Bài viết phía dẫn giải pháp học và phương pháp giải bài tập của phần reading về chủ thể một ngày trong cuộc sống thường ngày của..., một công ty điểm rất đáng để quan vai trung phong trong lịch trình tiếng Anh 10. Hãy thuộc điểm qua những từ vựng, cấu tạo cần nhớ với tham khảo gợi ý giải bài bác tập dưới đây.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


*

I. Từ bỏ vựng

Timetable(n) <"taimtəbl>=schedule(n) <"∫edju:l; "skedʒul>: thời gian biểu, thời khóa biểu . Weekly(n) <"wi:kli>: hằng tuầnCivic education(n) <"sivik edju:"kei∫n>: giáo dục đào tạo công dân Technology(n) : technology họcInformation technology(n) < infə"mei∫n tek"nɔlədʒi > : technology thông tin.Informatics(n) <,infə:"mætiks>: tin họcLesson(n) <"lesn> : bài họcClass(n) : giờ học, buổi học

II. Kết cấu cần giữ ý

III. Giải đáp giải bài xích tập

Task 1: quan lại is a tenth-grade student. He goes lớn school every morning. Below is his weekly timetable. Ask and answer questions with a partner using the information from the timetable.

Bạn đang xem: Unit 1 lớp 10: a day in the life of

(Quan là học sinh lớp 10. Anh ấy đi học mỗi buổi sáng. Dưới đó là thời khóa biếu sản phẩm tuần của anh. Hỏi và trả lời các câu hói với một các bạn cùng học tập , sử dựng tin tức ở thời khóa biểu.) gợi ý hội thoại:

A : What time does he have Civic Education lesson on Monday?B : (He has Civic Education) at 7 : 15.A : What lesson does he have next?B : (He has) Information Technology.A : What day does he have Literature?B : (He has Literature) on Tuesday. Wednesday & Saturday.A : How many periods a week does he have?B : (He has) three periods.A : What class does he have the first period on Thursday ?B : (He has) English lesson.A : How many English periods a week does he have ?B : (He has) three periods.A : Docs he have double or single periods?B : (He has) only single periods.A: Oh! You mean he has only a single period of English at a timeB : Yes. But for Maths, he has two double periods and a single once a week A: He has many periods of MathsB : Yes, because it’s the class for best students in Maths.A : I sec.

Task 2: Describe Quan"s activities, using the pictures below. (Mô tả rất nhiều sinh hoạt cùa Quan, dùng những hình bên dưới.)

Quan gets up at 2 : 00 p.m., và at 2 : 13, he studies or reads books. At 4 : 00, he watches TV. Then at 5 p.m.. He cycles to the stadium và plays football with his friends at 5 : 15. At 6 : 30, he cycles home. At 6 : 45, he takes a shower, & he has dinner with his family at 7: 00 At 8 : 00, he does his exercises.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Đặt Tp-Link Wr841N Làm Repeater Thu Phát Sóng, Cấu Hình Router Tp

Task 3: Tell your classmates about your daily routine. (Kể cho các bạn cùng lớp về công việc thường có tác dụng hằng. Ngày của em.)

I usually get up at 5 : 30. After a ten-minute morning exercise, I take a bath. Then I have a look at my exercises and learn all my lessons for the day again. At 6 o’clock, I have breakfast. Then I leave home for school on my bike at 6 : 30.I have five classes every morning, except for Saturday. I have only four. I have classes from 7 untill 11: 20 a.m. And usually have lunch at 12. Alter lunch. I usually take a short nap (giấc ngủ trưa), about twenty minutes. In the afternoon. I study all my lessons and do exercises or homework given in the morning classes. After dinner, I usually watch TV untill 7 : 30- Then I study and do extra exercises. I usually go to bed at 10: 30.