Hòa tan hết 28,16 gam tất cả hổn hợp rắn X có Mg, Fe3O4 với FeCO3 vào dung dịch đựng H2SO4 với NaNO3, chiếm được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có trọng lượng 5,14 gam với dung dịch Z chỉ chứa những muối trung hòa. Dung dịch Z phản ứng về tối đa với 1,285 mol NaOH, nhận được 43,34 gam kết tủa cùng 0,56 lít khí (đktc). Mặt khác, cho dung dịch Z tính năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg vào X là


Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân đối phản ứng oxi hoá khử khi đến Zn tính năng HNO3 đặc sau bội phản ứng thu được sản phẩm khử NO2 (có gray clolor đỏ). Hy vọng với hướng dẫn chi tiết công việc cân bằng chúng ta học sinh đã biết cách vận dụng làm các dạng bài bác tập tương tự. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Zn hno3 loãng ra nh4no3

1.Phương trình bội phản ứng Zn công dụng HNO3 đặc

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Zn0 + HN+5O3 → Zn+2(NO3)2 + N+4O2 + H2O

1 x II (Zn → Zn+2 + 2e)

Bạn sẽ xem: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

2 x II (N+5 + 1e →N+4)

Phương trình hóa học:

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

3. Điều kiện phản ứng xảy ra Zn chức năng HNO3 đặc

Nhiệt độ thường

4. Hiện tượng phương trình sau phản nghịch ứng Zn tính năng HNO3

Kim nhiều loại tan dần sinh sản thành hỗn hợp không màu và khí màu nâu đỏ thoát ra

5. đặc điểm hóa học của kẽm

Kẽm là kim loại hoạt động có tính khử bạo gan Zn → Zn2+ + 2e

a. Tính năng với phi kim

Zn tính năng trực tiếp với nhiều phi kim.

2Zn + O2 → 2ZnO

Zn + Cl2 → ZnCl2

b. Tính năng với axit

Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Với hỗn hợp HNO3, H2SO4 đặc:

Zn + 4HNO3 đ → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

c. Chức năng với H2O

Phản ứng này phần nhiều không xẩy ra vì trên bề mặt của kẽm có màng oxit bảo vệ.

d. Công dụng với bazơ

Kẽm công dụng với dung dịch bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2….

Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2 + H2

6. Bài bác tập áp dụng liên quan

Câu 1. cho phản ứng chất hóa học sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + NO2 + H2O

Tổng hệ số (nguyên, buổi tối giản) của làm phản ứng bên trên là bao nhiêu? Biết tỉ trọng số mol NO : NO2 = 1 : 1)

A. 10

B. 12

C. 13

D. 15

Đáp án D2x Ι (Zn → Zn+2 + 2e)

1x Ι(2N+5 + 4e → N+2 + N+4)

Phương trình hóa học: 2Zn + 6HNO3 → 2Zn(NO3)2 + NO + NO2 + 3H2O

Tổng hệ số là: 2 + 6 + 2 + 1 + 1 + 3 = 15

Câu 2. mang đến phương trình hoá học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + N2 + H2O

Tổng hệ số thăng bằng (nguyên, buổi tối giản) của phản nghịch ứng là

A. 26

B. 28

C. 27

D. 29

Đáp án DPhương trình hóa học: 5Zn + 12HNO3 → 5Zn(NO3)2 + N2 + 6H2O

Tổng hệ số là: 5 + 12 + 5 + 5 + 1 + 6 = 29

Câu 3. cho 6,5 gam Zn tính năng với HNO3 dư chiếm được V lít NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của V là

A. 2,24

B. 3,36

C. 4,48

D. 6,72

Đáp án CZn → Zn+2 + 2e

0,1 0,2

N+5 + 1e → N+4

x x

Bảo toàn electron ne cho= ne nhận

=> x = 0,2

=> V= 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 4. Cho kim loại kẽm công dụng với HNO3. Kẽm vào vai trò là hóa học gì?

