Phần Looking Back sẽ giúp bạn học tập ôn tập lại toàn bộ kiến thức đang học vào unit 2. Nội dung bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM
Bạn đang xem: Unit 2 lớp 7 looking back

*

Vocabulary

1. What health problems bởi you think each of these people has? (Bạn nghĩ mọi người này gặp gỡ vấn đề sức khỏe nào?)

a. "Oh, I forgot to lớn wear a sun hat today." (Oh, từ bây giờ mình quên team mũ bịt nắng rồi.) - sunburn

b. "I never remember to wash my face." (Mình khoonh bao giờ nhớ đề xuất rửa mặt cả.) - spots

c. "I eat too much junk food, and I"m too weak lớn exercise." (Mình ăn vô số đồ ăn uống vặt, cùng mình vượt yếu nhằm tập luyện.) - put on weight 

d. "I think I ate something that wasn"t good." (Mình nghĩ mình đã ăn nào đấy không tốt.) - stomachache

e. "I feel itchy và my nose is running." (Mình cảm xúc ngứa cùng mình hiện nay đang bị chảy nước mũi.) - flu

2. Look at the pictures below. Write the health problem below each person (Nhìn vào các bức tranh bên dưới. Viết vụ việc sức khỏe bên dưới mỗi người)

spotsput on weight sunburnstomachacheflu

Grammar

3. Complete the health tips below with "more" or "less" (Hoàn thành những tuyệt kỹ sức khỏe dưới sử dụng "more" hoặc "less")

Eat_less_ junk food. It makes you fat!Wash your hands_more_ . You will have less chance of catching flu.Sleep_more_ , but try to wake up at the usual time. Even at weekends!Go outside_less_If you vày need to go outside, wear a sun hat.Watch _less_ television. Looking at the screen for too long hurts your eyes.Do_more_ exercise, and you will feel fitter & healthier.

4. Draw a line to link the sentences và a coordinator to form meaningful sentences (Viết một dòng để liên kết những câu với một từ ngã nghĩa để chế tạo ra thành câu gồm ý nghĩa)

I want lớn eat some junk food, but I am putting on weight.I don’t want khổng lồ be tired tomorrow, so I should go khổng lồ bed early.I have a temperature, & I feel tired.I can exercise every morning, or I can cycle to lớn school.

Communication

5. Choose one of the following health problems. Role-play a discussion. Student A is the patient. Student B is the doctor (Chọn một trong các vấn đề sức khỏe sau. Đóng vai trong một cuộc thảo luận. Học sinh A là dịch nhân. Học viên B là bác sĩ)

Ví dụ:

A: Hi doctor. I feel weak và sick. (Chào chưng sĩ. Tôi cảm giác yếu cùng sốt.)B: Did you have enough calories? You should eat more, & I think you should get more exercise too. (Bạn bao gồm nghĩ mình tất cả đủ lượng năng lượng không? các bạn nên ăn đủ hơn, với tôi cũng nghĩ bạn nên tạp thể dục nhiều hơn.)A: OK. Thank you doctor. (Được rồi. Cám ơn bác sĩ.)

6. Discuss the following sentences about health with a partner. Bởi vì you think they are facts or myths? (Thảo luận rất nhiều câu sau về sức khỏe với một chúng ta học. Chúng ta nghĩ đó là việc thật tuyệt là hoang đường?)

Ví dụ:

When you have a headache, you should rub an egg on your head. (Khi các bạn bị đau đầu, bạn nên chà một quả trứng lên đầu mình.)

A: I don"t think this is true. It"s a myth.B: Yes, I agree. /No, I disagree. I heard it"s true.Going outside with wet hair gives you a cold or flu. - FactEating more fresh fish makes you smarter.

Xem thêm: Bộ Đề Cương Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Co Dap An, Đề Ôn Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Có Đáp Án Chi Tiết

- FactEating more carrots helps you see at night. - Myth