí .

 lưu hoàng đioxit có tính chất hóa học của oxit axit.

1. Tính năng với nước

 SO2 + H2O H2SO3

2. Chức năng với bazơ (bazơ gồm: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2).

 SO2 + 2NaOH Na2SO3 + H2O

 SO2 + 2KOH K2SO3 + H2O

 SO2 + Ca(OH)2 CaSO3 + H2O

 SO2 + Ba(OH)2 BaSO3 + H2O

3. Tác dụng với oxit bazơ (oxit bazơ gồm: Na2O, K2O, CaO, BaO).

 SO2 + Na2O Na2SO3

 SO2 + K2O K2SO3

 SO2 + CaO CaSO3

 SO2 + BaO BaSO3

Kết luận: diêm sinh đioxit là oxit axit.

II. LƯU HUỲNH ĐIOXIT CÓ NHỮNG ỨNG DỤNG GÌ?

 SO2 được dùng làm sản xuất H2SO4.

 quanh đó ra, SO2 còn sử dụng làm chất tẩy white bột gỗ trong công nghiệp giấy; sử dụng làm chất diệt mộc nhĩ mốc,…

III. ĐIỀU CHẾ LƯU HUỲNH ĐIOXIT NHƯ THẾ NÀO?

1. Trong chống thí nghiệm

Cho muối bột sunfit (Na2SO3, K2SO3, CaSO3, BaSO3) công dụng với axit (dung dịch HCl, H2SO4), thu khí SO2 vào lọ bằng phương pháp đẩy ko khí:

 Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + SO2 + H2O

 Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + SO2 + H2O

 CaSO3 + 2HCl CaCl2 + SO2 + H2O

 CaSO3 + H2SO4 CaSO4 + SO2 + H2O

Đun rét H2SO4 sệt với Cu:

Cu + 2H2SO4 (đ) CuSO4 + SO2 + 2H2O

2. Trong công nghiệp

 Đốt lưu hoàng trong không khí:

S + O2 SO2

 Đốt quặng pirit sắt (FeS2) chiếm được SO2:

4FeS2 + 11O2 2Fe2O3 + 8SO2

BÀI 3. TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA AXIT

LÝ THUYẾT

I. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Axit làm cho đổi màu hóa học chỉ thị

 dung dịch axit làm chuyển màu sắc quỳ tím thành đỏ.

 trong hóa học, quỳ tím là chất thông tư màu để nhận biết dung dịch axit.

2. Axit công dụng với sắt kẽm kim loại (axit gồm: HCl, H2SO4 loãng; kim loại phần đông (trừ Cu, Ag, Au)

 2HCl + 2Na 2NaCl + H2

 2HCl + Mg MgCl2 + H2

 6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2

 H2SO4 + 2K K2SO4 + H2

 H2SO4 + fe FeSO4 + H2

 3H2SO4 + 2Al Al2(SO4)3 + 3H2

3. Axit tính năng với bazơ

 HCl + NaOH NaCl + H2O

 H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O

 2HCl + Ca(OH)2 CaCl2 + 2H2O

 H2SO4 + Ca(OH)2 CaSO4 + 2H2O

 3HCl + Al(OH)3 AlCl3 + 3H2O

 3H2SO4 + 2Al(OH)3 Al2(SO4)3 + 6H2O

4. Axit chức năng với oxit bazơ

 2HCl + Na2O 2NaCl + H2O

 H2SO4 + Na2O Na2SO4 + H2O

 2HCl + CuO CuCl2 + H2O

 H2SO4 + CuO CuSO4 + H2O

 6HCl + Al2O3 2AlCl3 + 3H2O

 3H2SO4 + Al2O3 Al2(SO4)3 + 3H2O

II. AXIT MẠNH VÀ AXIT YẾU

Dựa vào tính chất hóa học, axit được phân thành 2 loại:

 Axit bạo dạn như: HCl, HNO3, H2SO4,…

 Axit yếu ớt như: H2S, H2CO3, H2SO3,…

BÀI 4. MỘT SỐ AXIT quan liêu TRỌNG

LÝ THUYẾT

A. AXIT CLOHIĐRIC (HCl)

1. đặc thù

Dung dịch khí hiđro clorua vào nước gọi là axit clohiđric. Dung dịch axit clohiđric có những đặc điểm hóa học tập của một số trong những axit mạnh.

- Làm chuyển màu quỳ tím thành đỏ.

- chức năng với kim loại: (trừ Cu, Ag, Au)

 2HCl + 2Na 2NaCl + H2

 2HCl + Mg MgCl2 + H2

 6HCl + 2Al 2AlCl3 + 3H2

- tác dụng với bazơ:

 HCl + NaOH NaCl + H2O

 2HCl + Cu(OH)2 CuCl2 + 2H2O

 3HCl + Al(OH)3 AlCl3 + 3H2O

- công dụng với oxit bazơ:

 2HCl + Na2O 2NaCl + H2O

 2HCl + CuO CuCl2 + H2O

 6HCl + Fe2O3 2FeCl3 + 3H2O

- tác dụng với muối: (sẽ học trong bài bác 9).

2. Ứng dụng

Axit clohiđric được dùng để:

- Điều chế những muối clorua.

- làm cho sạch mặt phẳng kim loại trước khi hàn.

Xem thêm: Angular Là Gì? Những Lý Do Nên Lựa Chọn Angular Bạn Không Thể Bỏ Qua

- Tẩy gỉ kim loại trước khi sơn, tráng, mạ kim loại.

- chế tao thực phẩm, dược phẩm,…

B. AXIT SUNFURIC (H2SO4)

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Axit sunfuric là chất lỏng sánh, ko màu, nặng hơn gấp rất nhiều lần lần nước (khối lượng riêng bằng 1,83 g/cm3 ứng với nồng độ 98%), không bay hơi, tan thuận lợi trong nước với tỏa tương đối nhiều nhiệt.

Chú ý: mong pha loãng axit sunfuric đặc, ta yêu cầu rót nhàn nhã axit sệt vào lọ đựng sẵn nước rồi khuấy đều. Làm ngược lại sẽ khá nguy hiểm.