toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Cộng hóa trị của những nguyên tố trong thích hợp chất:

  H2O CH4 HCl NH3
Cộng hóa trị H tất cả cộng hóa trị là 1. O có cộng hóa trị là 2 C gồm cộng hóa trị là 4. H có cộng hóa trị là 1 H và Cl đều phải có cộng hóa trị là 1 N có cộng hóa trị là 3. H là cùng hóa trị là 1

*

- trong H2O

+) cộng hóa trị của H là 1

+) cộng hóa trị của O là 2

- trong CH4

+) cộng hóa trị của C là 4

+) cùng hóa trị của O là 1

- trong HCl

+) cộng hóa trị của H là 1

+) cộng hóa trị của Cl là !

- vào NH3 

+) cùng hóa trị của N là 3

+) cộng hóa trị của H là 1


Viết công thức electron công thức cấu trúc của những phân tử sau và xác định cộng hoá trị của các nguyên tố trong những hợp . HCl, N2,NH3,CO2,CH4,C2H6,C2H4,C2H2


Hãy khẳng định hóa trị của mỗi nguyên tố trong những hợp hóa học sau đây:

a) KH, H2S, CH4.

Bạn đang xem: Xác định cộng hóa trị

b) FeO, Ag2O, SiO2.


a)

*

Gọi x là hóa trị của K

Theo nguyên tắc hóa trị ta có

*

Vậy hóa trị của K là I.

*

Gọi x là hóa trị của S

Theo quy tắc hóa trị ta có

*

Vậy hóa trị của S là II

*

Gọi x là hóa trị của C

Theo quy tắc hóa trị ta có

*

Vậy hóa trị của C là IV

b) 

*

Gọi y là hóa trị của Fe

Theo phép tắc hóa trị ta có

*

Vậy hóa trị của fe là II

*

Gọi y là hóa trị của Ag

Theo phép tắc hóa trị ta có

*

Vậy hóa trị của Ag là I

*

Gọi hóa trị của mê mệt là y

Theo quy tắc hóa trị ta có

*

Vậy hóa trị của mê say là IV


3. Hãy xác minh hóa trị của mỗi nguyên tố trong số hợp chất sau đây;

a, HBr, H2S, CH4.

Xem thêm: Vật Lý 7 Bài 27: Thực Hành Đo Cường Độ Dòng Điện Và Hiệu Điện Thế Đối Với Đoạn Mạch Nối Tiếp

b, Fe2O3, CuO, Ag2O.


Hãy viết sơ trang bị tao thành liên kết trong các phân tử và xác minh cộng hóa trị của những nguyên tố : F2 ; CH4 ; N2 ; CO2; H2O; HBr; NH3; H2S; SiO2; SiF4; C2H4; C2H2; Cl2O


Hãy viết sơ thiết bị tạo thành liên kết trong các phân tử và xác định cộng hóa trị của các nguyên tố : F2 ; CH4 ; N2 ; CO2; H2O; HBr; NH3; H2S; SiO2; SiF4; C2H4; C2H2; Cl2O