Câu vấn đáp được tuyệt đối chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi những chuyên gia, giáo viên bậc nhất của bọn chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết phương trình điện li của na2so4


*

Câu 1: Phương trình điện li:

a.

$HNO_3 o H^ + + NO_3^ -$

$Ba(OH)_2 o Ba^2 + + 2OH^ - $

$H_2SO_4 o 2H^ + + SO_4^2 - $

$BaCl_2 o Ba^2 + + 2Cl^ - $

$NaHCO_3 o Na^ + + HCO_3^ - $

b.

$Cu,SO_4 o Cu^2 + + SO_4^2 - $

$Na_2SO_4 o 2Na^ + + SO_4^2 - $

$Fe_2(SO_4)_3 o 2Fe^3 + + 3SO_4^2 - $

$NaHPO_4 o Na^ + + HPO_4^ - $

$H_3PO_4overset leftrightarrows H^ + + H_2PO_4^ - $

Câu 2:

a. $ 2HNO_3 + CaCO_3 o Ca(NO_3)_2 + CO_2 + H_2O $

$2H^ + + CaCO_3 o Ca^2 + + CO_2 + H_2O $

c. $HCl + NaOH o NaCl + H_2O $

$H^ + + OH^ - o H_2O $

e. $NaOH + Al(OH)_3 o Na,AlO_2 + 2H_2O $

$OH^ - + Al(OH)_3 o AlO_2^ - + 2H_2O $

g. $FeS + 2HCl o FeCl_2 + H_2S $

$FeS + 2H^ + o Fe^2 + + H_2S $

i. $NaHCO_3 + HCl o NaCl + CO_2 + H_2O $

$HCO_3^ - + H^ + o CO_2 + H_2O $

Câu 3:

a. $NH_4NO_3,,,(NH_4)_2CO_3,,,Na_2SO_4,,,NaCl$

Thêm dung dịch $Ba(OH)_2$ vào các dung dịch trên:

$NH_4NO_3$: tất cả khí bay ra.

$(NH_4)_2CO_3$: bao gồm khí thoát ra và xuất hiện thêm kết tủa trắng.

$Na_2SO_4$: xuất hiện kết tủa trắng.

$NaCl$: Không hiện tượng.

Phương trình hóa học:

$2NH_4NO_3 + Ba(OH)_2 o Ba(NO_3)_2 + 2NH_3 uparrow + H_2O $

$ (NH_4)_2CO_3 + Ba(OH)_2 o BaCO_3 downarrow + 2NH_3 uparrow + 2H_2O $

$Na_2SO_4 + Ba(OH)_2 o BaSO_4 downarrow + 2NaOH $

b. Em làm tương tự như với thuốc test là: quỳ tím, Ba(OH)2 cùng AgNO3.

c. Dùng quỳ tím ta được:

Quỳ đưa đỏ: $H_2SO_4$

Quỳ đưa xanh: $NaOH$

Quỳ không gửi màu: $BaCl_2, Na_2SO_4, NaNO_3.$ (Nhóm 1)

Thêm $H_2SO_4$ vào các chất trong team 1:

Kết tủa trắng: $BaCl_2$.

Không hiện nay tượng: $Na_2SO_4$ với $NaNO_3$. (Nhóm 2)

Thêm $BaCl_2$ vào những chất trong đội 2:

Kết tủa trắng: $Na_2SO_4$.

Không hiện tại tượng: $NaNO_34.

Xem thêm: Website Trường Lê Thánh Tôn, Website Trường Thcs Lê Thánh Tôn

PTHH: Em trường đoản cú viết nhé.

Câu 4:

a.$BaCl_2 + Na_2CO_3 o BaCO_3 + 2NaCl $

b.$ NH_4Cl + NaOH o NH_3 + NaCl + H_2O $

c.$Na_2S + 2HCl o 2NaCl + H_2S $

d.$ FeCl_3 + 3NaOH o Fe(OH)_3 + 3NaCl $

e. $ AgNO_3 + HCl o AgCl + HNO_3 $

f. $HCl + NaHCO_3 o NaCl + CO_2 + H_2O$

Câu 5:

$Pb(NO_3)_2 + 2NaCl o PbCl_2 + 2NaNO_3 $

$FeCl_3 + NaOH o Fe(OH)_3 + 3NaCl $

$BaCl_2 + Na_2SO_4 o Ba,SO_4 + 2NaCl $

$2HCl + Na_2CO_3 o 2NaCl + CO_2 + H_2O $

$NH_4NO_3 + NaOH o NaNO_3 + NH_3 + H_2O $

Câu 6:

$egingathered H_2SO_4 o 2H^ + + SO_4^2 - hfill \ ,,,,0,1,,,,, o ,,,,0,2,,,,,,,,,0,1 hfill \ BaCl_2 o Ba^2 + + 2Cl^ - hfill \ 0,2,,,,,,,, o ,,,,,,0,2,,,,,,,,0,4 hfill \ Ca(OH)_2 o Ca^2 + + 2OH^ - hfill \ 0,1,,,,,,,,,,,,,,,,,, o 0,1,,,,,,,,,,,,,0,2 hfill \ endgathered $

Câu 7:

$egingathered a.n_NaOH = 0,5,,mol \ o C_M,,NaOH = frac0,50,5 = 1M hfill \ NaOH o Na^ + + OH^ - hfill \ 0,1 o ,,,,,,,,,0,1,,,,,,,,,,0,1 hfill \ o = = 0,1M \ b.,,n_HCl = n_NaOH = 0,5,,mol hfill \ o V_HCl = frac0,52 = 0,25,,l = 250,,ml hfill \ endgathered $