*

*

Bài 7. Chuyển đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 68 trang 16 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Khử chủng loại của mỗi biểu thức mang căn với rút gọn gàng (nếu được):

*

Lời giải:

*

Bài 69 trang 16 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Trục căn thức ở chủng loại và rút gọn gàng (nếu được):

*

Lời giải:

*

Bài 70 trang 16 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn những biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 71 trang 16 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Chứng minh đẳng thức:

*

Lời giải:

*

Vế trái bởi vế phải bắt buộc đẳng thức được bệnh minh.

Bạn đang xem: Giải bài tập toán 9 bài 7

Bài 72 trang 17 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Xác định cực hiếm biểu thức sau theo cách thích hợp:

*

Lời giải:

*

Bài 73 trang 17 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

So sánh (không sử dụng bảng số hay máy vi tính bỏ túi):

*

Lời giải:

*

Bài 74 trang 17 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn:

*

Lời giải:

*

Bài 75 trang 17 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Rút gọn các biểu thức:

*

Lời giải:

*

Bài 76 trang 17 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Trục căn thức nghỉ ngơi mẫu:

*

Lời giải:

*

Bài 77 trang 17 Sách bài tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm x, biết:

*

Lời giải:

*

Bài 78 trang 17 Sách bài bác tập Toán 9 Tập 1: 

Tìm tập hợp các giá trị x thỏa mãn nhu cầu điều kiện sau và trình diễn tập hợp kia trên trục số:

*

Lời giải:

a. Điều kiện: x - 2 ≥ 0 ⇔ x ≥ 2

Ta có: √(x - 2) ≥ √3 ⇔ x - 2 ≥ 3 ⇔ x ≥ 5

Giá trị x ≥ 5 thỏa mãn nhu cầu điều kiện.

*

b. Điều kiện: 3 - 2x ≥ 0 ⇔ 3 ≥ 2x ⇔ x ≤ 1,5

Ta có: √(3 - 2x) ≤ √5 ⇔ 3 - 2x ≤ 5 ⇔ -2x ≤ 2 ⇔ x ≥ -1

Kết phù hợp với điều khiếu nại ta có: -1 ≤ x ≤ 1,5

*

Bài 79 trang 17 Sách bài xích tập Toán 9 Tập 1: 

Cho những số x và y bao gồm dạng: x = a1√2 + b1 và y = a2√2 + b2, trong đó a1, a2, b1, b2 là các số hữu tỉ. Bệnh minh:

a. X + y và x.y cũng đều có dạng a√2 + b với a với b là các số hữu tỉ

b. X/y với y ≠ 0 cũng có dạng a√2 + b với a với b là những số hữu tỉ.

Lời giải:

a. Ta có: x + y = (a1√2 + b1) + (a2√2 + b2) = (a1 + a2)√2 + (b1+ b2)

Vì a1, a2, b1, b2 là các số hữu tỉ yêu cầu a1 + a2, b1 + b2 cũng là số hữu tỉ.

Xem thêm: Lối Sống Không Lành Mạnh - Những Bệnh Liên Quan Đến Ở Trẻ

Lại có: xy = (a1√2 + b1)(a2√2 + b2) = 2a1a2 + a1b2√2 + a2b1√2 + b1b2

= (a1b2 + a2b1)√2 + (2a1a2 + b1b2)

Vì a1, a2, b1, b2 là các số hữu tỉ phải a1b2 + a2b1, a1a2 + b1b2 cũng là những số hữu tỉ.