tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong các phương trình sau, phương trình nào vô nghiệm?

A.

Bạn đang xem: Trong các phương trình sau phương trình nào vô nghiệm

tan x = 99

B. Cos 2 x - π 2 = 2 π 3

C.cot 2018x = 2017

D. Sin 2 x = - 3 4Trong các phương trình sau: cos x = 5 - 3 (1); sin x = 1 - 2 (2); sin x + cos x = 2 (3), phương trình làm sao vô nghiệm?

A. (2).

B. (1).

C. (3).

D. (1) với (2).


*

Chọn C

Ta có: 

*
nên (1) và (2) bao gồm nghiệm.

Cách 1:

Xét: 

*
*
nên (3) vô nghiệm.

Cách 2:

Điều kiện tất cả nghiệm của phương trình: sin x + cos x = 2 là:

*

(vô lý) đề nghị (3) vô nghiệm.

Cách 3:

Vì 

*
*

nên (3) vô nghiệm.


Trong những phương trình sau: cos x = 5 - 3  (1); sin x = 1 - 2  (2); sin x + cos x = 2  (3), phương trình nào vô nghiệm?

A. (2)

B. (1)

C. (3)

D. (1) và (2)


Trong những khoảng sau, m thuộc khoảng nào để phương trình sin^2 x-(2m+1) sin x.cos x + 2m cos^2 x = 0 gồm nghiệm thuộc khoảng chừng (π/4 ; π/3)?


(sin^2x-2m.sinx.cosx-sinx.cosx+2mcos^2x=0)

(Leftrightarrow sinxleft(sinx-cosx ight)-2mcosxleft(sinx-cosx ight)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx-cosx ight)left(sinx-2m.cosx ight)=0)

(Rightarrowleft<eginmatrixsinx=cosx\sinx=2m.cosxendmatrix ight.)

(Rightarrowleft<eginmatrixtanx=1\tanx=2mendmatrix ight.)

Do (tanx=1) ko có nghiệm đã mang lại nên (tanx=2m) phải có nghiệm trên khoảng đã cho

(Rightarrow tanleft(dfracpi4 ight)

(Rightarrow1

(Rightarrow minleft(dfrac12;dfracsqrt32 ight)) (hoặc có thể 1 đáp án là tập bé của tập này cũng được)


Đúng 0
bình luận (0)

Số nghiệm của phương trình sin x . Sin 2 x + 2 . Sin x . Cos 2 x + sin x + cos x sin x + cos x = 3 . Cos 2 x  trong khoảng - π , π  là:

A. 2

B. 4

C.

Xem thêm: Chân Trọng Hay Trân Trọng - Nên Dùng Mới Đúng Ngữ Pháp Chính Tả

 3

D. 5


Lớp 11 Toán
1
0
Gửi bỏ
Đúng 0

comment (0)

1 trong những phương trình sau, phương trình làm sao vô nghiệm:A. X2 – 2x + 2 = 0 B. X2 – 2x + 1 = 0C. X2 – 2x = 0 D. 2x – 10 = 2x – 10

2 Phương trình như thế nào sau đây có 1 nghiệm :A. X2 – 3 x = 0 B. 2x + 1 =1 +2xC. X ( x – 1 ) = 0 D. (x + 2)(x2 + 1) = 0 


Lớp 8 Toán
1
0
gửi Hủy

Câu 1 : A

Câu 2 : D


Đúng 1

comment (0)

Tìm nghiệm của các phương trình sau trong khoảng đã cho

a) sin2x = -(frac12) với 0(fracsqrt32) với -π
Lớp 11 Toán bài xích 2: Phương trình lượng giác cơ phiên bản
0
0
Gửi diệt
xd)+5+2x

câu 27 trong bất phương trình sau, bất phương trình như thế nào vô nghiệm :

a) 8+xx

d) 5+2x
Lớp 8 Toán Ôn tập cuối năm phần số học
3
0
gửi Hủy

Đề gồm lỗi gì không em ơiii


Đúng 1
bình luận (2)

x trực thuộc N hay Z hay R


Đúng 0
bình luận (0)

câu 27 trong bất phương trình sau, bất phương trình như thế nào vô nghiệm :

a) 8+xx

d) 5+2x Đúng 0
1
Đúng 0
1
Đúng 0
1
Đúng 0