toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến tam giác ABC tất cả A(1;0;0), B(0;0;1) và C(2;1;1). Tìm kiếm tổng tọa độ trực trung tâm H của tam giác ABC.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ trực tâm trong oxyz

A. 1

B. 2

C. 0

D. không có điểm H


*

Đáp án A

- Cách 1: Giả sử H(x;y;z) là trực trọng tâm của tam giác ABC, ta có đk sau:


Trong không gian Oxyz, đến A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;1). Trực tâm của tam giác ABC tất cả tọa độ là

A. 4 9 ; 2 9 ; 4 9

B. (2;1;2)

C. (4;2;4)

D. 2 9 ; 1 9 ; 2 9


Trong không gian có hệ tọa độ Oxyz, cho cha điểm A(0;1;2), B(0;-2;0), C(-1;0;1). Mặt phẳng (P) đi qua A, trực trung tâm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. 4x + 2y - z + 4 = 0

B. 4x + 2y + z - 4 = 0

C. 4x - 2y - z + 4 = 0

D. 4x - 2y + z + 4 = 0


Trong không khí có hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;1;2), B(0;-2;0), C(-2;0;1). Mặt phẳng (P) đi qua A, trực trọng điểm H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

A.  4 x + 2 y − z + 4 = 0.

B.  4 x + 2 y + z − 4 = 0.

C.  4 x − 2 y − z + 4 = 0.

D.  4 x − 2 y + z + 4 = 0.


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại tam giác A B C c ó A ( 1 ; − 2 ; 3 ) , B ( − 1 ; 0 ; 2 ) v à G ( 1 ; − 3 ; 2 ) là giữa trung tâm tam giác ABC. Search tọa độ điểm C

A. C ( 3 ; − 7 ; 1 )

B. C ( 2 ; − 4 ; − 1 )

C. C ( 1 ; − 1 ; − 3 )

D. C ( 3 ; 2 ; 1 )


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại tam giác ABC bao gồm A(1;-2;3); B(-1;0;2) và G(1;-3;2) là giữa trung tâm tam giác ABC. Tra cứu tọa độ điểm C.

A. C(3;2;1)

B. C(2;-4;-1)

C. C(1;-1;-3)

D. C(3;-7;1)


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang đến điểm H(1;2;-3). Tìm kiếm phương trình khía cạnh phẳng α  cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại 3 điểm A, B, C làm sao để cho H là trực trọng tâm tam giác ABC.

A. α : x+2y-3z-14=0

B. α : x+2y-3z+4=0

C. α : 6x+3y-2z-18=0

D. α : 6x+3y-2z+8=0


Trong không khí với hệ tọa độ O x y z , mang lại tam giác ABC có đỉnh C - 2 ; 2 ; 2 và trung tâm G - 1 ; 2 ; 2 . Tìm kiếm tọa độ những đỉnh A, B của tam giác ABC, biết A thuộc mặt phẳng (Oxy) và điểm B thuộc trục cao.

A. A(-1;-1;0), B(0;0;4)

B. A(-1;1;0), B(0;0;4)

C. A(-1;0;1), B(0;0;4)

D. A(-4;4;0), B(0;0;1)


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, đến tam giác ABC với A(-2;4;1), B(1;1;-6), C(0;-2;3). Search tọa độ giữa trung tâm G của tam giác ABC

A. G - 1 3 ; 1 ; - 2 3

B.  G - 1 ; 3 ; - 2

C.  G 1 3 ; - 1 ; 2 3

D.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Văn Có Đáp Án Năm Học 2020, Tuyển Tập Đề Thi Học Kì 2 Lớp 7 Môn Văn

  G - 1 2 ; 5 2 ; - 5 2


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang lại 3 điểm A(a;0;0), B(1;b;0), C(1;0;c), cùng với a,b,c là các số thực biến đổi sao mang đến H(3;2;1) là trực tâm của tam giác ABC. Tính S=a+b+c.