A. Cách thức giải biện pháp tìm chu kì của hàm số lượng giác

- Hàm số y= f(x) xác minh trên tập vừa lòng D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu có số T ≠ 0 sao để cho với phần nhiều x ∈ D ta có x+T ∈ D;x-T ∈ D cùng f(x+T)=f(x).

Bạn đang xem: Tính tuần hoàn của hàm số lượng giác lớp 11

Nếu tất cả số T dương nhỏ dại nhất vừa lòng các điều kiện trên thì hàm số này được goi là một trong hàm số tuần hoàn với chu kì T.

- giải pháp tìm chu kì của hàm con số giác ( nếu gồm ):

+ y = sinx tuần hoàn với chu kì T = 2π

+ y = cosx tuần hoàn với chu kì T = 2π

+ y = tanx tuần trả với chu kì T = 2

+ y = cotx tuần trả với chu kì T = 2

+ Hàm số y = k.sin(ax+b) gồm chu kì là T= 2π/|a|

+ Hàm số y= k.cos(ax+ b) bao gồm chu kì là T= 2π/|a|

+ Hàm số y= k.tan( ax+ b) bao gồm chu kì là T= π/|a|

+ Hàm số y= k.cot (ax+ b ) gồm chu kì là: T= π/|a|

+ Hàm số y= f(x) gồm chu kì T1; hàm số T2 bao gồm chu kì T2 thì chu kì của hàm số y= a.f(x)+ b.g(x) là T = bội chung nhỏ nhất của T1 với T2

B. Ví dụ


Ví dụ 1:

Tìm chu kỳ hàm số:

*

Giải:

*

Ví dụ 2:

 Tìm chu kỳ luân hồi hàm số f(x) = tan(-6x + 5) + 1 

Giải:

*

Ví dụ 3: Xét tính tuần hoàn với tìm chu kì cơ sở của hàm số y = sin2x

Hướng dẫn giải:

*

Ví dụ 4:

Tìm chu kỳ luân hồi hàm số f(x) = sin2x + cos3x .

Giải:

*

Ví dụ 5: Trong những hàm số sau đây, hàm số làm sao là hàm số tuần hoàn?

A. Y= sin x

B. Y = x+ 1

C. Y=x2 .

D. Y=(x-1)/(x+2) .

Lời giải:

Chọn A

Tập xác minh của hàm số: D= R

Với gần như x ∈ D , k ∈ Z ta tất cả x-2kπ ∈ D cùng x+2kπ ∈ D , sin(x+2kπ)=sinx .

Vậy y=sinx là hàm số tuần hoàn.

Ví dụ 6: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số tuần hoàn?

A. Y= sinx- x

B. Y= cosx

C. Y= x.sin x

D.y=(x2+1)/x

Lời giải:

Chọn B

Tập xác minh của hàm số: D=R .

mọi x ∈ D , k ∈ Z ta gồm x-2kπ ∈ D và x+2kπ ∈ D,cos(x+2kπ)=cosx .

Vậy y= cosx là hàm số tuần hoàn.

C. Bài xích tập vận dụng

Bài 1: Xét tính tuần hoàn và tìm chu kì cơ sở của những hàm số sau:

a) y = cos(-2x +4)

b) y = tan(7x + 5)

Lời giải:

a) Hàm số đã đến làm hàm tuần hoàn với chu kì T = 2π/2 = π

b) Hàm số đã mang đến làm hàm tuần trả với chu kì T =π /7.

Bài 2: Xét tính tuần hoàn cùng tìm chu kì đại lý của hàm số sau: y = sinx + sin3x

Lời giải:

Ta tất cả y = sinx là hàm tuần hoàn với chu kì T = 2 π cùng hàm số y = sin3x là hàm tuần trả với chu kì T = (2 π)/3. Vậy hàm số đã chỉ ra rằng hàm tuần trả với chu kì T = 2 π .

Xem thêm: Bao Nhiêu Thí Sinh Trượt Tốt Nghiệp 2019 Sẽ Tăng Lên? Cả Nước Có Hơn 3

Bài 3: Chu kỳ của hàm số y= cosx là:

A. 2kπ

B. 2π/3

C. π

D. 2π

Lời giải:

Chọn D

Tập khẳng định của hàm số: D= R

Với những x ∈ D;k ∈ Z, ta có x-2kπ ∈ D và x+2kπ ∈ D thỏa mãn: cos⁡(x+k2π)=cosx

Vậy y= cosx là hàm số tuần trả với chu kì (ứng cùng với k= 1) là số dương bé dại nhất vừa lòng cos⁡(x+k2π)=cosx

Bài 4: Chu kỳ của hàm số y= tanx là:

A.2π

B.π/4

C.kπ,k ∈ Z

D.π

Lời giải:

Chọn D

Tập xác minh của hàm số:D= Rπ/2+kπ,k ∈ Z

Với đều x ∈ D;k ∈ Z ta tất cả x-kπ ∈ D;x+kπ ∈ D với tan (x+kπ)=tanx

Vậy là hàm số tuần hoàn với chu kì π (ứng với k= 1) là số dương nhỏ tuổi nhất thỏa mãn tan (x+kπ)=tanx

Bài 5: Xét tính tuần hoàn và tìm chu kì cơ sở của các hàm số sau: y = cosx + 2sin5x

Lời giải:

Làm giống như bài 2 và sử dụng để ý phần tính tuần hoàn với chu kì, ta có hàm số đã chỉ ra rằng hàm tuần trả với chu kì T = 2 π .