(eginarrayl;;3x - 6y = 3.x - 3.2y \= 3left( x - 2y ight).\endarray)


LG b

(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để mở ra nhân tử chung.

Bạn đang xem: Toán 8 trang 19

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y\ = dfrac25x^2 + 5x.x^2 + x^2y\ = x^2left( dfrac25 + 5x + y ight).\endarray)


LG c

(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2);

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl;14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2 \= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy\= 7xyleft( 2x - 3y + 4xy ight).\endarray)


LG d

(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1));

Phương pháp giải:

- Phân tích những hạng tử để mở ra nhân tử chung.

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;dfrac25xleft( y - 1 ight) - dfrac25yleft( y - 1 ight) \=;dfrac25left( y - 1 ight).x - dfrac25left( y - 1 ight).y \= dfrac25left( y - 1 ight)left( x - y ight).\endarray)


LG e

(10x(x - y) - 8y(y - x)).

Phương pháp giải:

- Phân tích các hạng tử để mở ra nhân tử chung.

Xem thêm: Topic Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Chuyến Du Lịch Nha Trang ❤️️

- Sử dụng: (y-x=-(x-y))

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl;10xleft( x - y ight) - 8yleft( y - x ight) \= 10xleft( x - y ight) - 8yleft< - left( x - y ight) ight>\= 10xleft( x - y ight) + 8yleft( x - y ight)\ = 2left( x - y ight)left( 5x + 4y ight).endarray)

pragamisiones.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp pragamisiones.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện pragamisiones.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.