Một xe download chỉ rất có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu hóa học lên xe pháo đó các loại bao gạo 75kg thì xe chở được bao nhiêu bao?


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


- tìm kiếm tổng số gạo xe đó chở được.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 bài luyện tập trang 21

- Tính số bao gạo một số loại 75kg xe cộ chở được = toàn bô gạo xe đó chở được : 75.


Lời giải đưa ra tiết

Tóm tắt

50 kg: 300 bao

75 kg: ... Bao?

Giải

Xe mua đó chở được số ki-lô-gam gạo là:

(50 imes 300 = 15 000, (kg))

Nếu chất lên xe cộ đó nhiều loại bao gạo 75 kilogam thì xe cộ chở được rất nhiều nhất số bao gạo là:

(15 000 : 75 = 200) (bao)

Đáp số: 200 bao.

Xem thêm: Quá Trình Lịch Sử Tự Nhiên Của Sự Phát Triển Các Hình Thái Kinh Tế Xã Hội

pragamisiones.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
*
*
*

*
*

sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp pragamisiones.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện pragamisiones.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép pragamisiones.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để cảm nhận các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.