hóa học 12 Sinh học tập 12 lịch sử 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học 12
Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử hào hùng 11 Địa lí 11 GDCD 11 công nghệ 11 Tin học tập 11
Lớp 10
hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 công nghệ 10 Tin học 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc với mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học 8 lịch sử hào hùng 8 Địa lí 8 GDCD 8 công nghệ 8 Tin học tập 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học 7 lịch sử vẻ vang 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 technology 7 Tin học 7 Âm nhạc và mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 thẩm mỹ 6
PHẦN ĐẠI SỐ CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC bố CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT PHẦN HÌNH HỌC CHƯƠNG 1: HỆ THỨC LƯỢNG trong TAM GIÁC VUÔNG

Câu hỏi 1 : toàn bộ các giá trị của (x) nhằm biểu thức (sqrt x - 3 ) bao gồm nghĩa là: 

A (x B (x le 3) C (x > 3) D (x ge 3)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt x - 3 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 3 ge 0 Leftrightarrow x ge 3.)

Chọn D.

Bạn đang xem: Tìm điều kiện để biểu thức có nghĩa


Câu hỏi 2 : Điều kiện khẳng định của biểu thức (sqrt x - 8 ) là

A (x ge 8.) B (x > 8.)C (x D (x le 8.)

Lời giải chi tiết:

Ta có: (sqrt x - 8 ) khẳng định khi (x - 8 ge 0 Leftrightarrow x ge 8)

Chọn A


Câu hỏi 3 : Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) có nghĩa khi và chỉ khi:

A (x le - 4) B (x le 4) C (x ge - 4) D (x ge 4)

Phương pháp giải:

Hàm số (y = sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (sqrt 2x - 8 ) xác minh ( Leftrightarrow 2x - 8 ge 0 Leftrightarrow 2x ge 8 Leftrightarrow x ge 4.)

Chọn D.


Câu hỏi 4 : cùng với (x > 0) thì biểu thức nào tiếp sau đây luôn gồm nghĩa?

A (sqrt 2 - x ) B (sqrt x - 2 ) C (sqrt 2x )D (sqrt - 2x )

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải bỏ ra tiết:

Xét lời giải A: (sqrt 2 - x ) xác định ( Leftrightarrow 2 - x ge 0 Leftrightarrow x le 2 Rightarrow ) một số loại đáp án A.

Xét lời giải B: (sqrt x - 2 ) xác định ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2 Rightarrow ) các loại đáp án B.

Xét câu trả lời C:(sqrt 2x ) xác định ( Leftrightarrow 2x ge 0 Leftrightarrow x ge 0 Rightarrow ) chọn đáp án C.

Chọn C.


Câu hỏi 5 : tất cả các cực hiếm của (x) để biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) khẳng định là

A (x = 6) B (x > 3) C (x = 3) D (x = -3)

Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (sqrt - x^2 + 6x - 9 ) xác định ( Leftrightarrow - x^2 + 6x - 9 ge 0).

( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 le 0 Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 le 0,,left( * ight)).

Do (left( x - 3 ight)^2 ge 0,,forall x Rightarrow left( * ight) Leftrightarrow x - 3 = 0 Leftrightarrow x = 3).

Chọn C.


Câu hỏi 6 : Điều kiện khẳng định của biểu thức (sqrt frac2017x - 2018 ) là

A (x ge 2018)B (x e 2018) C (x > 2018)D (x

Phương pháp giải:

- (sqrt A ) khẳng định (hay tất cả nghĩa) khi (A ge 0).

- Phân thức (fracA(x)B(x)) xác minh khi (B(x) e 0).


Lời giải đưa ra tiết:

+) (frac2017x - 2018) xác định khi (x - 2018 e 0,, Leftrightarrow x e 2018,,,,,,,,,,,,(1))

+) (sqrt frac2017x - 2018 ) xác minh ( Leftrightarrow frac2017x - 2018 ge 0 Leftrightarrow x - 2108 > 0 Leftrightarrow x > 2018.;;;;left( 2 ight))

Kết hòa hợp (1) và (2) suy ra (x > 2018).

