thông tin sách Mượn với trả những thống kê Kiểm kê In sổ sách hồ nước sơ độc giả hệ thống
MÀN HÌNH IN SỔ THEO DÕI CÁ BIỆT Chú ý: bình chọn sự trùng số đơn lẻ trước khi in ấn mua font mã vạch
*
In sổ tổng thể Sách vạc sinh trong thời gian Sổ thanh lí toàn thể SCB SCB theo chủng một số loại Sổ mượn của HS Sổ mượn của GV Sổ phát âm của HS Sổ gọi của GV In đề can Phiếu yêu mong in thẻ nhựa In mục lục In phích Chủng nhiều loại : Báo - Tạp chíBáo - Tạp chíSách giáo dục đào tạo đạo đứcSách giáo khoaSách nghiệp vụSách pháp LuậtSách tham khảoSách em nhỏ
SttSố cá biệtHọ thương hiệu tác giảTên ấn phẩmNhà XBNơi XBNăm XBGiá tiềnMôn loại1
BTC-00671 Nhiều tác giảTạp chí khoa học giáo dục và đào tạo , số 25GDVNHN202060000371
2 BTC-00672 Nhiều tác giảTạp chí khoa học giáo dục , số 26GDVNHN202060000371
3 BTC-00673 Nhiều tác giảTạp chí khoa học giáo dục và đào tạo , số 27GDVNHN202060000371
4 BTC-00674 Nhiều tác giảTạp chí khoa học giáo dục , số 28GDVNHN202060000371
5 BTC-00675 Nhiều tác giảTạp chí khoa học giáo dục đào tạo , số 29GDVNHN202060000371
6 BTC-00676 Nhiều tác giảTạp chí khoa học giáo dục , số 30GDVNHN202060000371
7 BTC-00677 Nhiều tác giảTạp chí khoa học giáo dục , số 31GDVNHN202060000371
8 BTC-00678 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 476, kì 2GDVNHN202027500371
9 BTC-00679 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 477, kì 1GDVNHN202027500371
10 BTC-00680 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 478, kì 2GDVNHN202027500371
11 BTC-00681 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 479, kì 1GDVNHN202027500371
12 BTC-00682 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 480, kì 2GDVNHN202027500371
13 BTC-00683 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 481, kì 1GDVNHN202027500371
14 BTC-00684 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 482, kì 2GDVNHN202027500371
15 BTC-00685 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 475, kì 1GDVNHN202027500371
16 BTC-00686 Nhiều tác giảToán học tập - Tuổi Trẻ, số 4/2020 (số 514)GDVNHN202015000371
17 BTC-00687 Nhiều tác giảToán học tập - Tuổi Trẻ, số 5/2020 (số 515)GDVNHN202015000371
18 BTC-00688 Nhiều tác giảToán học - Tuổi Trẻ, số 6/2020 (số 516)GDVNHN202015000371
19 BTC-00689 Nhiều tác giảToán học tập - Tuổi Trẻ, số 7/2020 (số 517)GDVNHN202015000371
20 BTC-00632 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 483, kì 1GDHN202027500371
21 BTC-00690 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 483 , kì 1GDHN2020275004
22 BTC-00691 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 484 , kì 2GDHN2020275004
23 BTC-00692 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 486 , kì 2GDHN2020275004
24 BTC-00693 Nhiều tác giảTạp chí giáo dục, số 485 , kì 1GDHN2020275004
25 BTC-00694 Nhiều tác giảTạp chí khoa học giáo dục ,số 32 ,tháng 8/2020GDHN2020450004
26 BTC-00695 Nhiều tác giảToán học - Tuổi Trẻ, số 518 /2020GDHN2020150004
27 BTC-00696 Nhiều tác giảToán học - Tuổi Trẻ, số 519 /2020GDHN2020150004