tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Vùng có hệ số sử dụng khu đất canh tác cao nhất nước ta là

A. Đồng bởi sông Cửu Long.

Bạn đang xem: Vùng có hệ số sử dụng đất canh tác cao nhất nước ta là

B. Đông nam Bộ.

C. Bắc Trung Bộ.

D. Đồng bằng sông Hồng.


*

Chọn đáp án D

Đồng bởi sông Hồng có lịch sử vẻ vang khai thác thọ đời, nhân dân có kinh nghiệm thâm canh tăng vụ nên đấy là vùng có thông số sử dụng đất cao nhất cả nước.Cho bảng số liệu:

SẢN LƯỢNG LÚA CẢ NĂM PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA, NĂM 2010

(Đơn vị: ngàn tấn)

Các vùng

Sản lượng lúa

Cả nước

35.832,9

Đồng băng sông Hồng

6.183,5

Trung du miền núi Bắc Bộ

3.079,5

Bắc Trung Bộ

3.170,3

Duyên hải nam Trung Bộ

1.758,9

Tây Nguyên

717,3

Đông nam Bộ

1.624,9

Đồng bằng sông cửu Long

19.298,5

Biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cơ cấu sản lượng lúa cả năm phân theo những vùng ở vn là

A. Biểu trang bị cột

B. Biểu đồ tròn

C. Biểu đồ vật cột chồng

D. Biểu vật miền


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ THÀNH THỊ PHÂN THEO VÙNG Ở NƯỚC TA NĂM 2010 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: nghìn người)

Vùng

Năm 2010

Năm 2015

Đồng bằng sông Hồng

5448,3

6432,0

Trung du và miền núi Bắc Bộ

2444,9

2905,0

Bắc Trung Bộ

1705,7

2155,8

Duyên hải nam giới Trung Bộ

3054,1

3422,8

Tây Nguyên

1487,2

1627,2

Đông nam Bộ

8298,6

10131,6

Đồng bởi sông cửu Long

4077,1

4393,1

Tổng số

26515,9

31067,5

Để biểu hiện cơ cấu dân số thành thị phân theo vùng ở vn năm 2010 và năm 2015, biểu vật dụng nào tiếp sau đây thích đúng theo nhất?

A. Biểu vật dụng đường. 

B. Biểu đồ cột ghép. 

C. Biểu trang bị tròn. 

D. Biểu đồ miền.


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

DÂN SỐ TRUNG BÌNH PHÂN THEO VÙNG NƯỚC TA NĂM 2000 VÀ NĂM 2015

(Đơn vị: nghìn người)

Vùng

Năm 2000

Năm 2015

Trung du với miền núi Bắc Bộ

11220,8

13050,2

Đồng bằng sông Hồng

17039,2

19700,9

Bắc Trung Bộ

10101,8

10487,9

Duyên hải phái nam Trung Bộ

6625,4

9182,8

Tây Nguyên

4236,7

5607,9

Đông phái nam Bộ

12066,8

16090,9

Đồng bởi sông Cửu Long

16344,7

17589,2

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm nhận xét nào sau đây đúng về dân số trung bình phân theo vùng của vn năm 2015 so với năm 2000?

A. Trung du với miền núi bắc bộ tăng lờ lững nhất.

 B. Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhiều nhất.

C. Duyên hải phái mạnh Trung bộ tăng nhanh nhất.

D. Tây Nguyên tăng ít nhất.


Lớp 0 Địa lý
1
0

Cho bảng số liệu:

TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓẠ VÀ doanh thu DỊCH VỤ TIÊU DÙNG (THEO GIÁ HIỆN HÀNH) CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐÔNG nam giới BỘ VÀ ĐỒNG BẰNG SỐNG CỬU LONG QUA CÁC NĂM

(Đơn vị: ngàn tỉ đồng)

Năm

2010

2013

2014

2015

Đồng bằng sông Hồng

363,7

585.1

645.3

724.0

Đông nam Bộ

616.1

892.5

979.3

1070,9

Đồng bởi sông Cửu Long

302.6

479.1

545.3

595.7

căn cứ vào bảng số liệu, cho biết thêm nhận xét nào sau đây đúng về tổng mức bán lẻ hàng hóavà doanh thu dịch vụ tiêu dùng của vùng Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam cỗ và Đồngbằng sông Cửu Long tiến trình 2010 - 2015?

A. Tổng mức nhỏ lẻ hàng hóa và lợi nhuận dịch vụ tiêu dùng của Đồng bởi sông Hồng tăng đột biến nhất.

B. Tổng mức kinh doanh nhỏ hàng hóa và lợi nhuận dịch vụ chi tiêu và sử dụng của Đồng bởi sông Cửu Long tăng lờ đờ nhất.

C. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và lợi nhuận dịch vụ tiêu dùng của Đồng bằng sông Hồng tăng cấp tốc nhất.

Xem thêm: Hệ Đào Tạo Chính Quy Tiếng Anh Là Gì,, 1709, Ngọc Diệp, 09/10/2020 15:05:04

D. Tổng mức nhỏ lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ chi tiêu và sử dụng của Đông Nam cỗ tăng nhanh nhất.