a) Trung bình cùng của số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt với số nhỏ nhất có 3 chữ số là :

A. 4986 B. 4988 C. 5000

b) Trung bình cùng của số nhỏ xíu nhất có 6 chữ số không giống nhau với số lớn số 1 có 4 chữ số là :

A. 56 072 B. 56 172 C. 56 222

Câu 4.Bạn đã xem: tra cứu số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau bé dại hơn 2000

 Đúng ghi Đ, sai ghi S :

a) tổng số lẻ nhỏ dại nhất gồm 5 chữ số với số lớn số 1 có 4 chữ số là: 20 000. ☐

b) Tổng của số lớn số 1 có 5 chữ số khác nhau với số bé nhỏ nhất bao gồm 5 chữ số không giống nhau là: 108 900 ☐

c) Hiệu của số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau đều là số lẻ với số bé xíu nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau đều là số chẵn là: 7707 ☐

d) Hiệu của số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là : 89 898. ☐

Câu 5.Bạn vẫn xem: tra cứu số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau nhỏ tuổi hơn 2000

 Không triển khai phép tính, hãy đối chiếu giá trị của M với N

(M × 88 = 88 × 1090)

((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090 ) ×256)

Câu 6.

Bạn đang xem: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nhỏ hơn 2000

 Hãy viết thêm tứ số phù hợp vào khu vực chấm trong dãy số sau và giải thích cách tìm các số kia :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Câu 7. Hà có tác dụng được 16 bông hoa, Hằng có tác dụng được 19 bông hoa, Lan có tác dụng được số bông hoa nhiều hơn thế mức trung bình của tất cả 3 bạn là 5 bông hoa. Hỏi cả bố bạn làm cho được từng nào bông hoa?

Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

- Chữ số 3 có giá trị 3000 thì chữ số 3 đó yêu cầu thuộc sản phẩm nghìn.

- tra cứu số nhỏ nhất bao gồm 6 chữ số không giống nhau rồi tìm sản phẩm của chữ số 3, từ đó khẳng định được giá trị của chữ số đó.

Cách giải:

a) trong các số đã cho, số chứa chữ số vật dụng 3 nhưng giá trị của số 3 là 3000 là 53 724.

lựa chọn C.

b) Số nhỏ dại nhất gồm 6 chữ số khác biệt là 102 345.

trong số 102 345, chữ số 3 thuộc hàng trăm ngàn nên có mức giá trị là 300.

chọn B.

Câu 2.

Phương pháp:

- Tháng 2 năm thường bao gồm 28 ngày, tháng nhì của năm nhuận có 29 ngày.

- Năm nhuận là các năm phân tách hết đến 4. Liệt kê các năm nhuận bước đầu từ năm 1980 đến hết năm 2020 rồi đếm thời gian nhuận.

Cách giải:

a) Tháng hai của năm nhuận gồm 29 ngày.

lựa chọn B.

b) Bắt đầu từ thời điểm năm 1980 đến khi xong năm 2020 có những năm nhuận là:

 1980 ; 1984; 1988; 1992; 1996; 2000; 2004; 2008; 2012; 2016; 2020

Vậy bắt đầu từ năm 1980 đến khi kết thúc năm 2020 có 11 năm nhuận.

chọn D

Câu 3.

Phương pháp:

Muốn kiếm tìm số vừa đủ cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó, rồi phân chia tổng đó đến số các số hạng.

Cách giải:

a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau là 9876.

Số bé dại nhất gồm 3 chữ số là 100.

Trung bình cộng của số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau với số nhỏ tuổi nhất bao gồm 3 chữ số là :

(9876 + 100) : 2 = 4988

Chọn B. 

b) Số bé bỏng nhất tất cả 6 chữ số khác nhau là 102 345.

Trung bình cộng của số bé bỏng nhất có 6 chữ số khác biệt với số lớn nhất có 4 chữ số là :

(102 345 + 9999) : 2 = 56 172

lựa chọn B. 

Phương pháp:

Tính giá bán trị những biểu thức rồi so sánh với đề bài để xác minh tính trắng đen của các khẳng định đã cho.

Cách giải:

a) Số lẻ bé dại nhất bao gồm 5 chữ số là 10 001.

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

tổng thể lẻ nhỏ dại nhất tất cả 5 chữ số cùng với số lớn nhất có 4 chữ số là:

10 001 + 9999 = 20 000

b) Số lớn số 1 có 5 chữ số không giống nhau là 98 765.

Số nhỏ bé nhất tất cả 5 chữ số khác nhau là 10 234.

Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số không giống nhau với số bé nhất gồm 5 chữ số khác nhau là:

98 765 + 10 234 = 108 999 

c) Số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau đều là số lẻ là 9753.

Số bé nhất gồm 4 chữ số khác nhau đều là số chẵn là 2046.

Hiệu của số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau đều lẻ cùng với số nhỏ xíu nhất gồm 4 chữ sô khác biệt đều là số chẵn là: 9753 - 2046 = 7707

d) Số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số là 99 998.

Số lớn nhất có 4 chữ số là 9999.

Hiệu của số chẵn lớn nhất có 5 chữ số cùng với số lớn nhất có 4 chữ số là :

99 998 - 9999 = 89 999.

Vậy hiệu quả lần lượt là:

a) Đ b) S c) Đ d) S

Câu 5. 

Phương pháp:

Tìm quý hiếm của M cùng N rồi sánh hiệu quả với nhau 

Cách giải:

+) (M × 88 = 88 × 1090)

(M = 1090) (tích đều nhau cùng giảm 88 lần).

+) ((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090) ×256)

((N + 1090) = 984 + 1090) (tích bằng nhau cùng sút 256 lần )

(N = 984) (2 tổng bằng nhau cùng sút 1090)

Vì (1090 > 984) đề xuất (M > N.)

Câu 6.  

Phương pháp:

Dựa vào những số sẽ biết nhằm tìm quy luật pháp của dãy số đã cho, từ đó tìm các số còn lại.

Cách giải:

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Nhận xét :

(1 + 2 = 3;) ; (2 + 3 = 5;) ; (3 + 5 = 8)

Kể trường đoản cú số hạng thiết bị 3 trở đi, từng số đứng sau bằng tổng nhì số gần cạnh trước nó.

Bốn số tiếp theo là :

(5 + 8 = 13;) (8 + 13 = 21;) 

(13 + 21 = 34;) (21 + 34 = 55)

Dãy số viết không thiếu là :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55.

Câu 7.

Phương pháp:

- Vẽ sơ đồ bộc lộ số hoa lá mỗi các bạn làm được. 

- Quan giáp sơ đồ gia dụng ta thấy (2) lần vừa đủ số bông hoa làm được của (3) chúng ta bằng số cành hoa của Hà cùng Hằng cộng thêm (5) bông. Từ đó tìm kiếm được trung bình số cành hoa làm được của (3) bạn.

- search số hoa lá cả (3) bạn làm được ta lấy trung bình số hoa lá làm được của (3) bạn nhân với (3).

Xem thêm: “ Well Noted With Thanks Nghĩa Là Gì ? Well Noted Nghĩa Là Gì

Cách giải:

Theo đề bài xích ta gồm sơ đồ:


*

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy (2) lần trung bình số bông hoa làm được của (3) chúng ta bằng số hoa lá của Hà với Hằng thêm vào đó (5) bông.