Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hiđrocacbon nào sau đây có khả năng làm mất màu brom trong dung dịch

A. toluen

B. stiren

C. hexan

D. benzen


*


Trong số các chất sau đây: toluen, benzen, etilen, metanal, phenol, ancol anlylic, axit fomic, stiren, o-xilen, xiclobutan, vinylaxetat. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch nước brom?

A.

Bạn đang xem: Toluen có làm mất màu dung dịch brom không

10

B. 9

C. 11

D. 8


Trong số các chất sau đây: toluen, isopren, benzen, propilen, propanal, phenol, ancol anlylic, axit acrylic, stiren, o-xilen, đimetylaxetilen. Có bao nhiêu chất làm mất màu dung dịch nước brom?

A. 8

A. 8

C. 9

D. 6


Cho dãy các chất: cumen, stiren, isopren, hexan, axetilen, benzen. Số chất trong dãy làm mất màu dung dịch brom là

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3


Cho các phát biểu sau:

(1) Benzen có thể tác dụng với brom ở điều kiện thích hợp

(2) Benzen không làm mất màu dung dịch kali pemanganat

(3) Toluen làm mất màu dung dịch kali pemanganat ở điều kiện thường

(4) Các ankylbenzen không làm mất màu dung dịch brom ở điều kiện thường nhưng làm mất màu dung dịch brom khi đun nóng

(5) Stiren là chất rắn không màu, không tan trong nước

Số phát biểu đúng là

A.3

B.4

C.5

D. 2


Trong các chất sau: eten, axetilen, benzen, toluen, axetanđehit, phenol, axit acrylic, vinylaxetilen, isopren. Có bao nhiêu hiđrocacbon có thể làm mất màu dung dịch brom ?

A. 7

B. 5

C. 4

D. 6


Trong các chất sau: eten, axetilen, benzen, toluen, axetanđehit, phenol, axit acrylic, vinylaxetilen, isopren. Có bao nhiêu hiđrocacbon có thể làm mất màu dung dịch brom

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4


Cho các chất: anilin; phenol; axetanđehit; stiren; toluen; axit metacrylic; vinyl axetat; isopren; benzen; ancol isoamylic; isopentan; axeton. Số chất có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 7.

B. 6.

C. 5.

D. 8.


Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 4

B. 3.

C. 5

D.

Xem thêm: Nội Dung Chính Sách Mới Của Tổng Thống Mĩ Ru-Dơ-Ven, Chính Sách Mới Của Tổng Thống Mĩ Ru

2.


Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là