A. Khử

B. Oxi hóa

C. Vừa là hóa học khử vừa là chất oxi hóa

D. Môi trường.

Câu 5. cho m gam kim loại Zn chức năng hết với dung dịch HNO3 loãng, ra đời 0,56 lít khí N2O (sản phẩm khử duy nhất, sinh sống đktc). Giá trị m là

A. 6,5 gam.

B. 20,48 gam.

C. 12,8 gam.

D. 5,6 gam.

Đáp án AnN2O = 0,56/22,4 = 0,025 mol

Phương trình hóa học phản ứng

4Zn + 10HNO3 → N2O + 4Zn(NO3)2+ 5H2O

0,1 ← 0,025

mZn = 0,1 . 65 = 6,5 gam

Câu 6. Cho 11 g hỗn hợp hai kim loại Al cùng Fe vào dung dịch HNO3 loãng dư, chiếm được 6,72 lit khí NO (đktc) duy nhất. Cân nặng (g) sắt trong hỗn hợp đầu?

A. 5,6 gam

B. 2,8 gam

C. 8,4 gam

D. 4,2 gam

Đáp án AnNO = 6,72/22,4 = 0,3 mol


N+5 + 3e → N+2

Gọi x, y lần lượt là số mol Al với Fe trong tất cả hổn hợp đầu

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al → Al+3 + 3e

x mol 3x mol

Fe → Fe+3 + 3e

y mol 3y mol

Theo định chính sách bảo toàn e: ne (KL nhường) = ne (N nhận) = 0,9 mol

hay: 3x + 3y = 0,9 (2)

Từ (1) với (2) ta bao gồm x = 0,2; y = 0,1 => mAl = 5,4; mFe = 5,6 gam

Câu 7.Cho m (g) các thành phần hỗn hợp Mg, Al, Zn tính năng với 0,224 lit Cl2 sinh sống đktc, phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X công dụng với hỗn hợp axit HCl dư thu được hỗn hợp Y với 0,336 lit H2 đktc. Làm khô hỗn hợp Y nhận được 2,49 gam chất rắn khan. M có mức giá trị là:

A. 3,12

B. 1,43

C. 2,14

D. 0,715

Đáp án DnCl2 = 0,01 mol

nH2 = 0,015 mol

nCl– = 2nCl2 + 2nH2 = 0,05 mol

Bảo toàn khối lượng: mmuối = mKL + mCl–

=> 2,49 = mKL + mCl– = m + 0,05.35,5

=> m = 0,715 g

Câu 8.Cho tất cả hổn hợp X bao gồm Fe(NO3)2 với ZnO vào dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH loãng (dư) vào Y thu được kết tủa là

A. Fe(OH)3 với Zn(OH)2.

B. Fe(OH)3.

C. Fe(OH)2 cùng Zn(OH)2.

D. Fe(OH)2.

Đáp án B3Fe2+ + 4H+ + NO3– → 3Fe3+ + NO + 2H2O

ZnO + 2H+ → Zn2+ + H2O

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 ↓

Zn2+ + 2OH– → Zn(OH)2 ↓

Zn(OH)2 ↓ + 2OH– → ZnO22- + 2H2O

Sau phản nghịch ứng chỉ chiếm được kết tủa là Fe(OH)3

Câu 9.Cho luồng khí teo (dư) đi qua 9,1 gam láo hợp tất cả CuO và Al2O3 nung nóng đến lúc phản ứng trả toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Cân nặng CuO gồm trong láo lếu hợp thuở đầu là

A. 0,8 gam.

B. 8,3 gam.

C. 2,0 gam.

D. 4,0 gam.

Đáp án DGọi a, b là số mol lần lượt của CuO với Al2O3

=> mhỗn đúng theo đầu= 80a + 102b = 9,1 (1)

Khí co chỉ phản bội ứng với CuO

CuO + teo → Cu + CO2

a mol → a mol

Hỗn hợp hóa học rắn sau làm phản ứng gồm Cu (a mol) với Al2O3 (b mol)

=> mhỗn hợp sau = 64a + 102b = 8,3 (2)

Lấy (1) trừ (2) ta có: 16a = 0,8 => b = 0,05 mol

=> mCuO = 0,05.80 = 4 gam

Câu 10.Cho m gam tất cả hổn hợp bột Zn cùng Fe vào lượng dư hỗn hợp CuSO4. Sau khi kết thúc các bội nghịch ứng, lọc bỏ phần dung dịch chiếm được m gam bột rắn. Thành phần tỷ lệ theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp ban đầu là