Vậy điều kiện xác định của biểu thức(sqrt frac2017x - 2018 ) là (x > 2018).

Chọn C.


Câu hỏi 7 : Biểu thức (sqrt 1 - y^2 )xác định khi còn chỉ khi:

A (y le 1) B (y ge 1) C ( - 1 le y le 1) D (y e 1).

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt 1 - y^2 )xác định ( Leftrightarrow 1 - y^2 ge 0 Leftrightarrow y^2 le 1 Leftrightarrow , - 1 le y le 1)

Chọn C


Câu hỏi 8 : Điều khiếu nại của (x) để biểu thức (sqrt 3 - x )có nghĩa là:

A (x le 3) B (x > 3) C (x D (x ge 3)

Lời giải bỏ ra tiết:

(sqrt 3 - x ) có nghĩa ( Leftrightarrow 3 - x ge 0 Leftrightarrow x le 3.)

Chọn A


Câu hỏi 9 : Điều kiện của (x) để biểu thức (sqrt 3x - 6 ) gồm nghĩa là:

A (x ge - frac12) B (x ge 2) C (x ge - 2) D (x ge frac12)

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) có nghĩa ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 3x - 6 ) xác minh ( Leftrightarrow 3x - 6 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.) 

Chọn B.


Câu hỏi 10 : Tìm tất cả các quý hiếm của (x) để biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác định.

A (x B (x > 2) C (x ge 2) D (x le 2)

Phương pháp giải:

Biểu thức: (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.) 


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt x - 2 ) xác minh ( Leftrightarrow x - 2 ge 0 Leftrightarrow x ge 2.)

Chọn C.


Câu hỏi 11 : Điều kiện khẳng định của biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) là:

A (x e 0) B (x ge 1) C (left< eginarraylx ge 1\x D (0

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - frac2019x ) xác định

( Leftrightarrow 2019 - frac2019x ge 0 Leftrightarrow frac2019left( x - 1 ight)x ge 0 Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x > 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x

Câu hỏi 12 : Biểu thức (Pleft( x ight) = sqrt 2019 - 3x + x - 2020) bao gồm nghĩa khi: 

A (x ge 673) B (x le 673) C (x D (x e 2020) 

Phương pháp giải:

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (sqrt 2019 - 3x + x - 2020) khẳng định ( Leftrightarrow 2019 - 3x ge 0 Leftrightarrow x le 673.)

Chọn B.


Câu hỏi 13 : Điều kiện để biểu thức (M = frac1sqrt x - 1) xác minh là

A (x > 1) B (x > 0) C (x > 0,,;,,x e 1)D (x ge 0,,;,,x e 1)

Phương pháp giải:

Biểu thức (frac1fleft( x ight)) xác định ( Leftrightarrow fleft( x ight) e 0.)

Biểu thức (sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (M = frac1sqrt x - 1) xác minh ( Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\sqrt x - 1 e 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx ge 0\x e 1endarray ight..)

Chọn D.


Câu hỏi 14 : với giá trị làm sao của (x)thì (sqrt x^2 + 5x - 6 ) gồm nghĩa?

A (x le 1)B (x ge - 6)C (x ge 1) cùng (x le - 6)D (x ge 1) hoặc (x le - 6)

Lời giải đưa ra tiết:

Ta có: (sqrt x^2 + 5x - 6 = sqrt left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) )

Để (sqrt x^2 + 5x - 6 )có nghĩa thì (left( x - 1 ight)left( x + 6 ight) ge 0)

 ( Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx - 1 ge 0\x + 6 ge 0endarray ight.\left{ eginarraylx - 1 le 0\x + 6 le 0endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylleft{ eginarraylx ge 1\x ge - 6endarray ight.\left{ eginarraylx le 1\x le - 6endarray ight.endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx ge 1\x le - 6endarray ight.)

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 15 : kiếm tìm điều kiện xác định của biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 .) 

