Bài học Speak Unit 2 Lớp 8 - Making Arrangementshướng dẫn những em tiến hành đoạn hội thoại cùng nhau sắp xếp thời gian lên planer cho một hoạt động vui chơi, một cuộc hứa gặp.

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 2 making arrangements


1. Unit 2 Lớp 8 Speak Task 1

2.Unit 2 Lớp 8 Speak Task 2

3. Bài tậptrắc nghiệm Speak Unit 2

4. Hỏi đáp Speak Unit 2


*

Put the sentences below in the correct order lớn make a complete conversation. (Hãy sắp xếp những câu dưới đây thành hội thoại trả chỉnh.)

a. I"m fine. I"m going to lớn a pop concert at the đô thị Concert Center tonight. Would you like to come?

b. Hello. 9 210 752

c. It"s The Kids in Town. Yoi lượt thích it, don"t you?

d. Bye.

e. Yes. What time can we meet?

f. Hello. Can I speak to lớn Eric, please? This is Adam.

g. That"s fine. See you at 7.15. Thank you, Adam.

h. Bye, Eric.

i. Which band is it?

j. Hello, Adam. How are you?

k. Is 7.15 OK? The concernt starts at 7.45. Let"s meet inside the center, at the cafe corner.

Guide to answer

1 – b 2 – f 3 – j 4 – a 5 – i 6 – c7 – e 8 – k 9 – g 10 – h 11 – d


2. Unit 2 Lớp 8 Speak Task 2


Complete the dialogue. Ba và Bao are making arrangements to play chess. Practice the dialogue with a partner. Then make similar arrangements. (Hoàn thành hội thoại. Tía và Bảo vẫn thu xếp để đùa cờ. Hãy rèn luyện bài đối thoại sau với các bạn của em rồi tạo ra hội thoại tương tự.)

Ba: Hello. 8 257 012.

Bao: ___________

Ba: Hello, Bao. How are you?

Bao:___________

Ba: Great. Me too.

Bao: ___________

Ba: I"m sorry. I can"t play chess tonight. I"m going to vì my homework.

Bao: __________

Ba: Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: _____________

Ba: At the Cental Chess Club? Let"s meet at the front door.

Bao: ____________

Ba: Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o"clock.

Guide lớn answer

Ba: Hello. 8 257 012.

Bao: May/ Can I speak khổng lồ Ba, please? This is Bao.

Ba: Hello, Bao. How are you?

Bao: I"m fine, thanks. How about you?

Ba: Great. Me too.

Bao: Can you play chess tonight?

Ba: I"m sorry. I can"t play chess tonight. I"m going to vị my homework.

Bao: How about tomorrow afternoon?

Ba: Yes. Tomorrow afternoon is fine.

Bao: I"ll meet you at the Central Chess Club.

Ba: At the Cental Chess Club? Let"s meet at the front door.

Bao: Is 2.00 OK?

Ba: Great. See you tomorrow afternoon at 2.00 o"clock.

Hội thoại gợi ý

Lan: Hello. 8 269 312.

Hoa: Can I speak to lớn Lan, please? This is Hoa.

Xem thêm: Những Thông Tin Cơ Bản Về Hàng Xá Là Gì ? Cách Hiểu Về Hàng Xá Và Hàng Rời

Lan: Hello, Hoa. How are you?

Hoa: I"m fine. I"m going lớn a comedy tonight. Would you lượt thích to come?

Lan: I"d love to, but I"m afraid I can"t. I"m going khổng lồ help my mother with the housework.