A. 12,67%.

B. 85,30%.

C. 90,27%.

D. 82,20%.

Đáp án CGọi x, y theo lần lượt là số mol của Zn, Fe

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

x x

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

y y

nCu = x + y mol

Vì trọng lượng chất rắn trước với sau phản ứng cân nhau nên mZn + mFe = mCu

Do kia 65x + 56y = 64(x + y) ⇔ x = 8y

Vậy phần trăm trọng lượng của Zn trong hỗn hợp thuở đầu là

%mZn = 65x/(65x + 56y).100 = 90,27 %

……………………………

Mời các bạn đọc thêm phản ứng liên quan:

THPT Sóc Trăng vẫn gửi tới bạn Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Câu chữ tài liệu giúp các bạn biết giải pháp viết và cân đối phương trình làm phản ứng khi mang đến Zn công dụng với HNO3 đặc, tự đó hoàn toàn có thể nhận biết hiện tượng sau bội phản ứng có khí màu nâu đỏ bay ra.

Các chúng ta có thể các em cùng đọc thêm một số tài liệu liên quan hữu ích trong quy trình học tập như: Giải bài tập Hóa 12, Giải bài xích tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập đồ gia dụng Lí 12,….

Đăng bởi: trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục


Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O được thpt Sóc Trăng soạn hướng dẫn chúng ta học sinh viết và cân đối phản ứng Zn tác dụng HNO3 loãng thành phầm thu được muối bột NH4NO3. Mong muốn với hướng dẫn bỏ ra tiết các bước cân bằng chúng ta học sinh vẫn biết cách áp dụng làm những dạng bài bác tập tương tự. Mời các bạn tham khảo.

1. Phương trình phản ứng Zn chức năng HNO3

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O


*

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Bạn sẽ xem: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Nhiệt độ thường

4. Phương trình ion rút gọn Zn + HNO3

Phương trình phân tử làm phản ứng Zn công dụng HNO3

4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Phương trình ion rút gọn:

4Zn + 10H+ + NO3– → 4Zn2+ + NH4+ + 3H2O

Câu 1. Cho láo lếu hợp có AlCl3 cùng ZnCl2 công dụng với dung dịch NH3 dư thu được kết tủa X. Lọc rước X rồi đem nung thu được hóa học rắn Y. Cho khí H2 dư trải qua Y nung nóng thu được hóa học rắn gồm

A. Al và Zn


B. Al2O3

C. Al với ZnO

D. Al2O3 với Zn

Đáp án CAlCl3 + 3NH3 + 6H2O → Al(OH)3 + 3NH4Cl

ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2 + 2NH4Cl

Zn(OH)2 + NH3 dư → (OH)2

Câu 2. mang đến phương trình hóa học: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O

Tổng thông số của phương trình là

A. 22.

B. 24.

C. 25.

D. 26.

Đáp án A: 4Zn + 10HNO3 → 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

Câu 3. Hoà chảy hết hỗn hợp X bao gồm Zn với ZnO trong dung dịch HNO3 loãng dư thấy không có khí bay ra và trong dung dịch chứa 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn trong X là

A. 33,33%

B. 66,67%

C. 61,61%

D. 50,00%

Đáp án CnZn(NO3)2 = 0,6 mol; nNH4NO3 = 0,1 mol

ZnO công dụng với HNO3 ko sinh ra sản phẩm khử vì đã đạt số oxi hóa về tối đa

Bảo toàn e: 2.nZn = 8.nNH4NO3 => nZn = 4.0,1 = 0,4 mol

Bảo toàn nguyên tố Zn: nZn(NO3)2 = nZn + nZnO => nZnO = 0,6 – 0,4 = 0,2 mol

%mZn = (0,4.65)/(0,4.65 + 0,2.81).100%=61,61%

Đáp án buộc phải chọn là: C

Câu 4. Hòa tan hoàn toàn 13,00 gam Zn trong hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X với 0,448 lít khí X tốt nhất (đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được 39,8 gam chất rắn. Khí X là:

A. NO2

B. N2

C. N2O

D. NO

Đáp án BChất rắn khan thu được đựng Zn(NO3)2 và có thể có NH4NO3.