A (x > 3)B (x le 3)C (x ge 3)D (x e 3)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Biểu thức (dfrac1sqrt fleft( x ight) ) xác minh ( Leftrightarrow fleft( x ight) > 0.)


Lời giải bỏ ra tiết:

Biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác minh ( Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 > 0) ( Leftrightarrow left( x - 3 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 3 e 0 Leftrightarrow x e 3.)

Vậy với (x e 3) thì biểu thức (P = dfrac1sqrt x^2 - 6x + 9 ) xác định.

Chọn D.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 16 : Điều kiện xác minh của biểu thức (sqrt 6 - 3x ) là:

A (x le 2)B (x ge 2) C (x ge 0)D (x

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Hàm số (sqrt fleft( x ight) ) khẳng định ( Leftrightarrow fleft( x ight) ge 0.)


Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt 6 - 3x ) xác minh ( Leftrightarrow 6 - 3x ge 0 Leftrightarrow 3x le 6 Leftrightarrow x le 2.)

Chọn A.


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 17 : toàn bộ các quý giá của (x) để biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) khẳng định là

A (x e 1) cùng (x e 2) B (x e 2) C (x e 1) và (x e 3)D (x ge 3)

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Phân thức xác minh khi và chỉ còn khi mẫu thức khác 0.


Lời giải đưa ra tiết:

Biểu thức (P = sqrt<3>fracx - 3x^2 - 3x + 2) khẳng định ( Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 e 0 Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x e 2endarray ight.).

Chọn A.

Xem thêm: Miêu Tả Ngôi Nhà Bằng Tiếng Anh Có Dịch, Mẫu Bài Viết


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Điều kiện để biểu thức(A = frac2017sqrt x - 1) xác định là:

A (x > 0)B (x > 1)C (x > 0,x e 1)D (x ge 0,x e 1)

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Cách tìm kiếm điều kiện khẳng định của 1 phân thức : biểu thức dưới mẫu khác 0, biểu thức vào căn lớn hơn hoặc bởi 0


Lời giải chi tiết:

Biểu thức (A = frac2017sqrt x - 1) xác minh ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x - 1 e 0\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt x e 1\x ge 0endarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylx e 1\x ge 0endarray ight.)

Chọn lời giải D


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 19 :

*

A
*
B
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />C
*
1;c)forall x" align="absmiddle" />D
*
1;c)xgeq 0" align="absmiddle" />

Đáp án: D


Lời giải đưa ra tiết:

*


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 20 : Tìm đk của x để biểu thức sau gồm nghĩa:

a) (sqrt 2 - 5x ) b) (frac1sqrt 1 - x ) c) (sqrt x^2 - 4x + 4 ) d) (frac1sqrt x^2 - 4x + 4 )

A (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x và & & d),,x ge 2endarray)B (eginarrayla),,x le frac25 & & b),,x c),,forall x & & và d),,x le 2endarray)C (eginarrayla),,x ge frac25 và & b),,x c),,forall x & & & d),,x e 2endarray)D (eginarrayla),,x le frac25 và & b),,x c),,forall x & & & d),,x e 2endarray)

Đáp án: D


Lời giải bỏ ra tiết:

a) (sqrt 2 - 5x ) gồm nghĩa ( Leftrightarrow 2 - 5x ge 0 Leftrightarrow - 5x ge - 2 Leftrightarrow x le frac25.)

b) (frac1sqrt 1 - x ) khẳng định ( Leftrightarrow left{ eginarraylsqrt 1 - x e 0\1 - x ge 0endarray ight. Leftrightarrow 1 - x > 0 Leftrightarrow x 0 Leftrightarrow left( x - 2 ight)^2 > 0 Leftrightarrow x - 2 e 0 Leftrightarrow x e 2.)


Đáp án - lời giải

40 bài tập tổng đúng theo về Căn thức bậc hai

40 bài xích tập tổng hòa hợp về Căn thức bậc hai tất cả đáp án và lời giải chi tiết đủ các mức độ


Xem cụ thể
*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp pragamisiones.com


gửi góp ý Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.