Ta có: nZn(NO3)2 = nZn = 0,2 mol

Giả sử 1 phân tử khí thảo luận n electron.

BT electron: n e đến = n e dấn => 2nZn = 8nNH4NO3 + n.n khí => 2.0,2 = 8.0,025 + n.0,02

=> n = 10 => X là N2

Câu 5. Hợp chất nào tiếp sau đây được dùng trong y học để triển khai thuốc sút đau dây thần kinh với chữa bệnh dịch eczema?

A. ZnO

B. FeO

C. CuO

D. NiO

Câu 6.Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0,24M. Sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng dung dịch tạo thêm 9,6 gam so với khối lượng dung dịch ban đầu. Cực hiếm của m là

A. 29,25.

B. 48,75.

C. 32,50.

D. 20,80.

Đáp án DnFe2(SO4)3 = 0,24.0,5 = 0,12mol

nFe3+= 0,24 mol

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+

0,12….0,24…………….0,24

Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe

x……………………x

→ mdd tăng = mZn – mFe= 65.(0,12 + x) – 56x = 9,6 → x = 0,2

=> nZn thuở đầu = 0,12 + 0,2 = 0,23 mol

=> mZn = 0,32.65 = 20,8 gam

Câu 7. Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) đến Zn vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.

(2) mang đến bột Mg vào lượng dư dung dịch HCl.

(3) Dẫn khí H2 dư qua ống sứ đựng bột Fe2O3 nung nóng.

(4) mang đến Ca vào lượng dư hỗn hợp CuSO4.

(5) mang lại dung dịch Fe(NO3)2 vào hỗn hợp AgNO3.

Sau khi kết thúc các bội phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Đáp án B(1) Zn + Fe2(SO4)3 dư → ZnSO4 + 2FeSO4 => không thu được kim loại

(2) Mg + 2HCl dư → MgCl2 + H2 => ko thu được kim loại

(3) H2 dư + Fe2O3 → fe + H2O => thu được sắt kẽm kim loại Cu

(4) Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

CuSO4 + Ca(OH)2 → Cu(OH)2 + CaSO4

=> không thu được kim loại

(5) Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag => thu được kim loại Ag

Vậy tất cả 2 thí nghiệm thu được sắt kẽm kim loại sau phản ứng là (3) với (5)

Câu 8.Để khử trọn vẹn hỗn hòa hợp FeO cùng ZnO thành kim loại cần 4,48 lít H2 (đktc). Nếu lấy hỗn hợp kim loại thu được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch HCl thì thể tích H2 (đktc) thu được là:

A. 4,48 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 1,12 lít

Đáp án Anhh oxit = nH2 = nhh kim loại = 0,2 mol

Khi hoà tan hỗn kim loại tổng hợp loại cùng hóa trị II vào axit thì:


nH2 = nhh kim loại = 0,2 mol

VH2 = 22,4.0,2 = 4,48 lít

Câu 9. cho m gam tất cả hổn hợp hai sắt kẽm kim loại Fe, Zn tính năng hết cùng với 200 ml hỗn hợp HCl 1,6M thoát ra 3,36 lít (đktc) khí H2. Dung dịch thu được có mức giá trị pH là (bỏ qua các quá trình thuỷ phân của muối)

A. 2.

B. 7.

C. 4.

D. 1.

Đáp án Dnkhí = 0,15 mol → nHCl pư = 2.nkhí = 0,3 mol

nHCl dư = 0,2.1,6 – 0,3 = 0,02 mol

→ cm (HCl dư) = 0,02 : 0,2 = 0,1M → pH = 1.

Câu 10. Cho 500ml dung dịch NaOH 1M tính năng với 200 ml dung dịch ZnSO4 1M, sau phản ứng thu được a gam kết tủa . Giá trị của a là

A. 9,425.

B. 8,425.

C. 7,425.

D. 14,855

Đáp án DnOH– = nNaOH = 0,5.1 = 0,5 mol

nZn2+ = nZnCl2 = 0,2.1 = 0,2 mol

Phương trình hóa học:

2NaOH + ZnSO4 → Zn(OH)2↓ + Na2SO4 (1)

(0,5) (0,2) (0,2 mol)

NaOH dư 0,1 mol, liên tục có phản nghịch ứng:

2NaOH + Zn(OH)2 → Na2 (2)

(0,1) (0,1 mol)

Sau làm phản ứng (1) cùng (2) n↓ = 0,2 – 0,05 = 0,15 mol

→ m↓ = a = 0,15.99 = 14,85 g

Câu 11.Cho V lít hỗn hợp NaOH 2M vào 500ml hỗn hợp ZnCl2 0,4M, sau phản nghịch ứng thu được 9,9 gam kết tủa. Giá trị của V là

A. 0,1 hoặc 0,3.

B. 0,1.

C. 0,05.

D. 0,05 cùng 0,15.

Đáp án AnOH– = nNaOH = 2V mol

nZn2+ = nZnCl2 = 0,5. 0,4 = 0,2 mol

n↓ = 9,9/99 = 0,1 mol

Phương trình hóa học

2NaOH + ZnCl2 → Zn(OH)2↓ + 2NaCl (1)

2NaOH + Zn(OH)2 → Na2 (2)

Ta có: n↓ = 0,1

Câu 12. cho một lượng bột Zn vào dung dịch X tất cả FeCl2 và CuCl2. Cân nặng chất rắn sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn nhỏ tuổi hơn trọng lượng bột Zn ban đầu là 0,5 gam. Cô cạn phần hỗn hợp sau phản bội ứng nhận được 13,6 gam muối khan. Tổng trọng lượng các muối trong X là

A.13,1 gam.

B.17,0 gam.

C.19,5 gam.

D.14,1 gam.

Đáp án Amdd tăng = mrắn giảm = 0,5 gam → mdd thuở đầu = 13,6 – 0,5 = 13,1 gam

Câu 13. Cho 5,62 gam láo hợp bao gồm 3 oxit Fe2O3, MgO, ZnO tan vừa đủ trong 600ml hỗn hợp H2SO4 0,1M thì cân nặng muối sunfat khan tạo thành thành là:

A. 5,33 gam

B. 5,21 gam

C. 10,42 gam

D. 5,68 gam.

Đáp án CnH2SO4 = 0,06 (mol)

Áp dụng phương thức tăng sút khối lượng:

mmuối = moxit + 0,06.( 96 – 16) = 5,62 + 0,06.80 = 10,42 gam

Câu 14.Oxi hóa trọn vẹn 30,2 gam hỗn hợp bột những kim nhiều loại Cu, Zn, Al bởi oxi thu được 44,6 gam hỗn hợp những oxit. Cho lượng oxit này chảy trong dung dịch HCl. Trọng lượng muối khan nhận được là:

A. 47,05

B. 63,90

C. 94,10

D. 37,30

Đáp án CmO(oxit) = moxit – m sắt kẽm kim loại = 44,6 – 30,2 = 14,4 gam

nO(oxit) = 0,9 mol => nCl-= 2.0,9 = 1,8 mol

m muối= mkim các loại + mCl-= 30,2 + 1,8.35,3 = 94,1 gam

………………………………………….

Mời các bạn tìm hiểu thêm tài liệu liên quan

THPT Sóc Trăng vẫn gửi tới chúng ta Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NH4NO3 + H2O được thpt Sóc Trăng biên soạn. Văn bản tài liệu giúp chúng ta biết phương pháp viết và cân bằng phương trình phản nghịch ứng khi cho Zn chức năng với HNO3 loãng, thành phầm sau làm phản ứng thu được muối NH4NO3.

Xem thêm: Đề Thi Trắc Nghiệm Toán Lớp 9 Bên Mỹ Từ Lớp 9 Mang Lại Cho Học Sinh Việt Nam

Các bạn có thể các em cùng tham khảo thêm một số tài liệu tương quan hữu ích trong quá trình học tập như: Giải bài bác tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài bác tập đồ gia dụng Lí 12,….

Lịch thi đấu World Cup